Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 17. septembar 2012. godine sazvao VI. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
    Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Pavel Žilaji, Samuel Valo i Vladimir Sikora.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i Opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Aleksandra Arsenin, te načelnik Opštinske uprave Vladislav Tarnoci i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi Dušan Govorčin, Boško Bogunović i Jan Jovankovič.
 Na početku sednice utvrđen je sledeći dnevni red:
D N E V N I R E D:
- Usvajanje Zapisnika sa V. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje Rešenja o upotrebi sredstava  tekuće budžetske rezerve,
2. Razmatranje nacrta Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Biblioteke “Štefan Homola“ B. Petrovac,
3. Razmatranje nacrta Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o proširanju delatnosti i promeni naziva i organa Doma kulture B. Petrovac,
4. Razmatranje žalbe Ljubomira Ljubobratovića iz Gložana na Odluku o dodeli pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglicama nabavkom građevinskog materijala Opštine Bački Petrovac,
5. Razmatranje Izveštaja direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac a povodom zahteva Nikolić Nenada iz Kulpina,
6. Razmatranje zahteva Poslovnog i inovacionog centra Bački Petrovac,
7. Razmatranje molbe za finansijsku pomoć FK „Budućnost“ Gložan,
8. Razmatranje zahteva za refundiranje sredstava za besplatnu užinu OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
9. Razmatranje zahteva Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za regulisanje duga za električnu energiju i plaćanje priključka na električnu mrežu lica u stanju socijalne potrebe,
10. Razmatranje molbe grupe građana za izmenu Rešenja o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za period od 1. septembra do 31. decembra 2012. godine,
11. Razmatranje zahteva Omladinskog rukometnog kluba „Maglić“ Maglić,
12. Razmatranje molbe omladine evangelističke crkve u Kulpinu,
13. Razmatranje molbe Plesnog kluba „Ritmo Latino“ Novi Sad,
14. Razmatranje zahteva Šarac Bosiljke iz Maglića,
15. Razmatranje molbe Natalije Nikolić iz Kulpina, ulica Fruškogorska broj 3,
16. Razmatranje molbe Tomaš Lidije iz Futoga, ulica Vese Stojića,
17. Pitanja i predlozi.

 Nakon što je jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne sednice Opštinskog veća, pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. Uvodno izlaganje povodom 1. tačke dnevnog reda dao  je Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju, te je nakon kraće rasprave doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, za zgrade i građevinske objekte, radi povraćaja sredstava Fondu za kapitalna ulaganja zbog nenamenskog trošenja sredstava Fonda, zatim, Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, za zgrade i građevinske objekte, radi isplate računa za izradu projekta fasade Slovačkog Vojvođanskog Pozorišta i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za dotacije sportskim organizacijama, radi isplate rashoda za putovanje dizača tegova na svetsko prvenstvo u Slovačkoj. Nakon rasprave Opštinskog Veća utvrđen je   predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju biblioteke “Štefan Homola“ iz Bačkog Petrovca, te je isti upućen Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Opštinsko Veće Opštine Bački Petrovac utvrdilo je predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o proširenju delatnosti i promeni naziva i organa Doma kulture B. Petrovac, koji je upućen Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
 Povodom žalbe Ljubomira Ljubobratovića, Opštinsko Veće je nakon diskusije u kojoj je pored predsednika, zamenika predsednika I članova Opštinskog Veća, učestvovala i Katarina Rašeta  Opštinski javni pravobranilac Opštine Bački Petrovac, donelo zaključak kojim se odbija žalba na Odluku komisije za dodelu pomoći izbeglicama za nabavku građ. materijala kao neosnovana. Nakon toga je Opštinsko Veće posle duže rasprave odlučilo da 5. tačku skine sa dnevnog reda i odloži za odlučivanje na nekoj od narednih sednica Opštinskog Veća. Povodom zahteva Poslovnog i inovacionog centra B. Petrovac, Veće je po okončanju diskusije  odlučilo da je Udruženje privatnih preduzetnika  dužno da samo snosi svoje troškove prilikom korišćenja poslovnog prostora u zgradi PIC-a. Nakon rasprave u vezi Molbe za finansijsku pomoć koju je FK “Budućnost“ iz Gložana uputio predsedniku Opštine Pavelu Marčoku, zbog prekršajne kazne, Veće je odlučilo da se ova tačka dnevnog reda prebaci Komisiji za društvene delatnosti kao stalnom radnom telu Skupštine Opštine Bački Petrovac. Nakon rasprave u kojoj su učestvovali Aleksandra Arsenin, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, članovi Veća, zatim, zamenik predsednika Opštine Miroslav Čeman, predsednik Opštine Pavel Marčok, te načelnik Opštinske Uprave Vladislav Tarnoci i rukovodioci Odeljenja Opštinske uprave, donet je zaključak kojim se usvaja zahtev za refundiranje sredstava za besplatnu užinu, s tim da će se isplata izvršiti posle utvrđivanja kriterijuma za isplatu i rebalansa budžeta. Jednoglasno je usvojen zahtev za odobrenje sredstava u iznosu od 50.000,00 za regulisanje duga za električnu energiju i plaćanje priključka na električnu mrežu, povodom zahteva centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.
 Veće je uvažilo molbu grupe građana za izmenu Rešenja o regresiranju putnih karata u smislu da se iz traženih uslova koje treba da ispunjavaju đaci,odnosno studenti, izbaci uslov izmirene poreske obaveze prema opštini, s  tim da će se navedene izmene izvršiti od januara sledeće godine. Po okončanju diskusije, odlučeno je da se zahtev Omladinskog rukometnog kluba „Maglić“ iz Maglića, dostavi Komisiji za društvene delatnosti na dalju nadležnost i postupanje. Usvojena je Molba omladine evangeličke crkve u Kulpinu, s tim da će se isplatiti manji iznos od traženog , a sredstva za ove namene biće planirane i predviđene u rebalansu budžeta opštine. Kada je u pitanju molba plesnog kluba “RITMO LATINO“, Veće je zauzelo jedinstven stav da se postupanje po molbi navedenog plesnog kluba dostavi na rešavanje Komisiji za društvene delatnosti. Povodom 14. tačke dnevnog reda vođena je duža diskusija a raspravi se priključila Katarina Rašeta, Opštinski javni pravobranilac Opštine Bački Petrovac  i Miroslav Častven, direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, koji je tom prilikom je izneo činjeično stanje. Nakon duže rasprave Opštinsko Veće Opštine Bački Petrovac je donelo zaključak da se ponovi zahtev sa iznosom sredstava koja se potražuju i naložilo povereniku za izbeglice da kontaktira nadležne institucije radi rešavanja po zahtevu. Postupajući po Molbi Natalije Nikolić, Opštinsko Veće je zauzelo stav da treba izvršiti legalizaciju objekta kao preduslov bilo kakvih radova i pomoći. Povodom zahteva Tomaš Lidije za naknadu štete, Opštinsko Veće Opštine Bački Petrovac donelo zaključak da oštećena zahtev uputi LU opštine Bački petrovac i drugim  nadležnim  organima na dalji postupak.
 Pošto nije bilo pitanja i predloga, predsednik Opštinskog Veća Pavel Marčok je zaključio 6. sednicu Opštinskog Veća Opštine Bački Petrovac 17. septembra 2012. godine u 12,39 časova.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac