Izveštaj sa LXXI sednice Opštinskog veća

Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 21. marta 2011. godine sazvao LXXI sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 24. mart u 18,00 časova.
    Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Rastislav Balca, Ondrej Stupavski, Rastislav Đenđur, Daniel Spevak, Tatiana Cerovski, Ana Leginj, Samuel Valo i Tihomir Ćetković. Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i Katarina Melegova Melihova vršilac dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, Zuzana Pašić, direktor PU „Včielka“ Bački Petrovac, Jarmila Stojimirović, direktor Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac, Radomir Zotović, zamenik predsednika Saveta Mesne zajednice Maglić, Katarina Gažova, novinar nedeljnika „Hlas ľudu“ i Milina Madacka,  novinar Opštinske televizije.

    Na početku sednice utvrđen je sledeći
D N E V N I   R E D:
- Usvajanje skraćenog izvoda iz zapisnika sa LXX sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
1. Razmatranje nacrta Odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
2. Razmatranje nacrta Rešenja o postavljenju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
3. Razmatranje nacrta Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Business park-a“ (blok 31) u Bačkom Petrovcu,
4. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja u 2010. godini, te Plana rada i Finansijskog plana za 2011. godinu Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
5.  Razmatranje Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom poslovanju u 2010. godini Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
6. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2010. godinu i Finansijskog plana za 2011. godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
7. Razmatranje Programa rada Mesne zajednice Maglić za 2011. godinu,
8. Razmatranje predloga Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu,
9. Razmatranje predloga Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti NVO,
10. Razmatranje predloga Rešenja o raspodeli sredstava namenjenih oblasti kulture,
11. Razmatranje zahteva Jana Muhe iz Kulpina, Ulica maršala Tita broj 136,
12. Pitanja i predlozi.

Na početku sednice Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je nakon kraće rasprave jednoglasno utvrdila predlog Odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac, kao i predlog Rešenja o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.
Nakon toga Opštinsko veće je razmatralo nacrt Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Business park-a“ (blok 31) u Bačkom Petrovcu, što predstavlja temeljni urbanistički akt u procesu formiranja „Business park-a“ u okviru kompleksa bivše Kooperative. Ova investicija ukoliko se realizuje u celosti može da obezbedi dinamičan razvoj privrede u Opštini Bački Petrovac i to pre svega putem privlačenja „brown field“ investicija i novog zapošljavanja građana naše opštine.
Zatim je Opštinsko veće jednoglasno prihvatilo Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj u 2010. godini, te Plan rada i Finansijski plan za 2011. godinu Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, Izveštaj o radu i Izveštaj o finansijskom poslovanju u 2010. godini Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac, Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2010. godinu i Finansijski plan za 2011. godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac, kao i Program rada Mesne zajednice Maglić za 2011. godinu. Predmetni planovi, programi i izveštaji su prosleđeni Skupštini ppštine Bački Petrovac na dalji postupak i nadležnosti.
Nakon opsežne rasprave i diskusije članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac jednoglasno su doneli Rešenja kojim su raspoređena sredstva predviđena Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu a kada su u pitanju oblasti sporta, aktivnosti nevladinih organizacija i kulture.
Na kraju sednice Opštinsko veće je jednoglasno donelo rešenje kojim je odobrena novčana pomoć Janu Muhi iz Kulpina.

Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXXI. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 24. marta 2011. godine u 19,57 časova.   

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика