Izveštaj sa LXVIII sednice Opštinskog veća

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 21. februara 2011. godine sazvao LXVIII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 23. februar u 18,00 časova.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Rastislav Balca, Ondrej Stupavski, Daniel Spevak, Tatiana Cerovski, Ana Leginj, Samuel Valo i Tihomir Ćetković. Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovale Katarina Rašeta, opštinski javni pravobranilac i Viera Dorčova – Babiakova, novinar Radija Petrovac.

 Na početku sednice utvrđen je sledeći
D N E V N I   R E D:
1. Razmatranje nacrta Rešenja o postavljenju Štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
2. Razmatranje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Mesne zajednice Gložan,
3. Razmatranje Odluke o prazniku – Danu Mesne zajednice Gložan,
4. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
5. Razmatranje Finansijskog plana Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
6. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva za 2010. godinu,
7. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
8. Razmatranje predloga Odluke o prenosu upravljanja na stanovima u svojini Republike Srbije na kojima Opština Bački Petrovac ima pravo korišćenja sa Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac na Direkciju za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
9. Razmatranje žalbe Dubovski Jana iz Bačkog Petrovca, Ulica vrbarova broj 5,
10. Razmatranje zahteva Agencije za radio i TV aktivnost „Antifriz – Film“ Maglić,
11. Razmatranje zahteva Jaroslave Molnarove iz Kulpina,
12. Pitanja i predlozi.
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je utvrdilo predlog Rešenja o postavljenju Štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac shodno Zakonu o vanrednim situacijama, te Uredbi o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije a koji je predlog uputilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Zatim je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac prihvatilo Odluku o izmenama i dopunama Statuta, te Odluku o prazniku – Danu Mesne zajednice Gložan, koje je doneo Savet Mesne zajednice Gložan. Izmene i dopune Statuta Mesne zajednice Gložan učinjene su saglasno Odluci o principu rodne ravnopravnosti u organima lokalne samouprave te u organima mesnih samouprava u Opštini Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 5/2010), a iste izmene se odnose na obezbeđenje minimalnog učešća manje zastupljenog pola u Savetu Mesne zajednice Gložan.
 Nakon toga Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je dalo saglasnost Izveštaj o radu i   Finansijski plan Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu a razmatran je i Izveštaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva za 2010. godinu, koji je pozitivno ocenjen, te je prosleđen Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje.
Opštinsko veće je za predsednika Nadzornog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac predložilo Pavela Balcu, odbornika iz Gložana.
Zatim je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac jednoglasno donelo Odluku  o prenosu upravljanja na stanovima u svojini Republike Srbije na kojima Opština Bački Petrovac ima pravo korišćenja sa Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac na Direkciju za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac. Predmetna odluka je doneta u cilju realizacije Zaključka Opštinsko veća broj 016-4/284-2009 od 21. decembra 2009. godine.
Opštinsko veće je odbilo žalbu Dubovski Jana iz Bačkog Petrovca rešavajući u ovom predmetu kao drugostepeni organ u upravnom postupku u odnosu na rešenja Opštinske uprave. Ovaj upravni postupak vođen je u vezi obaveze građana da održavaju ulične javne površine u skladu sa Odlukom o komunalnim delatnostima Opštine Bački Petrovac.
Na kraju sednice Opštinsko veće je usvojilo zahteve Agencije za radio i TV aktivnost „Antifriz – Film“ Maglić i Jaroslave Molnarove iz Kulpina. Zahtev Agencije za radio i TV aktivnost „Antifriz – Film“ Maglić se odnosi na obezbeđenje minimalnih sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za izradu dokumentarnog filma o sudbini buljkeskih Grka posle II. svetskog rata. Opštinsko veće je agenciji odobrilo isplatu pomoći u iznosu od 30.000,00 dinara, s tim što je ostavljena mogućnost da se istima isplati i dodatnih 30.000,00 dinara ukoliko se pokaže da projekat izrade filma dobro napreduje. Gospođi Jaroslavi Molnar odobrena su sredstva za angažovanje pedagoškog asistenta za njenog sina mlt. Aliov Marka.
 Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXVIII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 23. februara 2011. godine u 19,48 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика