Izveštaj sa LXXV sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 13. maja 2011. godine sazvao LXXV sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 17. maj u 19,00 časova.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Rastislav Balca, Ondrej Stupavski, Rastislav Đenđur, Daniel Spevak, Tatiana Cerovski, Ana Leginj, Samuel Valo i Tihomir Ćetković. Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i Jaroslav Čiep novinar nedeljnika „Hlas ľudu“, Viera Dorčova Babiakova, novinar Radija Bački Petrovac, Miroslava Červena, stručni saradnik u Odeljenju za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove, Tatiana Milina Turanova, inspektor za zaštitu životne sredine, Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove, Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju, Milina Labat, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac i Vladislav Tarnoci, sekretar Opštinskog veća.

 Na početku sednice utvrđen je sledeći
D N E V N I   R E D:
- Usvajanje skraćenog izvoda iz zapisnika sa LXXIV sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
1. Razmatranje nacrta Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
2. Razmatranje inicijative za pokretanje postupka promene granice k.o. Kulpin i k.o. Bački Petrovac,
3. Razmatranje nacrta Odluke o dopuni Odluke o određivanju lokacije za odlaganje inertnog otpada,
4. Razmatranje žalbe stanovnika dela Ulice XIV VUSB u Bačkom Petrovcu,
5. Razmatranje zahteva d.o.o. „Aqua therm invest“ Bački Petrovac,
6. Razmatranje zahteva za finansijsku pomoć Rimokatiličke župe Presv. Trojstvo Selenča,
7. Razmatranje zahteva USR „Karaš“ Bački Petrovac,
8. Razmatranje zahteva za produženje zakupa stana Katarine Zima iz Bačkog Petrovca, ulica XIV VUSB 7 – 9,
9. Razmatranje molbe DVD Bački Petrovac,
10. Razmatranje zahteva Necić Miladina iz Bačkog Petrovca, Ulica Kubanjeva broj 17c,
11. Pitanja i predlozi.

Uvodno izlaganje povodom nacrta Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu dao je rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, koji je naveo da je nacrt Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu urađen u roku predviđenim Zakonom o budžetskom sistemu a na osnovu odredaba Zakona o računovodstvu i reviziji. Suštinski gledano, ovaj akt predstavlja svojevrsni izveštaj o realizaciji plana, odnosno budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu. Kada se tako gleda, može se zaključiti da je plan praktično skoro u potpunosti realizovan a manje utrošena sredstva od planiranog su u stvari posledica činjenice da su u pitanju namenski prihodi koji se mogu samo strogo namenski trošiti a pošto u prethodnoj godini nije bilo mogućnosti za namensko trošenje, ista sredstva biće sasvim sigurno utrošena u ovoj 2011. godini. Nakon toga Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno utvrdilo predlog  Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu, koji je uputilo Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
U toku izlaganja povodom inicijative za pokretanje postupka promene granice k.o. Kulpin i k.o. Bački Petrovac rečeno je da se do ove inicijative došlo tako što je analiziran ovaj problem koji traje više decenija i zajedno sa katastrom nepokretnosti se došlo do zaključka da je najracionalnije ovaj problem rešiti u toku postupka komasacije zemljišta u k.o. Bački Petrovac i k.o. Kulpin. Naime u pitanju je severni deo građevinskog rejona naselja Bački Petrovac ukupne površine oko 3,5 ha koji je nesumnjivo građevinski gledano deo naselja Bački Petrovac, ali pripada k.o. Kulpin, što je jedna nelogičnost koja mora biti ispravljena a najjednostavnije i najracionalnije je ispraviti ovu anomaliju u toku trajanja postupaka komasacije. Sama procedura promena katastarskih granica je veoma složena i vrši se Odlukom Vlade Republike Srbije i to na predlog Republičkog geodetskog zavoda uz prethodno pribavljeno mišljenje lokalne samouprave.
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je naveo da je važno reći i to da se od k.o. Kulpin ne oduzima ni kvadratni metar obradivog poljoprivrednog zemljišta, već se samo faktičko stanje, u konkretnom slučaju je u pitanju deo naselja Bački Petrovac koji nema nikakve veze sa naseljem Kulpin, prenosi u planska dokumenta.
 Kako u osnovnom tekstu Odluke o određivanju lokacije za odlaganje inertnog otpada nisu uvedene i kaznene odredbe, te je bilo potrebno u tom smislu dopuniti predmetnu odluku. Iz navedenih razloga Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju lokacije za odlaganje inertnog otpada, koji je uputilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
 Nakon toga Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je razmatralo peticiju i žalbu dela stanovnika ulice XIV VUSB u Bačkom Petrovcu, te je konstatovano da treba tražiti od Policijske stanice u Bačkom Petrovcu da se pojačaju patrole blizu kritičnih ugostiteljskih objekata u Opštini Bački Petrovac, kako bi se efikasno obezbedio javni red i mir.
 Potom je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac razmotrilo niz zahteva pravnih i fizičkih lica, od kojih su usvojeni zahtevi za finansijsku pomoć USR „Karaš“ i Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Predmetni zahtevi su usvojeni, kako bi se na adekvatan način obeležili jubileji ovih udruženja.

Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXXV sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 17. maja 2011. godine u 20,55 časova. 

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика