Izveštaj sa LXXXVIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je za 1. novembar 2011. godine sazvao LXXXVIII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Ondrej Stupavski, Samuel Valo.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Aleksandra Arsenin, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta i Vladimir Spevak, načelnik Štaba za vanredne situacije.
Na početku sednice utvrđen je sledeći

D N E V N I   R E D

- Usvajanje skraćenih izvoda iz zapisnika sa LXXXVI i LXXXVII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje nacrta Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoroji Opštine Bački Petrovac,
2. Razmatranje nacrta Odluke o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Vukovara, Republika Hrvatska, kao i teksta Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Vukovara, Republika Hrvatska,
3. Razmatranje nacrta Rešenja o obrazovanju Komisije za planove za Opštinu Bački Petrovac,
4. Razmatranje nacrta Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
5. Razmatranje Statuta Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
6. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
7. Razmatranje Informacije o korisnicima dnevne usluge ,,Nega i pomoć u kući“  Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac
8. Razmatranje predloga Rešenja o otuđivanju neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta parcela broj 1916/1 k.o. Bački Petrovac,
9. Razmatranje predloga davanja saglasnosti za proširenje površine građevinskog zemljišta u korist Jamina Milovana i Aničić Željka iz Maglića u k.o. Maglić a na teret javnog građevinskog zemljišta,
10. Razmatranje zahteva Matuh Pavela iz Novog Sada,
11. Pitanja i predlozi.


Prvu tačku dnevnog reda, koja se odnosila na razmatranje nacrta Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac, članovi Opštinskog veća su usvojili bez primedbi. Ovom odlukom određuju se subjekti sistema zaštite i spasavanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac, zatim nadležnosti organa opštine, organizovanje i funkcionisanje civilne zaštite, obrazovanje jedinica civilne zaštite opšte namene, uredjuje finansiranje sistema zaštite i spasavanja, propisane Zakonom o vanrednim situacijama. Subjekti zaštite i spasavanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac su: Skupština Opštine Bački Petrovac, Predsednik Opštine Bački Petrovac, Opštinsko veće, Opštinska uprava i službe, osposobljena pravna lica od značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine, te  građani i udruženja i druge organizacije.
Druga tačka se odnosila na razmatranje nacrta Odluke o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Vukovara, Republika Hrvatska, kao i teksta Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Vukovara, Republika Hrvatska, koje  su takođe svi članovi Opštinskog veća podržali. Poseban akcenat u saradnji će biti stavljen na jačanje kapaciteta Opštine Bački Petrovac u procesu evropskih integracija, prenošenjem znanja i iskustva Grada Vukovara u ovoj oblasti.

Treća tačka bila je razmatranje nacrta Rešenja o obrazovanju Komisije za planove za Opštinu Bački Petrovac. Ova komisija se obrazuje radi obavljanja stručnih poslova u postupku izrade i sprovodjenja planskih dokumenata, davanja stručnog mišljenja po zahtevu organa uprave, kao i za obavljanje drugih poslova shodno Zakonu o planiranju i izgradnji.  Razmatranu tačku dnevnog reda prisutni su usvojili, s tim što su odlučili da umesto predloženog člana komisije Aurele  Šimudvarac Luči, diplomiranog arhitekte iz Novog Sada, član komisije bude Pavel Topoljski, diplomirani inženjer građevinarstva iz Bačkog Petrovca, te je predviđen mehanizam odlučivanja u slučaju izjednačenog broja glasova članova komisije  s obzirom na paran broj njenih članova.
U vezi tačke 4. dnevnog reda - razmatranje nacrta Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, članovi Opštinskog veća su se pozitivno izjasnili. Primedba predsednika Opštine Bački Petrovac Vladimira Turana je bila da se u upravnom i nadzornom odboru Centra za socijalni rad obezbedi ravnopravna zastupljenost polova. Ovu primedbu su članovi veća jednoglasno prihvatili.
U nastavku sednice prisutni su  prihvatili Statut Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac. Ovaj Statut uređuje pravni položaj i odgovornost za obaveze, naziv, sedište i pečat, zastupanje i predstavljanje, delatnost, organe Centra za socijalni rad, saradnju sa sindikatom, planiranje rada i razvoja, način sticanja i rasporedjivanja sredstva. U diskusiji je predloženo da i u Statutu Centra za socijalni rad, kada je u pitanju sastav upravnog i nadzornog odbora, bude zajemčena ravnopravna zastupljenost polova u skladu sa Odlukom o principu rodne ravnopravnosti u Opštini Bački Petrovac. Takođe  su se složili sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, s tim što je predloženo da se u pravilnik unese i odredba, kojom bi se dala prednost prilikom zapošljavanja licima koja poznaju slovački jezik iz razloga što je članom 9. Statuta Opštine Bački Petrovac propisano da je slovački jezik i njegovo pismo u službenoj upotrebi, te što po zvaničnim podacima pripadnici slovačke nacionalne manjine čine blizu 70% stanovništva Opštine Bački Petrovac.
Sledeća tačka dnevnog reda je glasila Razmatranje Informacije o korisnicima dnevne usluge ,, Nega i pomoć u kući“  Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.  Informacija je veoma pozitivno ocenjena i jednoglasno usvojena.

Članovi Opštinskog veća dalje su razmatrali predlog Rešenja o otuđivanju neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta parcela broj 1916/1 k.o. Bački Petrovac . Navedena parcela je u javnoj svojini, manja je od parcele kojoj se pripaja i od iste ne može se formirati posebna parcela, te ispunjava uslove da se ista dodeli putem otuđenja neposrednom pogodbom Lukić Ani iz Novog Sada. Za donošenje predmetnog rešenja su glasali svi članovi Opštinskog veća, sem zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansmana koji se uzdržao od glasanje i to iz razloga što je smatrao utvrđenu cenu neprihvatljivo niskom u odnosu na tržišne cene nekretnina u centru naselja Bački Petrovac.
Naknadu za navedeno građevinsko zemljište u iznosu 104.947,29 dinara, u kojoj su sadržani troškovi pribavljanja i komunalnog opremanja zemljišta,  je utvrdio Upravni odbor Direkcije za gradevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, na svojoj XVII sednici održanoj dana 28.10.2011 godine.

Na kraju sednice članovi Opštinskog veća nisu podržali predlog o davanju saglasnosti za proširenje površine građevinskog zemljišta u korist Jamina Milovana i Aničić Željka iz Maglića u k.o. Maglić a na teret javnog građevinskog zemljišta, i to iz razloga što su smatrali da ova tačka dnevnog reda nije dobro pripremljena, te da je iste predloge potrebno detaljno obrazložiti i priložiti skice iz kojih bi se članovima Opštinskog veća jasnije predočilo stanje na terenu.
 Konačno, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je uslovno usvojilo i zahtev Matuh Pavela iz Novog Sada, koji se obratio Opštinskom veću sa zahtevom da Opština Bački Petrovac sufinansira izdavanje knjige MONOGRAFIJA MAJERA, s tim što je odlučeno da se konkretan iznos novčane pomoći utvrdi nakon donošenja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика