Izveštaj sa LXXVIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman je dana 17. juna 2011. godine sazvao LXXVIII. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 20. jun u 19,00 časova.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Rastislav Balca, Ondrej Stupavski, Tatiana Cerovski, Ana Leginj, Samuel Valo i Tihomir Ćetković. Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i Galađik Pavel i Stracinski Vlastislav, poljočuvari Poljočuvarske službe Bački Petrovac i Katarina Melegova Melihova, vršilac dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac.

Na početku sednice utvrđen je sledeći
D N E V N I  R E D:
- Usvajanje skraćenog izvoda iz zapisnika sa LXXVII. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
1. Razmatranje:
a) nacrta Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
b) nacrta Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
2. Razmatranje predloga Odluke o načelima komasacije katastarske opštine Kulpin,
3. Razmatranje Izveštaja o radu Policijske stanice Bački Petrovac za 2010. godinu,
4. Razmatranje Izveštaja o radu Poljočuvarske službe Bački Petrovac,
5. Razmatranje predloga Odluke o raskidu Ugovora o davanju u zakup građevinskog zemljišta,
6. Pitanja i predlozi.

Zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman je predložio članovima Opštinskog veća da se zbog nedostatka finansijskih sredstava za novo zapošljavanje lica koje bi ispunjavalo uslove predviđene statutom ove ustanove za obavljanje funkcije direktora, za vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac na period ne duži od šest meseci ponovo predloži Katarina Melegova Melihova. Predmetni predlog su jednoglasno usvojili članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Diskutujući o predlogu Odluke o načelima komasacije katastarske opštine Kulpin, sekretar Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin Dušan Govorčin je istakao da je predložena odluka izrađena na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Programa komasacije u Opštini Bački Petrovac. Ovim načelima se precizno i unapred regulišu mnoge stvari od značaja za sam postupak komasacije a pre svega postupak nadele poput osnovnih pravila o redosledu pozivanja učesnika komasacije na nadelu pred Komisijom za komasaciju, zatim osnovna pravila nadele kao i druga pitanja od značaja za sam postupak komasacije. Posle duže diskusije povodom ove tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno podržalo predlog Odluke o načelima komasacije katastarske opštine Kulpin, te je isti predlog uputilo Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Tokom diskusije o Izveštaju o radu Policijske stanice Bački Petrovac za 2010. godinu članovi Opštinskog veća izneli su brojne primedbe na tekst ovog dokumenta a pre svega primećeno je da su pokrenuti malobrojni postupci za krivična dela vezana za nezakonit promet i upotrebu opojnih droga a opšte je poznata činjenica da broj uživalaca opojnih droga u našoj sredini stalno raste. Upravo zbog toga Opštinsko veće je zatražilo veću angažovanost policije na suzbijanju narkomanije, ali i na obezbeđenju javnog reda i mira na kritičnom lokacijama u Opštini Bački Petrovac pre svega u večernjim i noćnim časovima.

Zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman je predložio da Oštinsko veće zatraži od Policijske stanice da svi službenici policije nesmetano komuniciraju i na slovačkom jeziku, te da Opština Bački Petrovac izrazi spremnost da pomogne u edukaciji policijaca u vidu organizovanja seminara i tome slično. Ovaj predlog je zatim jednoglasno usvojen.

Prilikom rasprave o Izveštaju o radu Poljočuvarske službe Bački Petrovac istaknuto da je Opština Bački Petrovac mnogo dobila osnivanjem ove službe koja je počela sa radom u januaru ove godine. Prvi efekti delovanja ove službe su veoma pozitivni, ali radi povećanja učinkovitosti pripadnika službe potrebno je obezbediti dodatna sredstva za njihov rad i to pre svega nabaviti motocikle koje će pripadnici službe koristiti. Očekuje se da će ova služba biti opremljena motociklima već početkom naredne nedelje.

Konačno, Opštinsko veće je nastavilo postupak revidiranja ugovora o zakupu zemljišta sa zakupcima u radnoj zoni u Bačkom Petrovcu. Naime, ukoliko se utvrdi da zakupac ima sve uslove da otpočne gradnju na svojoj parceli a ipak u predviđenom rokovima nije ništa preduzimao, tada je potrebno bez odlaganja otpočeti postupak raskidanja ugovora sa istim. Konkretno Opštinsko veće je donelo odluku da se inicira postupak raskida ugovora o zakupu sa preduzećem d.o.o. „Paks“ Novi Sad.

Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman je zaključio LXXVIII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 20. juna 2011. godine u 20,42 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика