IZVEŠTAJ sa 25. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (04.03.2019. godine)

prva

Dvadeset peta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 04.03.2019. godine, sa početkom u 19,03 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.

Sednici je prisustvovalo 29 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.
Svoj izostanak sa sednice nisu opravdali odbornici Jan Bohuš i Pavel Pagač.
Sem odbornika, 25. sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine
Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Ana Vrbovska, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Radomir Zotović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh i Srđan Stojanović, direktorka, direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac Ana Spevak, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Ana Seč-Pinćir, direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, Tatjana Vujačić, predsednica Saveta za međunacionalne odnose SO-e Bački Petrovac (poslanica u Skupštini APV), Ivana Ilić, predsednica Saveta za mlade SO-e Bački Petrovac, Martin Širka, član Saveta za mlade SO-e Bački Petrovac, novinari - Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV „Petrovec“, Miroslav Babjak iz „Rádia Petrovec“, Miroslav Hemela iz Radio televizije Vojvodine – rubrika programa na slovačkom jeziku, Želјko Bosančić, zamenik predsednice Saveta MZ Maglić, Juraj Mučaji predstavnik Opštinskog udruženja penzionera i građanka Milina Labat.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da sednici prisustvuje 28 odbornika (u toku sednice, u rad Skupštine se priklјučio još jedan odbornik), što je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.
U nastavku, predsednik Skupštine je prezentirao delimično izmenjen predlog dnevnog reda, koji je glasio:
- Usvajanje zapisnika sa XXV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je
održana dana 20.12.2018. godine;
1. Razmatranje predloga te donošenje okvirnog Programa rada Skupštine opštine
Bački Petrovac za 2019. godinu;
2. Razmatranje predloga te donošenje Statuta Opštine Bački Petrovac;
3. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja Državne revizorske institucije o reviziji
pravilnosti poslovanja Opštine Bački Petrovac, za 2017. godinu, br. 400-2028/2018-04;
b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja Državne revizorske institucije o reviziji
poslovanja Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac, za 2017. godinu, br. 400-2028-1/2018-04;
4. Razmatranje predloga te donošenje Zaklјučka Skupštine opštine Bački
Petrovac o predlogu izmene Rešenja Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojim je obrazovana Komisija za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemlјišta;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o donošenju Plana detalјne
regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo, u k.o. Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o lokalnim
komunalnim taksama;
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o naknadama za korišćenje javnih
površina za teritoriju Opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za međunacionalne odnose u
Opšti Opštini Bački Petrovac za 2018. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački
Petrovac za 2018. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za rodnu ravnopravnost za
2018. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za mlade Opštine Bački
Petrovac za 2018. godinu;
12. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za period 01.01. – 31.12.2018.;
b.) Razmatranje Plana i programa rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2019. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mizeja vojvođanskih Slovaka za 2019. godinu;
d.) Razmatranje i usvajanje Strategije razvoja Muzeja vojvođanskih Slovaka za period 2018 – 2023 godine;
13.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem JP za KSP
„Komunalac“ Maglić za 2018. godinu;

14. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog
odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
15. Odbornička pitanja.

Odbornik Pavel Marčok je nakon toga dao predlog, da se predloženi dnevni red dopuni
sa sledećom tačkom dnevnog reda: „Urgencija o zaustavlјanju donošenja Zakona o dozvoli genetski modifikovanih žitarica“. Imenovani odbornik je ukratko obrazložio svoj predlog.
U vezi navedenog predloga odbornika Marčoka, predsednik SO-e je pročitao član 79. stav 4. i 5. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac, kojima su definisani rokovi, pitanja i oblici za podnošenje predloga za dopunu predloženog dnevnog reda.
Nakon toga je sprovedeno glasanje o predlogu dnevnog reda, koji je predložen od strane predsednika SO-e. Predloženi dnevni red je utvrđen sa 25 glasova „ZA“.
Usledilo je usvajanje zapisnika sa 24. sednice SO-e Bački Petrovac, koja je održana dana
20.12.2018. godine. Navedeni zapisnik je usvojen bez primedbi.
Nakon usvajanja zapisnika, prešlo se na razmatranje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Kraće uvodno obrazloženje u vezi prve tačke dnevnog reda je dao predsednik SO-e Bački Petrovac. U raspravi povodom ove tačke dnevnog reda nije bilo učesnika te je okvirni Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2019. godinu donet sa 25 glasova „ZA“.
Povodom druge tačke dnevnog reda obrazloženje je dao predsednik SO-e Bački Petrovac. Usledila je duža rasprava u vezi iste, u kojoj su učestvovali odbornici: Pavel Marčok, Zdeno Divjak, Spasoje Prodanov, Miroslav Čeman, Ondrej Fekete, Ana Huđan i Jan Šulјan. U raspravi su uzeli učešće i: Srđan Simić, Svetoslav Majera i Milina Labat. Rasprava se vodila uglavnom o članu 6. stav 1. predloga Statuta Opštine Bački Petrovac – službeni jezik i pismo na teritoriji Opštine Bački Petrovac te o mogućnosti uvođenja posmatrača na izborima za članove Saveta mesnih zajednica. Nakon zaklјučenja rasprave, sprovedeno je javno glasanje o predlogu Statuta Opštine Bački Petrovac. „Za“ predlog Statuta je glasalo 13 odbornika, 6 je bilo „Uzdržanih“ a 2 su bila „PROTIV“. Na osnovu navedenog rezultata glasanja konstatovano je da predlog Statuta Opštine Bački Petrovac nije dobio potrebnu većinu glasova odbornika SO-e te da nije donet.
Usledila je pauza u radu Skupštine, koja je trajala od 20,15 do 20,30 časova.
U nastavku sednice kvorum su sačinjavali 25 odbornika.
Obrazloženje i izveštaj o preduzetim koracima u vezi Izveštaja Državne revizorske institucije o reviziji pravilnosti poslovanja Opštine Bački Petrovac, za 2017. godinu, br. 400-2028/2018-04 je podnela Ana Vrbovska. U otvorenoj raspravi povodom ove tačke dnevnog reda nije bilo učesnika te je sa 28 glasova „ZA“ navedeni Izveštaj DRI usvojen.
Takođe, bez posebnog obrazlaganja i bez učesnika u raspravi sa 29 glasova „ZA“ je usvojen Izveštaja Državne revizorske institucije o reviziji poslovanja Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac, za 2017. godinu, br. 400-2028-1/2018-04.
Dalјe su odbornici SO-e su bez dodatnog obrazlaganja i rasprave doneli Zaklјučak Skupštine opštine Bački Petrovac o predlogu izmene Rešenja Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojim je obrazovana Komisija za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemlјišta.
Povodom pete tačke dnevnog reda uvodno obrazloženje i objašnjenja je dao Ondrej Bovđiš. Pošto u raspravi nije bilo učesnika, odbornici SO-e su sa 29 glasova „ZA“ doneli Odluku o donošenju Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo, u k.o. Bački Petrovac.
Uvodna obrazloženja u vezi 6. i 7. tačke dnevnog reda je dala Ana Vrbovska. U vezi obe tačke, na predlog predsednika SO-e vođena je objedinjena rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici: Miroslav Čeman, Ondrej Fekete i Pavel Marčok. Odgovore na pitanja postavlјena je dala uvodničarka- izvestilac. Nakon toga je sprovedeno javno glasanje, u kome je sa 26 glasova „ZA“ doneta Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju Opštine Bački Petrovac.
U vezi 8, 9, 10. i 11. tačke dnevnog reda uvodna obrazlaganja su data od: Tatjane Vujačić, predsednice Saveta za međunacionalne odnose, Tatjane Deman Javornik, predsednice Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac i Ane Leginj, predsednice Saveta za rodnu ravnopravnost. Pošto je u međuvremenu Ivana Ilić, predsednica Saveta za mlade napustila sednicu Skupštine, uvodno obrazloženje u vezi Izveštaja o radu Saveta za mlade Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu nije dato. U objedinjenoj raspravi vođenoj povodom sve četiri tačke, učešće je uzeo odbornik Ondrej Fekete. Nakon toga, odbornici SO-e su sa 27, 28, 27 odnosno sa 26 glasova „ZA“ usvojili Izveštaj o radu Saveta za međunacionalne odnose u Opšti Opštini Bački Petrovac za 2018. godinu; Izveštaj o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu; Izveštaj o radu Saveta za rodnu ravnopravnost za 2018. godinu i Izveštaja o radu Saveta za mlade Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.
Detalјno i iscrpno uvodno obrazloženje u vezi 12. tačke dnevnog reda je dala Ana Seč-Pinćir. U kratkoj objedinjenoj raspravi u vezi sve četiri podtačke učešće je uzela odbornica Ana Huđanova. Na kraju rasprave sa 29 glasova odbornika „ZA“ usvojen je Izveštaj o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za period 01.01. – 31.12.2018.; sa 29 glasova odbornika „ZA“ data je saglasnost na Plan i programa rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2019. godinu. Sa identičnim brojem glasova je usvojen Finansijski plan Mizeja vojvođanskih Slovaka za 2019. godinu te sa 28 glasova „ZA“ usvojena je Strategija razvoja Muzeja vojvođanskih Slovaka za period 2018 – 2023 godine.
Direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić je podneo detalјno i iscrpno obrazloženje u vezi 13. tačke dnevnog reda. U raspravi vođenoj povodom iste su učestvovali odbornici: Miroslav Čeman i Spasoje Prodanov, koji su postavili nekoliko pitanja. Na postavlјena pitanja je odgovorio izvestilac te je nakon toga sa 28 glasova „ZA“ usvojen Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2018. godinu.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, kratka obrazloženja je dao predsednik SO-e. Pošto pitanja u vezi iznetog nije bilo, doneto je Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac (Rastislav Labat, predstavnik zaposlenih u Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, zbog odlaska u starosnu penziju) i Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac (Valeria Potfaj Fabian, predstavnica zaposlenih u Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac).
Pod tačkom 15.: „Odbornička pitanja“ – odbornici Kristina Kevenska, Spasoje Prodanov, Pavel Marčok i Zdeno Divjak su postavili odbornička pitanja.

Ovom tačkom je 25. sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaklјučena u 21,53 časova.

druga

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика