Izveštaj sa LXVII sednice Opštinskog veća

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 7. februara 2011. godine sazvao LXVII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 10. februar u 16,00 časova. Zbog neodložnih obaveza odgovornih lica u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac zakazana sednica je dana 9. februara 2011. godine odložena za 16. februar 2011. godine u 16,00 časova.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Rastislav Balca, Ondrej Stupavski, Daniel Spevak, Tatiana Cerovski, Ana Leginj, Samuel Valo i Tihomir Ćetković. Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali Katarina Melegova Melihova, direktor Ustanove informativni centar, Aleksandra Arsenin, direktor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Jarmila Stojimirović, direktor Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac, Ana Valtnerova, predsednik Crvenog krsta Bački Petrovac, Ljuboslava Štrba, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, Jan Pažitnai, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac za urbanizam, Tatiana Milina Turanova, inspektor za zaštitu životne sredine i Pavel Hansman, novinar nedeljnika „Hlas ľudu“.

 Na početku sednice utvrđen je sledeći
D N E V N I   R E D:
- Usvajanje skraćenog izvoda iz zapisnika sa LXVI sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju upravnika Slovačkog vojvođanskog pozorišta;
2. Razmatranje predloga Programa zaštite i unapređenja životne sredine za 2011. godinu;
3. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2010. godinu, te Programa rada i Finansijskog plana za 2011. godinu Turističke organizacije Bački Petrovac;
4. Razmatranje Izveštaja o radu za 2010. godinu, te Plana rada i Finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2010. godinu, te Plana rada i Finansijskog plana za 2011. godinu Crvenog krsta Bački Petrovac;  
6. Razmatranje Finansijskog plana za 2011. godinu Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
7. Razmatranje Plana i programa rada kao i Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ za 2011. godinu;
8. Razmatranje zahteva za refundiranje sredstava za besplatnu užinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
9. Razmatranje zahteva d.o.o. „Uljarice – Bačka“ Novi Sad;
10. Razmatranje zahteva za refundaciju PIC-a;
11. Razmatranje zahteva Stranke vojvođanskih Slovaka;
12. Pitanja i predlozi.

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je Skupštini Opštine Bački Petrovac za upravnika Slovačkog vojvođanskog pozorišta predložilo dosadašnjeg upravnika Čanji Pavela iz Kulpina. Nakon toga Opštinsko veće je donelo Program zaštite i unapređenja životne sredine za 2011. godinu shodno donetoj Odluci o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu („Službeni list Opštine Bački Petovac“, broj 12/2010) i članu 3. i 6. Odluci o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 7/2010).
Potom je usledila duža diskusija koja se ticala Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2010. godinu, te Programa rada i Finansijskog plana za 2011. godinu Turističke organizacije Bački Petrovac. U toku rasprave članovi Opštinskog veća Samuel Valo i Rastislav Đenđur izneli su čitav niz primedbi na Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Turističke organizacije ocenjujući ga kao štur i nejasan, te je stoga Opštinsko veće usvojilo samo Program rada i Finansijski plan za 2011. godinu a za Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2010. godinu je utvrđeno da trebaju da se isprave greške, nakon čega će Opštinsko veće predmetne dokumente ponovo razmatrati na jednoj od narednih sednica.
S druge strane Izveštaj o radu za 2010. godinu, te Plan rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac je pohvaljen kao pregledan, jasan i detaljan, te su isti dokumenti prihvaćeni i prosleđeni Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Isto tako pohvalno je diskutovano i o Izveštaju o radu i Finansijskom izveštaju za 2010. godinu, te Planu rada i Finansijskom planu za 2011. godinu Crvenog krsta Bački Petrovac. Treba napomenuti da su građani Opštine Bački Petrovac proglašeni za najhumanije u Republici Srbiji u 2010. godini, jer je najveći procenat stanovnika učestvovao u akcijama dobrovoljnog davanja krvi.
U toku rasprave povodom Finansijskog plana za 2011. godinu Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Rastislav Đenđur je postavio pitanje održivosti rada opštinskog Info kanala u postojećim finansijskim i kadrovskim okvirima. On je naveo da po njegovom mišljenju treba ili povećati finansijska sredstva za rad info kanala ili pak u potpunosti ukinuti isti. U okviru dalje diskusije povodom ove tačke dnevnog reda je konstatovano da postoji zakonska i statutarna obaveza Opštine Bački Petrovac da informiše građane opštine, ali da je svakako potrebno da se na nekoj od narednih sednica raspravlja i o pitanju daljeg funkcionisanja opštinske televizije. Nakon toga je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac jednoglasno usvojilo Finansijski plan za 2011. godinu Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac.
Nadalje, Opštinsko veće je jednoglasno usvojilo Plan i program rada kao i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ za 2011. godinu a zatim je odobrilo da se učenicima Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji a ne primaju materijalnu pomoć Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac finansira kupovina užine iz budžeta Opštine Bački Petrovac.
Opštinsko veće je takođe razmatralo predloge iz pisma o namerama d.o.o. „Uljarice – Bačka“ Novi Sad. Predmetno preduzeće planira da u području obale reke Dunav kod Gložana izgradi pretovarni terminal na obali Dunava kapaciteta do 20.000,00 tona. Detalje mogućih i izvodljivih urbanističkih i građevinskih rešenja članovima Opštinskog veća je prikazao pomoćnik predsednika opštine za urbanizam Jan Pažitnaj, posle čega je Opštinsko veće jednoglasno donelo zaključak kojim je podržana namera preduzeća  d.o.o. „Uljarice – Bačka“ Novi Sad, te su nadležni u istom preduzeće pozvani na razgovore sa predsednikom opštine radi konkretizacije dogovora.
Zatim je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac odobrilo zahtev za refundaciju troškova Poslovnog i inovacionog centra u Bačkom Petrovcu. U pitanju su troškovi nastali usled činjenice da su pripravnici koje je PIC angažovao u okviru projekta zapošljavanja Sekretarija za rad Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine a koji su usled povećanog obima poslova obavljali poslove u okviru lokalne poreske administracije Opštine Bački Petrovac a ne u okviru delokruga rada PIC-a. Upravo zbog toga je direktor PIC-a Branislav Kevenski i podneo zahtev za refundaciju sredstava a Opštinsko veće je jednoglasno odobrilo isti zahtev.
Konačno Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac nije usvojilo zahtev Stranke vojvođanskih Slovaka za dodelu prostorija za rad, jer u skladu sa propisima kao i utvrđenom praksom u Opštini Bački Petrovac pravo na korišćenje objekata u državnom vlasništvu a čiji je korisnik Opština Bački Petrovac imaju samo one političke stranke i organizacije koje su zastupljene u Skupštini Opštine Bački Petrovac.
 
Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXVII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 16. februara 2011. godine u 18,50 časova. 

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

 

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика