Izveštaj sa V. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 4. septembar 2012. godine sazvao V. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Pavel Žilaji, Samuel Valo, Branislav Kevenski, Đorđo Šarić i Vladimir Sikora.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i Opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Aleksandra Arsenin, inspektorka za zaštitu životne sredine Tatiana Milina Turanova, učesnik u projektu DILS Bački Petrovac Danijela Bogdanović, te načelnik Opštinske uprave Vladislav Tarnoci i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi Dušan Govorčin, Boško Bogunović i Jan Jovankovič.
 Na početku sednice utvrđen je sledeći dnevni red:
D N E V N I R E D:
- Usvajanje Zapisnika sa IV. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje Zaključka Vlade Republike Srbije o preduzimanju mera usled posledica suše,
2. Razmatranje nacrta Odluke o pribavljanju, korišćšenju, upravljanju i rapolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac,
3. Razmatranje nacrta Odluke o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac,
4. Razmatranje predloga Rešenja o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona,
5. Razmatranje predloga Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac za period 2012 – 2015 godine,
6. Razmatranje predloga Rešenja o izmenama Rešenja o osnivanju Komisije za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
7. Razmatranje predloga Rešenja o žalbi d.o.o. „Dem“ Kulpin na Rešenje inspekcije za zaštitu životne sredine,
8. Razmatranje predloga Rešenja o obrazovanju Komisije za procenu štete na objektima preduzeća d.o.o. „Progres“ Bački Petrovac,
9. Razmatranje predloga Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za isplatu određenih rashoda za Slovačke narodne svečanosti 2012,
10. Razmatranje predloga Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za isplatu računa za nabavku građevinskog materijala za izbegla i prognana lica na teritoriji opštine Bački Petrovac,
11. Razmatranje predloga Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve radi isplate rashoda Matice slovačke,
12. Razmatranje predloga Zaključka o isplati đačkih mesečnih autobuskih karata za učenike iz izrazito socijalno ugroženih porodica – korisnika prava na materijalno obezbeđenje u celosti,
13. Razmatranje predloga za mirno rešavanje spora mlt. Jana Struhara iz Bačkog Petrovca, ulica Pavla Đugu broj 15,
14. Razmatranje predloga Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za obezbeđenje sredstava za nabavku školskog pribora deci čiji se roditelji nalaze u stanju socijalne potrebe,
15. Razmatranje zahteva za snošenje troškova personalnog asistenta za mlt. Govorčin Aleksandra iz Kulpina, ulica Radnička broj 18,
16. Razmatranje zahteva za snošenje troškova personalnog asistenta za mlt. Aliov Marka iz Kulpina,
17. Razmatranje zahteva za snošenje troškova personalnog asistenta za mlt. Petra Čižmanskog iz Bačkog Petrovca, ulica Martina Hrubika broj 29,
18. Razmatranje zahteva za naknadu putnih troškova i obrazovnih tretmana Jaroslava i Tatjane Leporis,
19. Razmatranje molbe za nužni smeštaj Marije Kopčok iz Bačkog Petrovca, ulica JNA broj 44,
20. Razmatranje molbe Ruženke Šimoniove-Černakove iz Bačkog Petrovca, ulica Jana Husa broj 18 za sufinansiranje monografije „Dvojezičnost i obrazovanje,
21. Razmatranje molbe za dodelu sredstava Opštinskog udruženja penzionera,
22. Razmatranje zahteva za materijalnu pomoć Stevana Dostana iz Bačkog Petrovca, ulica Kanalska broj 22,
23. Razmatranje molbe Aleksandrović Todora iz Kulpina, ulica Put slobode broj 4,
24. Razmatrajne molbe Gabriela Trifu iz Alibunara,
25. Pitanja i predlozi.

Nakon što je jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne sednice Opštinskog veća usledila je duža diskusija o predloženim merama Vlade Republike Srbije za saniranje posledica suše. U diskusiji su uzeli učešća predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika opštine Miroslav Čeman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Samuel Valo, Branislav Kevenski, Đorđo Šarić, te rukovodioci Odeljenja Opštinske uprave Jan Jovankovič i Dušan Govorčin. Nakon toga Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo zaključak kojim je predloženo da se zakup za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac ipak uredno plati, te da se postojeći ugovori o zakupu aneksom produže za dve godine gde za to postoji pravna mogućnost. Takođe, zaključkom je predviđeno da se sagledaju mogućnosti povećanja sredstava u Fondu za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac, te da se posebne pogodnosti u dodeljivanju povoljnih zajmova Fonda daju poljoprivrednicima koji ne drže u zakupu poljoprivredno zemljište u državnoj svojini.
Posle kraće diskusije Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno utvrdilo predloge Odluke o pribavljanju, korišćšenju, upravljanju i rapolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac i Odluke o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac, te je doneto novo Rešenja o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona, kojim su izvršene određene korekcije u iznosima naknade troškova upotrebe službenih mobilnih telefona a na osnovu iskustva u ovoj oblasti u prethodne četiri godine. Prilikom razmatranja predloga Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac za period 2012 – 2015 godine konstatovano je da je isti akcioni plan, odnosno njegovo usvajanje sastavni deo projekta DILS koji finansira Ministarstvo prosvete Republike Srbije, ali i da je za Opštinu Bački Petrovac veoma važno da u praksi pokaže senzibilitet prema svim ranjivim društvenim grupama a posebno prema romskoj zajednici. Predlog lokalnog akcionog plana je zatim usvojen od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, te je upućen Skupštini Opštine Bački Petrovac.
Kao peta tačka dnevnog reda izvršeno je ažuriranje članstva u Komisiji za bezbednost saobraćaja, te je predlog izmena Rešenja o osnivanju komisije usvojen. Potom je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac raspravljalo o predlogu Rešenja po žalbi preduzeća d.o.o. „Dem“ Kulpin na prvostepeno Rešenje inspekcije za zaštitu životne sredine. Usvojeno je Rešenje kojim je prvostepeno Rešenje inspekcije za zaštitu životne sredine ukinuto a predmet vraćen prvostepenom organu na ponovni postupak. Zatim je formirana Komisija za procenu štete na objektima preduzeća d.o.o. „Progres“ Bački Petrovac nastale usled obilnih snežnih padavina u februaru 2012. godine. Doneta su tri Rešenja o upotrebi tekuće budežtske rezerve, donet je zaključak kojim je za decu korisnika materijalne pomoći odobren regres putnih troškova učenika i studenata u iznosu od 100%, te zaključak kojim nije prihvaćen predlog za mirno rešenje spora u predmetu Jana Struhara a vezano za ujed pasa lutalice koji je isti pretrpeo. Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo i zaključak da se obezbede sredstva za nabavku školskog pribora za 65 – oro dece čiji se roditelji nalaze u stanju socijalne potrebe.
Usvojeni su zahtevi za finansiranje troškova pedagoškog i personalnog asistenta za Govorčin Aleksandra i Aliov Marka iz Kulpina, kao i Petra Čižmanskog iz Bačkog Petrovca. Tako je za pedagoškog asistenta Aliov Marka i Petra Čižmanskog obezbeđen iznos od 12.000,00 dinara mesečno a za personalnog asistenta Govorčin Aleksandra iznos od 20.000,00 dinara mesečno. Usvojen je i zahtev za naknadu putnih troškova i obrazovnih tretmana Jaroslava i Tatjane Leporis a za njihovog usvojenika Filip – Noe Leporisa. Nije usvojen zahtev za nužni smeštaj Marije Kopčok iz Bačkog Petrovca, a zbog potrebe da se dodatno analizira zahtev, odloženo je odlučivanje po zahtevu Ruženke Šimoniove-Černakove iz Bačkog Petrovca a povodom molbe za dodelu sredstava Opštinskog udruženja penzionera konstatovano je da je isto udruženje u 2012 godini već iskoristilo značajan deo sredstava koja su istom subjektu alocirana Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu, te je zaključeno da će se sagledati mogućnost obezbeđivanja dodatnih sredstava za podnosioca molbe. Potom su odbijeni zahtevi za materijalnu pomoć Stevana Dostana i Aleksandrović Todora sa obrazloženjem da je potrebno da stručni radnici Centra za socijalni rad naprave deteljnu evaluaciju predmetnih zahteva i njihove opravdanosti, dok je za Gabrielu Trifu iz Alibunara izdvojeno 10.000,00 dinara, s tim što je i odlučeno da se putem medija uputi apel svima koji su u mogućnosti da iskažu svoju humanost i pomognu Gabrieli koju očekuje teška operacija tumora na mozgu u inostranstvu i neizvesna borba za život.

 Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je zaključio V. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 4. septembra 2012. godine u 22,36 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика