IZVEŠTAJ sa XXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (20.12.2018. godine)

DSC 2098 

IZVEŠTAJ sa XXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (20.12.2018. godine)

 

Dvadeset četvrta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 20.12.2018. godine, sa početkom u 11,05 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.
Sednici je prisustvovalo 28 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.
Svoj izostanak sa sednice nisu opravdali odbornici Jan Bohuš, Pavel Pagač i Boris Brklјač.


Sem odbornika XXIV sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine
Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Ana Vrbovska, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, komunalni inspektor Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Duško Lukač, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac - Predrag Bojanić, Radomir Zotović i Milan Anušjak, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh i Srđan Stojanović, direktorka „Slovačkog vojvođanskog pozorišta“ Bački Petrovac Viera Krstovski, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac Ana Spevak, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Ana Seč-Pinćir, direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, novinari - Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV „Petrovec“, Miroslav Babjak iz „Rádia Petrovec“, Miroslav Hemela iz Radio televizije Vojvodine – rubrika programa na slovačkom jeziku, Želјko Bosančić, zamenik predsednice Saveta MZ Maglić, Petar Dević, predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada, Juraj Mučaji predstavnik Opštinskog udruženja penzionera i građani Vladimir Zabuna i Samuel Šulјan.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne, uz obrazloženje, zbog čega sednica Skupštine nije počela sa radom u 10,00 časova. Konstatovao je da sednici prisustvuje 27 odbornika SO-e (u toku sednice, u rad Skupštine se priklјučio još jedan odbornik), što je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.
U nastavku, predsednik Skupštine je prezentirao sledeći predlog dnevnog reda:

- Usvajanje zapisnika sa XXIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je
održana dana 03.12.2018. godine;
1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o lokalnim ko-
munalnim taksama;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petro-
vac za 2019. godinu;
3. Razmatranje predloga te donošenje Kadrovskog plana Opštinske uprave i
Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o komunalnim
delatnostima;
5. Razmatranje Odluke o izmenama Statuta Turističke organizacije Opštine
Bački Petrovac te davanje saglasnosti u vezi istog;
6. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne
svojine Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru predsednika i članova
Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje te davanje saglasnosti na Program poslovanja za 2019. godinu i
trogodišnji Program poslovanja za period 2019 – 2021 godine JKP „Progres“ Bački Petrovac;
9. Razmatranje te davanje saglasnosti na trogodišnji Program poslovanja za
2019, 2020. i 2021. godinu JKP „Komunalac“ Maglić;
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine opštine
Bački Petrovac za 2018. godinu – III i IV kvartal;
11. Informacija o položaju i potrebama starih i odraslih za uslugama socijalne
zaštite u lokalnoj zajednici;
12. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen sa 26 glasova „ZA“.
Usledilo je usvajanje zapisnika sa XXIII sednice SO-e Bački Petrovac, koja je održana dana
03.12.2018. godine. Svoje primedbe na navedeni zapisnik je izneo odbornik Pavel Marčok – diskusija imenovanog u raspravi vođenoj povodom 2. tačke dnevnog reda. Nakon odgovora u vezi iznetih primedbi koje su dali predsednik SO-e i sekretar SO-e, navedeni zapisnik je bez primedbi usvojen sa 12 glasova „ZA“ i 9 „PROTIV“
Nakon usvajanja zapisnika, prešlo se na razmatranje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Uvodno obrazloženje u vezi prve tačke dnevnog reda je dao rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš. U raspravi vođenoj povodom ove tačke dnevnog reda svoja pitanja su postavili odbornici Spasoje Prodanov i Pavel Marčok a odgovore na ista je dao Ondrej Bovđiš. Na kraju ove tačke, sa 22 glasa „ZA“ i 3 „PROTIV“ doneta je Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
U vezi 2. tačke dnevnog reda, kraće obrazloženje je dala rukovodilac Odelјenja za budžet,
finansije i poresku administraciju Ana Vrbovska. Usledila je obimna i dugotrajna rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici: Miroslav Čeman, Spasoje Prodanov, Zdeno Divjak, Gavra Govorčin, Pejković Dragica, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Jan Šulјan i Pavel Marčok. Obrazloženja i pojašnjenja u vezi iznetih pitanja i primedbi su dali: zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Radomir Zotović i predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. Na kraju rasprave je prezentiran amandman, koji je na predlog Odluke podnet od strane odbornika Branislava Kozarova, Zaklјučak Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac u vezi navedenog amandmana (preformulacija podnetog amandmana), Mišlјenje i predlog Komisije za budžet i finansije SO-e Bački Petrovac o ovom pitanju. Pošto se odbornik Kozarov složio sa preformulacijom podnetog amandmana, sprovedeno je glasanje o jedinstvenom predlogu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu. Ista je doneta sa 27 glasova „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“.
Usledila je pauza u radu Skupštine i to od 13,57 do 15,01 časova.
U nastavku sednice, nakon utvrđivanja kvoruma (isti su sačinjavali 24 odbornika), usledilo je razmatranje 3. tačke dnevnog reda. Kraće uvodno obrazloženje u vezi iste je dala načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević. Pošto u raspravi nije bilo učesnika, odbornici su sa 24 glasa „ZA“ doneli Kadrovski plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, obrazloženje je dao komunalni inspektor Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Duško Lukač. U raspravi povodom ove tačke dnevnog reda učestvovao je odbornik Ondrej Fekete. Na kraju je sa 24 glasa „ZA“ doneta Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima.
Bez uvodnog obrazlaganja i učesnika raspravi, pod tačkom 5. dnevnog reda, sa 23 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.
Obrazloženje u vezi 6. tačke dnevnog reda je dao član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Milan Anušjak a ujedno i predsednik Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac. U raspravi povodom ove tačke dnevnog reda su učestvovali odbornici Pavel Marčok i Ondrej Fekete. Na postavlјena pitanja i primedbe su dali odgovore Milan Anušjak i Radomir Zotović. Na kraju je sa 21 glasom „ZA“ doneto Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.
Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac je doneto bez dodatnog obrazlaganja i rasprave.
Povodom 8. tačke dnevnog reda je vođena kraća rasprava u kojoj je učestvovao odbornik Ondrej Fekete. Nakon iste sa 23 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2019. godinu i trogodišnji Program poslovanja za period 2019 – 2021 godine JKP „Progres“ Bački Petrovac.
Rešenje o davanju saglasnosti na trogodišnji Program poslovanja za 2019, 2020. i 2021. godinu JKP „Komunalac“ Maglić je doneto bez dodatnog uvodnog obrazlaganja i rasprave sa 22 glasa „ZA“, a takođe, bez dodatnog obrazlaganja i rasprave je sa 23 glasa „ZA“ usvojen Izveštaj o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu – III i IV kvartal.
Dodatne informacije i obrazloženje Informacije o položaju i potrebama starih i odraslih za uslugama socijalne zaštite u lokalnoj zajednici je dala direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić. Informacija je primlјena k znanju od strane odbornika SO-e Bački Petrovac.
Pod tačkom 12.: „Odbornička pitanja“ - odbornici Dragica Pejković, Ana Leginj, Ondrej Fekete, Pavel Marčok i Ana Huđanova postavili su odbornička pitanja, dok je sekretar SO-e Svetoslav Majera pročitao obaveštenje o otpočinjanju rada na pripremi predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac 2018 – 2025.
Ovom tačkom je XXIV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaklјučena u 16,17 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика