Izveštaj sa LXIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 16. decembra 2010. godine sazvao LXIII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 20. decembar u 16,00 časova.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Rastislav Balca, Rastislav Đenđur, Ondrej Stupavski, Tatiana Cerovski, Ana Leginj, Samuel Valo i Tihomir Ćetković. Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Miloš Jojić, odbornik u Skupštini Opštine Bački Petrovac, Tatiana Korošova, predstavnik Udruženja „My“ Bački Petrovac i Viera Dorčova – Babajakova, novinar Radija Bački Petrovac. 

 Na početku sednice utvrđen je sledeći dnevni red:
- Usvajanje skraćenog izvoda iz zapisnika sa LXII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Donošenje odluke o učešću Opštine Bački Petrovac u projektu „Dnevni boravak za decu ometenu u razvoju“,
2. Razmatranje nacrta Odluke o drugom rebalansu budžetu Opštine Bački Petrovac za 2010. godine,
3. Razmatranje nacrta Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju preventivne dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u Opštini Bački Petrovac,
4. Razmatranje nacrta Odluke o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2011. godini,
5.  Razmatranje predloga Rešenja o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za period od 1. januara do 30. juna 2011. godine,
6. Utvrđivanje prioritetnih projektnih ideja za operativni program za ekonomski razvoj IPA komponenta 3 Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja,
7. Razmatranje nacrta Odluke o potvrđivanju članstva Opštine Bački Petrovac u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije,
8. Pitanja i predlozi.
 U okviru prve tačke dnevnog reda nakon kraće rasprave jednoglasno je doneta odluka da se podrži Udruženje roditelja dece sa posebnim potrebama „My“ Bački Petrovac u velikom evropskom projektu „Dnevni boravak za decu ometenu u razvoju“. U tom smislu je zaključkom Opštinskog veća određeno da se u budžetu Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu opredele sredstva od milion dinara kao učešće Opštine Bački Petrovac u ovom projektu. Opštinsko veće je isto tako odlučilo da angažuje sve svoje kapacitete da putem ovog projekta, ali i na druge načine poboljša kvalitet života dece sa posebnim potrebama u Opštini Bački Petrovac.
Nakon toga Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o drugom rebalansu budžetu Opštine Bački Petrovac za 2010. godine kojim su utvrđeni ukupni budžetski prihodi i rashodi Opštine Bački Petrovac u 2010. godini koji iznose 415.967.000,00 dinara. Prilikom obrazloženje ovog predloga rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Boško Bogunović je naveo da su budžetski prihodi ovim rebalansom značajno uvećani najviše zbog činjenice da su u toku decembra meseca dobijena značajna sredstva od Vlade AP Vojvodine i to na primer da je dobijeno 63.000.000,00 dinara za postupke komasacija u k.o. Bački Petrovac, k.o. Kulpin, kao i za uređenje mreže kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje i atarske puteve u k.o. Maglić.
 Nakon toga utvrđeni su predlozi Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju preventivne dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u Opštini Bački Petrovac i  Odluke o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2011. godini. Predmetnim predlozima se predlaže povećanje naknade za dezinsekciju na 50,00 dinara mesečno po svakom domaćinstvu i povećanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za oko 20%.
 Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je takođe donelo i Rešenje o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za period od 1. januara do 30. juna 2011. godine, kojim je zadržan nivo regresiranja autobuskih putnih karata za učenike i studente na nivou od 25% cene mesečne karte kao što je bio slučaj i u drugoj polovini 2010. godine. Nadalje Opštinsko veće je kao prioritetne projektne ideje za operativni program za ekonomski razvoj IPA komponenta 3 Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja odredilo unapređenje infrastrukture radne zone u Bačkom Petrovcu i to u vidu rekonstrukcije, radova u vezi komunalne infrastrukture, pristupni putevi itd.) kao i da se u okviru delovanja Poslovnog i inovacionog centra u Bačkom Petrovcu finansira izgradnja hala podobnih za određene proizvodne delatnosti – podrška za nove preduzetnike i njihove poslovne ideje proizvodnog karaktera.
Konačno Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o potvrđivanju članstva Opštine Bački Petrovac u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije. Na predlog predsednika Opštine Bački Petrovac Vladimira Turana Opštinsko veće je odlučilo da se predloži Skupštini Opštine Bački Petrovac da potvrdi članstvo u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije, jer je u pitanju organizacija koja okuplja sve lokalne samouprave u Republici Srbiji, a čiji značaj je u stalnom porastu.
 Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXIII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac u 17,52 časova. 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика