Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 Zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman je dana 5. jula 2011. godine sazvao LXXIX. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 7. jul u 19,00 časova. Dana 7. jula 2011. godine je predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan usmeno telefonskim putem odložio zakazanu sednicu Opštinskog veća za 12. jul 2011. godine i to zbog potrebe za dodatnim konsultacijama povodom tačaka dnevnog reda koje će se razmatrati na sednici.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Ondrej Stupavski, Samuel Valo i Karol Boldocki. Pre početka sednice predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je čestitao novoizabranim članovima Opštinskog veća na izboru i poželeo uspeh u daljem radu.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Miroslav Častven, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, Jozefina Siracki, referent za imovinsko – pravne poslove u Odeljenju za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave, direktorka Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac Zuzana Pašić i Viera Dorčova Babiakova, novinar Radija Bački Petrovac.

 Na početku sednice utvrđen je sledeći
D N E V N I R E D:

- Usvajanje skraćenog izvoda iz zapisnika sa LXXVIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
1. Razmatranje nacrta Odluke o promeni kulture na parc. br. 1916/2 u k.o. Bački Petrovac,
2. Razmatranje nacrta Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o mreži ustanove za decu predškolskog uzrasta u Opštini Bački Petrovac,
3. Razmatranje Informacije o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacijama i radu udruženja u oblasti kulture u 2010. godini,
4. Razmatranje Informacije o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2010. godini,
5. Razmatranje teksta Rešenja o usvajanju zahteva za konverziju prava korišćenja u pravo svojine na parcelama broj 1860/1 i 1860/2 (Josipović Nenad),
6. Razmatranje teksta Rešenja o usvajanju zahteva za konverziju prava korišćenja u pravo svojine na parcelama broj 2106/879 i 2106/880 (Skutelis d.o.o.),
7. Razmatranje predloga Rešenja o davanju u zakup na 99 godina parcela broj 1738, 1739, 1740, 1741, 1742 i 1743 Mesnoj zajednici Gložan radi iskopa i izgradnje bunara,
8. Razmatranje zahteva Červeni Pavela iz Bačkog Petrovca, Ulica bratislavska broj bb,
9. Razmatranje zahteva Horvat Andrije iz Bačkog Petrovca, Ulica 28. oktobra broj 28,
10. Pitanja i predlozi.

Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je prilikom diskusije o nacrtu Odluke o promeni kulture na parc. br. 1916/2 u k.o. Bački Petrovac napomenuo da je ova tačka dnevnog reda osnovni razlog odlaganja ove sednice jer se u delu javnosti Opštine Bački Petrovac stvorila pogrešna slika o tome da usvajanje ove odluke znači bezmalo uklanjanje privremenih objekata sa ove parcele po automatizmu. Naravno tako nešto je apsolutno netačno, jer je reč o tome da promena kulture na ovoj parceli sa park na građevinsko zemljište predstavlja samo stvaranje pravnih pretpostavki za davanje u zakup investitoru tog prostora, ali pitanje je na koji način i da li će se planirana investicija izgradnje tržnog centra uopšte realizovati. Nakon toga je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac jednoglasno utvrdilo predlog Odluke o promeni kulture na parc. br. 1916/2 u k.o. Bački Petrovac i isti predlog uputilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom nacrta Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o mreži ustanove za decu predškolskog uzrasta u Opštini Bački Petrovac direktorka PU „Včielka“ Bački Petrovac Zuzana Pašić je istakla da je osnovni razlog donošenja predmetne odluke mala organizaciona promena u okviru ove ustanove, odnosno zbog broja dece ukidaju se dva odeljenja poludnevnog boravka a osniva se novo odeljenje celodnevnog boravka dece, te se time ne menja broj zaposlenih vaspitača. Shodno tome Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o mreži ustanove za decu predškolskog uzrasta u Opštini Bački Petrovac i isti uputilo Skupštini.
Nakon kraće diskusije Opštinsko veće je usvojilo i Informaciju o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacijama i radu udruženja u oblasti kulture u 2010. godini, kao i Informaciju o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2010. godini.
Diskutujući o Rešenju o usvajanju zahteva za konverziju prava korišćenja u pravo svojine na parcelama broj 1860/1 i 1860/2 (Josipović Nenad) rečeno je da je ovaj predmet u nadležnosti stručnih službi Opštinske uprave, te da iste treba da postupe po zakonu u ovim slučajevima. Razlog što su ove teme na dnevnom redu Opštinskog veća je činjenica da je reč o prvim predmetima u kojima se usvajaju zahtevi za konverziju prava korišćenja u pravo svojine na nepokretnostima čiji je korisnik Opština Bački Petrovac a u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.
Opštinsko veće je na predlog zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac Jana Hansmana odložilo razmatranje teksta Rešenja o usvajanju zahteva za konverziju prava korišćenja u pravo svojine na parcelama broj 2106/879 i 2106/880 (Skutelis d.o.o.) do naredne sednice Opštinskog veća.
Opštinsko veće je usvojilo zahteve Červeni Pavela iz Bačkog Petrovca i Horvat Andrije iz Bačkog Petrovca, te je Červeni Pavelu odobrilo jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 50.000,00 dinara a Horvat Andriji je odobrilo zahtev za produženje privremenog smeštaja.
Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXXIX sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 12. jula 2011. godine u 20,10 časova.