Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

    Ovom odlukom se u cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta i imanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac(u daljem tekstu: Opština) uređuje zaštita useva i zasada na poljoprivrednomzemljištu od poljske štete i nomadske ispaše, zaštita poljoprivrednogzemljišta, opreme i objekata na istom (sistem za navodnjavanje, protivgradnestanice, građevinski objekti), zaštita poljskih puteva i kanala zaodvodnjavanje i navodnjavanje, organizacija rada poljočuvarske službe, naknadapoljske štete, kao i druga pitanja od značaja za  zaštitu poljoprivrednog zemljišta i imanja nateritoriji Opštine.

 

NACRT

Na osnovu člana 28. stav 4.Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 62/2006,65/2008 – dr. zakon i 41/2009) kao i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine BačkiPetrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009)Skupština Opštine Bački Petrovac, na svojoj  sednici održanoj dana    2010.godine, donela je

O D L U K U

O MERAMA ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, POLJSKIHPUTEVA I KANALA OD POLJSKE ŠTETE I ORGANIZOVANJU POLJOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJIOPŠTINE BAČKI PETROVAC

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

    Ovom odlukom se u cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta i imanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac(u daljem tekstu: Opština) uređuje zaštita useva i zasada na poljoprivrednomzemljištu od poljske štete i nomadske ispaše, zaštita poljoprivrednogzemljišta, opreme i objekata na istom (sistem za navodnjavanje, protivgradnestanice, građevinski objekti), zaštita poljskih puteva i kanala zaodvodnjavanje i navodnjavanje, organizacija rada poljočuvarske službe, naknadapoljske štete, kao i druga pitanja od značaja za  zaštitu poljoprivrednog zemljišta i imanja nateritoriji Opštine.

Član 2.

            Predmet zaštite u smisluove odluke su usevi i zasadi na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednozemljište bez obzira na oblik svojine, oprema, objekti i poljoprivrednamehanizacija na istom, poljski putevi i kanali za navodnjavanje iodvodnjavanje.

            Pod poljoprivrednimzemljištem u smislu ove odluke podrazumevaju se : njive, vrtovi, voćnjaci,vinogradi, livade, pašnjaci, trstici, kanali i močvare, koje se nalaze vangrađevinskih reona naseljenih mesta Opštine, kao i zemljište koje je proglašenograđevinskim, a nije privedeno nameni.

            Pod usevima u smislu oveodluke podrazumevaju se zasejane poljoprivredne kulture namenjene za ljudsku istočnu ishranu i industrijsku preradu.

            Pod zasadima u smisluove odluke podrazumevaju se voćnjaci i vinogradi koji se nalaze van granicagrađevinskog područja opštine.

            Pod poljskim putevimapodrazumevaju se nekategorisani putevi koji povezuju parcele poljoprivrednogzemljišta izvan granice građevinskog područja opštine.

            Pod kanalima zanavodnjavanje i odvodnjavanje podrazumevaju se kanali koji se graniče saparcelama i poljskim putevima i služe za priliv odnosno odliv vode, a u ciljuunapređenja poljoprivredne proizvodnje.

            Pod opremom i objektimapodrazumevaju se ribnjaci, građevinski objekti u funkciji poljoprivredneproizvodnje, sistemi za navodnjavanje, bunari, crpne stanice i protivgradnestanice, a nalaze se na poljoprivrednom zemljištu.

II MERE ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, POLJSKIHPUTEVA I KANALA

Član3.

            U ciljuzaštite useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, opreme i objekata na istom,poljskih puteva i kanala od polske štete zabranjeno je:

1. uništavanje i oštećenje useva, sadnica, stabala i zasada napoljoprivrednom zemljištu i poljoprivredne mehanizacije na poljoprivrednimimanjima,

2. ubirati, brati poljoprivredne useve, plodove, voće ili kositi travu natuđem poljoprivrednom zemljištu,

3. neovlašćeno skupljati ostatke poljoprivrednih proizvoda na tuđempoljoprivrednom zemljištu,

4. rasturati i razbacivati plodove složene u kamare, plastove ili sličnona tuđem poljoprivrednom zemljištu,

5. oštetiti ili seći drveće koje čini poljozaštitni pojas,

6. prelaziti prevoznim sredstvom ili progoniti stoku ili živinu prekotuđeg obrađenog ili neobrađenog poljoprivrednog zemljišta,

7. praviti pešačke prelaze preko tuđeg poljoprivrednog zemljišta,

8. vršiti ispašu stoke na obradivom poljoprivrednom zemljištu osim nasopstvenom,

9. ostavljati stoku u polju bez čuvara, ili poveriti čuvanje licu kojenije u stanju njome da vlada,

10. progoniti stoku preko tuđeg poljoprivrednog zemljišta bez odobrenjavlasnika, odnosno korisnika,

11. bacati razne biljne ostatke, smeće i razne otpatke, građevinski šut,kao i leševe uginulih životinja i drugi otpad u čvrstom i tečnom stanju nasvoju i tuđu njivu, javni put, kanale za navodnjavanje i odvodnjavanje i drugevodene tokove,

12. spaljivati organske ostatke posle žetve useva na poljoprivrednomzemljištu,

13. oštetiti useve ili zasade na susednoj parceli prilikom vršenjaposlova obrade zemljišta, ubiranja useva i plodova i zaštite bilja hemijskimsredstvima,

14. preoravati, sužavati, prekopavati, zasipati i zatrpavati poljskeputeve, pašnjake, utrine, staze, nasipe, jarke ili kanale u polju,

15. kvariti poljske puteve neblagovremenim isključivanjem elemenatapoljoprivrednih mašina,

16. prilikom navodnjavanja, zabranjeno je kvasiti puteve koji se nalazeuz parcelu koja se navodnjava,

17. ostavljati ili zaoravati upotrebljene plastične mase u vidu folija,ambalaže i slično, kao i drugih teško razgradivih materijala, napoljoprivrednom zemljištu, poljskim putevima i kanalima,

18. ispuštati i odlagati opasne i štetne materije na poljoprivrednom zemljištui kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje,

19. činiti štetu na objektima i napravama koje služe pri korišćenjupoljoprivrednog zemljišta,

20. prisvojiti, kidati i lomiti opremu na protivgradnim stanicama, crpnimstanicama i sistemima za navodnjavanje,

21. ukloniti, srušiti, uništiti ili oštetiti na tuđem poljoprivrednomzemljištu podignutu ogradu, postavljeni znak, kolibu ili sličan ograđeniprostor koji služi za smeštaj poljoprivrednog alata, mašina ili pribora zakorišćenje poljoprivrednog zemljišta,

22. prelaziti teškom mehanizacijom u vreme kišnog perioda i povećanogvodenog taloga u ataru poljskim putevima.

            Usevi uživaju fizičkoobezbeđenje i zaštitu u svim fazama vegetacije i skinuti rod dok se nalazi napoljoprivrednom zemljištu, kao i sredstva za poljoprivrednu proizvodnju.

Član 4.

            Izuzetno od odredbičlana 3. ove odluke, stoka se može čuvati na pašnjaku koji je ograđen na načinkoji onemogućava izlazak stoke, pod uslovom da je vlasnik stoke prethodnoobavestio nadležnu Mesnu zajednicu, priložio dokaz o pravu korišćenja pašnjakai dobio saglasnost Mesne zajednice.

Član 5.

            Radiočuvanja kako veličine tako i stanja prohodnosti puteva, zabranjeno jeodoravanje površine puta kao i na bilo koji način sprečavanje prohodnostiputeva.

            Svaki građanin imajednako pravo korišćenja i obavezu očuvanja poljskih puteva.

Član 6.

            U cilju vraćanjaoštećenih i odoranih poljskih puteva i zatrpanih kanala u prvobitno stanje, nainicijativu poljočuvara, vlasnika odnosno korisnika poljoprivrednog zemljištaili predstavnika Mesne zajednice, nadzornik poljočuvarske službe može da narediponovni premer poljskog puta ili popravku oštećenog puta, odnosno otrpavanjekanala.

            U tom cilju, na osnovunaloga nadzornika poljočuvarske službe, Savet Mesne zajednice će naručitipremer poljskog puta kod nadležne samostalne geodetske službe, oglasiti dan ivreme premera dotičnog puta i obezbediti materijalna i tehnička sredstva radivraćanja puta odnosno kanala u prvobitno stanje.

            Svi troškovi premera iuređenja puta kao i otrpavanje kanala padaju na teret počinioca.

III ORGANIZACIJA RADA POLJOČUVARSKE SLUŽBE

Član 7.

            Radi obezbeđenjaorganizovane zaštite u smislu ove odluke, na teritoriji Opštine organizuje sePoljočuvarska služba.

            Poslovi Poljočuvarskeslužbe su:

da vrši neposrednu zaštitu usevai zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske štete i zaštitu poljskihputeva i kanala,

da spreči spaljivanje organskihostataka posle žetve useva na poljoprivrednom zemljištu,

da spreči ispašu stoke naobradivom poljoprivrednom zemljištu ukoliko se ista vrši suprotno odredbamačlana 3. ove Odluke,

da za svaku nedozvoljenu radnjukojom je pričinjena poljska šteta utvrdi bliže obeležje radnje, prikupi podatkeo poljoprivrednom zemljištu, atarskom putu ili kanalu na kojem je štetaučinjena i njegovom vlasniku, odnosno korisniku, prikupi podatke o izvršiocu isvedocima ukoliko ih ima, i o svemu tome sačini zapisnik,

da o pričinjenoj štetiblagovremeno obavesti poljoprivrednog inspektora i vlasnika, odnosno korisnikapoljoprivrednog zemljišta kome je šteta pričinjena,

da zaprimi zahtev oštećenog licaza procenu poljske štete i postupa po istom na način uređen ovom odlukom,

da vrši administrativne itehničke poslove za potrebe Komisije za procenu poljske štete.

Član 8.

            Vršenje poslovapoljočuvarske službe Opština Bački Petrovac će poveriti putem konkursa upostupku javne nabavke preduzeću ili preduzetniku.

            Odnos između Opštine ipreduzeća ili preduzetnika kome se poverilo obavljanje poslova poljočuvarskeslužbe regulisaće se posebnim ugovorom.

            Organizaciju rada irukovođenje radomPoljočuvarske službe vrši rukovodilac Poljočuvarske službe – lice određeno odstrane preduzeća ili preduzetnika, kome bude povereno vršenje poslovapoljočuvarske službe.

Član 9.

            Sredstva za radPoljočuvarske službe obezbediće se u budžetu Opštine Bački Petrovac, u skladusa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednogzemljišta.

Član 10.

            Neposrednu zaštitupoljoprivrednog zemljišta, useva i zasada na istom, poljskih puteva, kanala zanavodnjavanje i odvodnjavanje od poljske štete vrši čuvar polja. U vršenjuzaštite useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu, poljskim putevima ikanalima, čuvari polja imaju svojstvo službenog lica.

            Čuvar polja ima službenulegitimaciju u kojoj je pored ličnih podataka naznačeno njegovo svojstvo, kao ipodručje na kojem vrši dužnost čuvara polja.

            Za vreme obavljanjaposlova čuvar polja obavezno nosi službenu uniformu i jasno vidljivu oznaku o svom svojstvu.

            Oznaka na odeći sadržiime i prezime čuvara polja i broj službene legitimacije.

Član 11.

            Čuvar polja je dužan da:

svakodnevno obilazipoljoprivredno zemljište, poljske puteve i kanale na području na kojem vršidužnost čuvara polja,

sprečava sve radnje kojima senanosi poljska šteta na poljoprivrednim usevima i zasadima, na poljoprivrednomzemljištu i šteta na poljskim putevima i kanalima,

sprečava nanošenje štetemehanizaciji na poljoprivrednim imanjima, krađom lomljenjem, kidanjem  i slično,

pronalazi počinioce poljskeštete,

utvrđuje identitet vlasnika,odnosno korisnika poljoprivrednog zemljišta kojem je naneta šteta,

za svaku nedozvoljenu radnjukojom je pričinjena šteta utvrdi bliže obeležje radnje, podatke opoljoprivrednom zemljištu na kojem je šteta učinjena, označi vlasnika,korisnika poljoprivrednog zemljišta, izvršioca radnje i svedoke i o tome sačinizapisnik,

stoku otkrivenu u šteti, bezčuvara ili čiji je vlasnik nepoznat, sprovede i preda na mesto čuvanja,

vrši i druge poslove određeneovom Odlukom.

Član 12.

            Čuvar polja je dužan daprilikom otkrivanja poljske štete sačini zapisnik koji sadrži: vreme i mesto nakome je šteta pričinjena, opis pričinjene štete, identitet lica zatečenog uradnji izvršenja štete (ime, prezime, adresa i JMBG) i njegovu izjavu, izjavesvedoka (ukoliko ih ima), izjave oštećenog lica – vlasnika (ukoliko je poznat).

            Čuvar polja je dužan daprilikom otkrivanja poljske štete fotografiše poljoprivredno zemljište na kojemje šteta učinjena i ostalo što je bitno za utvrđivanje obeležja radnje, kao ida sačuva pronađene predmete na licu mesta.

            Zapisnik sa dokazima(fotografije, pronađeni predmeti), čuvar polja je dužan da dostavi rukovodiocuPoljočuvarske službe, u roku od tri dana od dana sačinjavanja istog.

Član 13.

            Ukoliko vlasnik, odnosnokorisnik poljoprivrednog zemljišta utvrdi da mu je šteta pričinjena, a čuvar poljanije to uočio, isti će štetu prijaviti Poljočuvarskoj službi, najkasnije u rokuod tri dana od dana saznanja za pričinjenu štetu.

            Prilikom prijave štete,vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta kojem je šteta pričinjena,dužan je u pisanoj prijavi dati sve podatke koji se odnose na poljoprivrednozemljište, vreme i radnju kojom je šteta pričinjena i druge okolnosti koje mogubiti od značaja za utvrđivanje visine i počinioca štete.

            U slučaju iz stava 1.ovog člana, čuvar polja će postupati na način kako je to utvrđeno članom 12.ove Odluke.

Član 14.

            RukovodilacPoljočuvarske službe, na osnovu primljenog zapisnika sa dokazima onedozvoljenoj radnji kojom je pričinjena šteta, dužan je odmah, a najkasnije uroku od sedam dana da obavesti i dostavi primerak zapisnika vlasniku, odnosnokorisniku poljoprivrednog zemljišta kome je šteta pričinjena.

            RukovodilacPoljočuvarske službe dužan je primerak zapisnika sa dokazom o nedozvoljenojradnji kojom je pričinjena šteta dostaviti i poljoprivrednom inspektoru, radipreduzimanja mera u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Član 15.

            Ukoliko čuvar poljazatekne stoku u poljskoj šteti bez čuvara ili čiji je vlasnik nepoznat, istusprovodi i predaje na određeno mesto za čuvanje, koje će odrediti nadležnaMesna zajednica.

            Čuvar polja dužan je, usaradnji sa Mesnom zajednicom na čijem području je zatečena stoka u poljskojšteti, da organizuje prevoz i smeštaj stoke, o čemu sastavlja izveštaj i istidostavlja rukovodiocu Poljočuvarske službe i Mesnoj zajednici.

            Na osnovu izveštaja izprethodnog stava, Poljočuvarska služba dužna je da na oglasnoj tabli nadležneMesne zajednice istakne obaveštenje kojim poziva vlasnika, odnosno držaocastoke da u roku od 8 dana preuzme stoku, sa naznakom da će stoka u protivnombiti prodata.

            Ako se vlasnik, odnosnodržalac javi u određenom roku i dokaže da je stoka njegova, nakon izmirenjatroškova prevoza, ishrane i čuvanja, stoka mu se predaje.

Član 16.

            Kada se vlasnik, odnosnodržalac stoke ne javi u određenom roku ili odbije da preuzme stoku pod uslovimaiz člana 15. stav 4. ove Odluke, Poljočuvarska služba će sprovesti postupakprodaje putem javne licitacije, a dobijena novčana sredstva, po odbijanjutroškova prevoza i čuvanja položiti u depozit.

            Ako se vlasnik, odnosnodržalac stoke ne javi u roku od jedne godine ili ne pokrene sudski spor,deponovana sredstva će se iskoristiti za izgradnju, dogradnju, adaptaciju iodržavanje objekata za smeštaj uhvaćene stoke.

Član 17.

            Zaposleni u Mesnojzajednici su dužni da pomognu i olakšaju rad Poljočuvarske službe na njihovojteritoriji, pružanjem relevantnih informacija vezanih za konkretne slučajevenanošenja štete, identifikacije vlasnika useva ili počinioca, prihvatanjemnapuštene stoke, čuvanja i predaje iste i slično.

IV POSTUPAK UTVRĐIVANJA POLJSKE ŠTETE

Član 18.

            Na zahtev oštećenog licavrši se procena poljske štete.

            Zahtev za procenupoljske štete podnosi se Poljočuvarskoj službi, a rukovodilac Poljočuvarskeslužbe prosleđuje ga Komisiji za procenu poljske štete (u daljem tekstu:Komisija).

            Komisija se sastoji odčetiri stalna člana različitog profila poljoprivredne struke (ratarstva ipovrtarstva, stočarstva, zaštite bilja, voćarstva i vinogradarstva i slično) ijednog promenljivog člana, predstavnika Saveta mesne zajednice na čijem jepodručju pričinjena šteta, koji će učestvovati u radu Komisije, prema mesnojnadležnosti.

            Članove Komisije imenujeOpštinsko veće Opštine Bački Petrovac na period od četiri godine.

            Aktom o imenovanjučlanova Komisije određuje se visina naknade za njen rad.

Član 19.

            Komisija je dužna da uskladu sa podnetim zahtevom za procenu poljske štete izađe na mesto nastankaštete i o tome sačini zapisnik.

            Vlasnik, odnosnokorisnik poljoprivrednog zemljišta kojem je šteta pričinjena dužan je daprisustvuje radu Komisije, kao i lice koje je odgovorno za učinjenu štetu.

Zapisnik o proceni štete sadrži:dan i čas vršenja procene, osnovne podatke o identitetu oštećenog i počinioca,činjenični opis radnje (vreme, mesto i način izvršenja radnje) i stručnuprocenu nastale štete iskazanu vrednosno ili količinski.

Zapisnik sadrži i dokaze o načinuvršenja procene štete (fotografije, stručno obrazloženje, proračune i slično).

Komisija dostavlja zapisnik oproceni poljske štete rukovodiocu Poljočuvarske službe, a rukovodilacPoljočuvarske službe oštećenom licu.

Član 20.

            Vlasnici, odnosnokorisnici poljoprivrednog zemljišta mogu samo putem suda ostvariti pravo nanaknadu za pričinjenu štetu na njihovom zemljištu.

V KAZNENE ODREDBE

Član 21.

            Novčanom kaznom od50.000,00 dinara do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ilidrugo pravno lice ako postupa suprotno članu 3. tačke 8. i 18. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 2.500,00dinara do 25.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u preduzeću ili drugompravnom licu ako izvrši prekršaj iz stava 1. ovog člana.

            Novčanom kaznom od10.000,00 dinara do 100.000,00 dinara kazniće se preduzetnik ako izvršiprekršaj iz  stava 1. ovog člana.

            Novčanom kaznom od2.500,00 dinara do 25.000,00 dinara kazniće se fizičko lice ako izvrši prekršajiz stava 1. ovog člana.

Član 22.

            Novčanom kaznom u iznosuod 10.000,00 dinara do 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ilidrugo pravno lice ako postupa suprotno članu 3. tačke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 i 22 ove Odluke.

            Novčanom kaznom od2.500,00 dinara do 25.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u preduzeću ilidrugom pravnom licu ako izvrši prekršaj iz stava 1. ovog člana.

            Novčanom kaznom od 1.000,00dinara do 10.000,00 dinara kazniće se preduzetnik ako izvrši prekršaj iz  stava 1. ovog člana.

            Novčanom kaznom od1.000,00 dinara do 10.000,00 dinara kazniće se fizičko lice ako izvrši prekršajiz stava 1. ovog člana.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

            Nadzor nad primenomodredaba ove Odluke vrši Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno – stambenei inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

            Preduzeće ilipreduzetnik kome bude povereno vršenje poslova poljočuvarske službe je dužno danajmanje jednom godišnje, odnosno svaki put kada to zatraži Opštinsko veće,dostavi izveštaj o radu Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac.

Član 24.

Ova Odluka stupana snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Opštine BačkiPetrovac".

                                                    Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

OPŠTINA BAČKI PETROVAC

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Broj:

Dana:

Bački Petrovac

                                                                                 PREDSEDNIKSKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                              Miroslav Pucovski, s.r. 

 

Obrazloženje

         Pravniosnov za donošenje Odluke o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta, poljskihputeva i kanala od poljske štete i organizovanju Poljočuvarske službe nateritoriji Opštine Bački Petrovac sadržan je u članu 28. stav 4. Zakona opoljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 62/2006,65/2008 – dr. zakon i 41/2009) kao i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine BačkiPetrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009).

         Odredbamačlana 28. Zakona o poljoprivrednom zemljištu zabranjeno je:

uništavanjei oštećenje useva, sadnica, stabala i poljoprivredne mehanizacije napoljoprivrednom zemljištu, oštećenja koja dovode do smanjenja produktivnosti,strukture i slojeva poljoprivrednog zemljišta, kao i svako drugo oštećenje napoljoprivrednom zemljištu (poljska šteta);

spaljivanjeorganskih ostataka posle žetve useva na poljoprivrednom zemljištu i

ispašastoke na obradivom poljoprivrednom zemljištu, osim na sopstvenom.

Članom 28. stav 4. Zakona opoljoprivrednom zemljištu regulisano je da opština propisuje mere za zaštitu odpoljske štete i mere za zaštitu od spaljivanja organskih ostataka napoljoprivrednom zemljištu.

Polazeći od napred navedenogi nadležnosti opštine, pristupilo se izradi nacrta Odluke o merama zaštitepoljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete iorganizovanju Poljočuvarske službe na teritoriji Opštine Bački Petrovac. Ovomodlukom uređuju se mere zaštite  poljoprivrednogzemljišta, poljskih puteva i kanala, organizacija zaštite poljoprivrednogzemljišta, poljskih puteva i kanala, postupak utvrđivanja poljske štete inadzor, i to na sledeći način:

Mere zaštite poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala. U ovom poglavlju, članom 3, propisane suzabrane radi zaštite od poljske štete.

Organizacija rada poljočuvarske službe. U ovom poglavlju uređeno je   osnivanje Poljočuvarske službe, poslovi kojeobavlja, dužnosti i način postupanja čuvara polja i način obezbeđenja sredstavaza obavljanje ovih poslova. Dosadašnja praksa u drugim sredinama je pokazala dabi organizaciju rada Poljočuvarske službe i njeno finansiranje trebalosprovesti na opštinskom nivou. Stoga se i predlaže osnivanje Poljočuvarskeslužbe, koja će poslove organizovane zaštite od poljske štete vršiti nateritoriji cele Opštine Bački Petrovac. Opština Bački Petrovac će vršenjeposlova poljočuvarske službe poveriti putem konkursa u postupku javne nabavkepreduzeću ili preduzetniku. Sredstva za rad Poljočuvarske službe Opštine BačkiPetrovac obezbediće se u budžetu Opštine Bački Petrovac u skladu sa Godišnjimprogramom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u OpštiniBački Petrovac za 2010. godinu.

Postupak utvrđivanja poljske štete. U ovom poglavlju uređen je način utvrđivanjapoljske štete i sastav i rad Komisije za procenu štete. Tu se predlažeformiranje stručnog tela – Komisije na nivou cele opštine, koja će u svomsastavu imati članove različitog profila poljoprivredne struke (ratarstva,povrtarstva, stočarstva, zaštite bilja, voćarstva i vinogradarstva) i jednogpromenljivog člana, predstavnika Saveta Mesne zajednice na čijem je područjupričinjena šteta. Ovako organizovana Komisija bi sigurno svojim stručnim radomdoprinela efikasnijem vođenju sudskog postupka za nadoknadu štete. Nadzor nadsprovođenjem odredaba ove odluke poverava se Odeljenju za privredu, urbanizam,komunalno – stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine BačkiPetrovac.

      Imajući u vidu napred navedeno, predlaže seSkupštini Opštine Bački Petrovac da usvoji predlog Odluke o merama zaštitepoljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete iorganizovanju Poljočuvarske službe na teritoriji Opštine Bački Petrovac utekstu koji je dat u materijalu.

                                                      Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac