Izveštaj sa 96. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 16.09.2019. godine održana je 96. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,35 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović i Predrag Bojanić. Sednici nisu prisustvovali: Karol Verle, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine opštine dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen i dopunjen

 

D N E V N I R E D

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa:
a) 94. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 27.08.2019. godine;
b) 95. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 06.09.2019. godine;

1. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti za davanje u zakup prostorije u sastavu zgrade SVP, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Izveštaja o radu Interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora 31. Petrovačkog maratona;
4. Razmatranje Zahteva Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za promenu aproprijaceje, te odlučivanje povodom istog;
5. Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno bez primedbi usvojeni Zapisnici sa 94. i 95. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost Slovačkom vojvođanskom pozorištu u Bačkom Petrovcu za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, u skladu sa čl. 22. st. 6. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon i 108/2016), čl. 4. st. 1. 2. i 3. Odluke o pribavlјanju, korišćenju, upravlјanju i raspolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 12/2012), i to: Poslovno-kancelarijski prostor, neto površine 52 m2, koji se nalazi na prvom spratu objekta sagrađenog na parc. br. 21, upisanog u zknj. ul. br. 10911 K.O. Bački Petrovac, u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, nosilac prava korišćenja Slovačko Vojvođansko Pozorište 1/1. Sredstva koja se ostvare davanjem u zakup predmetnog poslovno-kancelarijskog prostora prihod su nosioca prava korišćenja koji je stvari dao u zakup, shodno čl. 22. st. 5. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon i 108/2016). Postupak davanja u zakup nepokretnosti sprovešće Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, koju je obrazovalo Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o radu Interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama, Opštine Bački Petrovac, za prvo polugodište (01.01.2019 – 30.06.2019) za 2019. godinu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o obrazovanju Organizacionog odbora 31. Petrovačkog maratona.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o promeni aproprijacije, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2019.godinu razdeo 5 – Opštinska uprava, glava 5.01 – Pu Včielka, program 8, - Predškolsko obrazovanje, izvor finansiranja 01 – prihodi iz budžeta, menja se na sledeći način: umanjuje se pozicija 144, ekonomska klasifikacija 421 – stalni troškovi za iznos od 220.000,00 dinara; povećava se pozicija 145, ekonomska klasifikacija 422 – troškovi putovanja za iznos od 220.000,00 dinara.
Povodom 5. tačke dnevnog reda se niko od prisutnih nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 15,45 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика