Izveštaj sa IX sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 05. novembar 2012. godine sazvao IX. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Samuel Valo, Vladimir Sikora, Đorđo Šarić, Branislav Kevenski i Pavel Žilaji.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i Ondrej Bovđiš- direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac; Katarina Rašeta- Opštinski javni pravobranilac Opštine Bački Petrovac; Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

D N E V N I R E D:
- Usvajanje Zapisnika sa VIII. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta,
2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga mera za podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća u Opštini Bački Petrovac i odlučivanje povodom istog,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika o redovnom nadzoru u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora za organizaciju i sprovođenje tradicionalnog petrovačkog maratona
5. Razmatranje i odlučivanje povodom predloga o zajedničkom angažovanju lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu,
6. Razmatranje i odlučivanje povodom predloga pokretanja postupka davanja u zakup građevinskog zemljišta
7. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva Svetislava Stanojevića iz Maglića za naknadu štete,
8. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za naknadu rada pedagoškog asistenta, Pavela Alenka,
9. Pitanja i predlozi.

 Zapisnik sa VIII sednice Opštinskog veća je jednoglasno usvojen te se pristupilo razmatranju tačaka dnevnog reda.
 Povodom prve tačke dnevnog reda uvodno izlaganje dao je direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, Ondrej Bovđiš. Nakon duže diskusije odlučeno je da se ova tačka dnevnog reda odloži za neku od narednih sednica veća, a donet je zaključak kojim se nalaže Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac da razmotri cene koštanja pojedinačnih stavki komunalne infrastrukture, da razmotri uporedne cene u susednim opštinama i da korigovan nacrt Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta dostavi Opštinskom veću na razmatranje i utvrđivanje. U vezi druge tačke dnevnog reda, utvrđen je predlog Mera za podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća u Opštini Bački Petrovac te je isti upućen Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, a zatim je od strane veća usvojen Zapisnik o redovnom nadzoru u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac koji je izvršen dana 08.10.2012. godine od strane upravnog inspektora Ministarstva pravde i državne uprave Mirjane Martinović. Povodom 4. tačke dnevnog reda uvodnu reč dao je član veća g-din Sikora, koji je bio i član Odbora za organizaciju XXIV Petrovačkog maratona, i tom prilikom je istakao da Odbor ima iskustva u organizovanju maratona, te da je sve prošlo bez problema. Nakon kraće rasprave, Izveštaj o radu Odbora za organizaciju i sprovođenje tradicionalnog petrovačkog maratona jednoglasno je usvojen. Kada je u pitanju predlog o zajedničkom angažovanju lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, a koji je podneo JKP “Progres”, Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je donelo zaključak kojim nalaže načelniku Opštinske uprave da razmotri mogućnost angažovanja zajedničkog lica koje bi obavljalo navedene poslove za pojedina ili sva javna preduzeća. Rešavajući povodom predloga za pokretanje postupka davanja u zakup građevinskog zemljišta, Opštinsko veće je nakon duže diskusije odlučilo da se razmotre uslovi pokretanja postupka davanja u zakup građevinskog zemljišta.
U vezi zahteva za naknadu štete podnetom od strane Svetislava Stanojevića iz Maglića, a u kojem je naveo da je na njegovoj porodičnoj kući nastala šteta usled prolaska teških kamiona, Opštinsko veće je jednoglasno donelo zaključak kojim se zahtev za naknadu štete odbija. Povodom molbe za naknadu troškova rada pedagoškog asistenta koji je podnela Pavela Alenka, Opštinsko veće je donelo zaključak kojim se podnosiocu molbe odobravaju sredstva u iznosu koji je predviđen za naknadu rada pedagoških asistenata.
 Pošto nije bilo pitanja i predloga, predsednik Opštinskog veća g-din Marčok je zaključio IX. sednicu Opštinskog Veća Opštine Bački Petrovac 05. novembra 2012. godine u 17.00 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика