Izveštaj sa LXXXII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 9. septembra 2011. godine sazvao LXXXII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 13. septembar u 18,00 časova.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Karol Boldocki, Ondrej Stupavski, Rastislav Đenđur i Samuel Valo. Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Jan Ribovič, direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac Miroslav Častven, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, Milina Madacka,novinar opštinske televizije i novinar nedeljnika „ Hlas ľudu“ Katarina Gažova.
 Na početku sednice utvrđen je sledeći
D N E V N I   R E D:

- Usvajanje skraćenog izvoda iz zapisnika sa LXXXI sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje nacrta Odluke o osnivanju Narodnog muzeja u Bačkom Petrovcu,
2. Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
3. Razmatranje predloga Javnog oglasa za postavljanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
4. Razmatranje predloga vansudskog poravnanja advokata Pereski Slavka u predmetu naknade štete Sabo Mirjani usled napada pasa lutalica,
5. Razmatranje zahteva za produženje finansiranja internističkih usluga IKVB Sremska Kamenica Doma zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
6. Razmatranje premera i predračuna urađenog shodno zaključku Opštinskog veća broj 016-4/109-2011 od 5. maja 2011. godine donetog povodom zahteva Šarac Bosiljke iz Maglića,
7. Razmatranje zahteva Udruženja akcionara „Maglić“ Maglić,
8. Razmatranje zahteva Omladinskog udruženja „Omladina za bolji život“ Maglić, Ulica Ćirpanova broj 26,
9. Razmatranje zahteva Mihalj Jarmile iz Bačkog Petrovca, Ulica 28. oktobra broj 28,
10. Razmatranje zahteva Sikorove Alžbete iz Bačkog Petrovca, Ulica Lenjinova broj 89,
11. Razmatranje molbe Častven Ane iz Bačkog Petrovca, Ulica JNA broj 70,
12. Razmatranje zahteva Kosovac Verice iz Kulpina, Ulica kanalska broj 33,
13. Razmatranje zahteva Jaroslave Molnarove iz Kulpina, Ulica Janka Čmelika broj 31a,
14. Razmatranje zahteva Jaroslava i Tatjane Leporis iz Bačkog Petrovca, Ulica Sladkovičova broj 14,
15. Razmatranje zahteva Adama Vladislava Stupavskog iz Gložana, Ulica maršala Tita broj 52,
16. Pitanja i predlozi.

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je nakon duže rasprave povodom nacrta Odluke o osnivanju Narodnog muzeja u Bačkom Petrovcu na predlog članova Opštinskog veća Rastislava Đenđura, Samule Vala i zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac Jana Hansmana  odložilo odlučivanje po ovoj tački dnevnog reda, kako bi se obavile dodatne konsultacije sa suosnivačem Nacionalnim savetom slovačke nacionalne manjine. Nakon toga Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno usvojilo Odluku o drugim izmenama i dopunama Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac a kako bi se ubrzao postupak imenovanja načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
Zatim je Opštinsko veće ovlastilo sekretara Opštinskog veća Tarnoci Vladislava da u skladu sa Poslovnikom nakon što se ispune uslovi za to raspiše javni oglas za postavljanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. Pošto se uverilo u sudsku praksu, kada su u pitanju predmeti naknade štete zbog ujeda pasa lutalica, Opštinsko veće je odlučilo da ponudi punomoćniku Sabo Mirjane iz Kulpina iznos od 25.000,00 dinara kao naknadu štete za povrede koje je ista pretrpela usled napada pasa lutalica dana 23. decembra 2010. godine.  Takođe Opštinsko veće je dalo saglasnost Domu zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac da nastavi uspešnu poslovnu saradnju sa Institutom za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica, pri čemu će se i nadalje ta poslovna saradnja finansirati iz aproprijacije Doma zdravlja u budžetu Opštine Bački Petrovac.
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je odlučujući po zahtevima pravnih lica i građana koji su se obratili Opštinskom veću, sve zahteve usvojilo ili je pak zatražilo njihovo preciziranje. Odbijeni su jedino zahtevi Kosovac Verice iz Kulpina i Jaroslava i Tatjane Leporis iz Bačkog Petrovca a iz razloga što nije postojao pravni osnov za njihovo usvajanje.
Kako pitanja i predloga nije bilo, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXXXII. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 13. septembra 2011. godine u 20,31 časova.    

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

 

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика