Izveštaj sa 26. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac

SO 01
Dana 03.06.2015. godine sazvana je i održana 26. sednica Skupštine opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,14 časova. 
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine sednici je prisustvovalo 27 odbornika. Svoj izostanak je opravdala odbornica Marija Andrašik i odbornik Ivan Zabunov, dok odbornici Štefan Vindiš i Rastislav Balca razloge svog izostanka nisu javili.
Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Ondrej Benka, Jaroslav Popović i Siniša Stanivuk, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila i građani – pojedinci. 
 Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. 
 Pre utvrđivanja definitivnog predloga dnevnog reda, odbornici su se izjasnili o predlogu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, da se po hitnom postupku u predlog dnevnog reda uvrsti pitanje:
 “Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Kulpin”.
Pošto je sa 27 glasa “ZA” navedeni predlog usvojen, usledilo je prezentiranje delimično izmenjenog i dopunjenog dnevnog reda. Isti je glasio: 
 
DNEVNI RED
 
- Usvajanje zapisnika sa 25 sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 24.04.2015. godine;
1. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2014. godini;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o modelu i metodu privatizacije Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac; 
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskom poslovanju JP za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac za 2014. godinu;
4. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju dr. Danko Jaroslava od dužnosti v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, zbog isteka mandata na koji je izabran;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o poveravanju poslova pružanja savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac; 
6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka pribavljanja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac putem razmene, pod tržišnim uslovima;
 7. Razmatranje predloga Saveta za rodnu ravnopravnost te donošenje Odluke o upotrebi nediskriminatorne rodne terminologije – rodno diferenciranog jezika, na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama odluka kojima su propisane novčane kazne za prekršaje;
9. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i o merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za mlade SO-e Bački Petrovac za 2014. godinu;
11. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac (Boldocki Samuel, prof.);
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac (predstavnika lokalne samouprave); 
12. Informacija OŠ „Žarko Zrenjanin“ iz Maglića o dobijanju Rešenja o davanju saglasnosti za izdavanje stvari u zakup;
13. Izveštaj Mesne zajednice Maglić o poseti Domovinske zajednice „BULKES“, dana 17.05.2015. godine;
14. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Kulpin;
15. Odbornička pitanja. 
 
 Odbornik Radomir Zotović je pre glasanja o utvrđivanju predloženog dnevnog reda zahtevao, a pozivajući se na članove 71. i 76. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac, da se zbog nekompletnog materijala koji je dostavljen odbornicima, iz predloga dnevnog reda izuzme 4. tačka dnevnog reda. Navedeni zahtev od strane većine odbornika nije usvojen, te je nakon toga sa 25 glasova „ZA“ i sa 1 „PROTIV“ utvrđen predloženi dnevni red.
Pošto na zapisnik sa 25. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 24.04.2015. godine, nije bilo primedbi a niti predloga za izmene ili dopune, isti je sa 27 glasova „ZA“ usvojen.
 
Usledilo je razmatranje i odlučivanje po pojedinim tačkama iz utvrđenog dnevnog reda.
 
U vezi prve tačke dnevnog reda nakon rasprave u kojoj su učestvovali odbornici: Karol Werle, Jan Bohuš i Miloš Jojić te predsednik Opštine Bački Petrovac, koji je odgovorio na pojedina pitanja postavljena u raspravi povodom ove tačke dnevnog reda, sa 24 glasa „ZA“ su usvojeni Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2014. godini i doneta je Odluka o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon uvodnog obrazlaganja i delimične izmene člana 5. predloga Odluke od strane predsednika Opštine Bački Petrovac, vođena je duža, na trenutke oštra i emotivna rasprava, između odbornika i predstavnika izvršne vlasi Opštine Bački Petrovac. U raspravi su učestvovali odbornici: Ondrej Koroš, Katarina Zornjanova, Radomir Zotović, Rajko Perić i Boldocki-Ilić Ana a predsednik Opštine Bački Petrovac i rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin odgovorili su na primedbe i pitanja postavljena u raspravi. Na kraju rasprave sa 25 glasova „ZA“ doneta je Odluka o modelu i metodu privatizacije Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, uz radni Zaključak, da se u skladu sa članom 95. Zakona o lokalnoj samoupravi od strane Skupštine opštine Bački Petrovac pokrene postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti Zakona o privatizaciji kojim se povređuje pravo građana na lokalnu samoupravu u Opštini Bački Petrovac.
Bez dodatnih uvodnih obrazlaganja i nakon rasprave u kojoj su učestvovali: odbornici Pavel Zima, Boldocki-Ilić Ana i Jan Bohuš, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, direktor JP „Progres“ Bački Petrovac i predsednik Opštine Bački Petrovac, sa 26 glasova „ZA“ usvojen je Izveštaj o radu i Finansijskom poslovanju JP za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac za 2014. godinu.
Najdužu raspravu na ovoj sednici Skupštine je izazvala 4. tačka dnevnog reda, sa svojim podtačkama a. i b. U vezi podtačke a. odbornici su bez rasprave doneli Rešenje o razrešenju dr Danko Jaroslava od dužnosti v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, zbog isteka mandata na koji je izabran. Nakon toga je usledila rasprava povodom podtačke b., u kojoj su učestvovali odbornici: Milota Tot, Srđan Simić, Miloš Jojić, Koroš Ondrej, Radomir Zotović, Boldocki-Ilić Ana i Spasoje Prodanov. Na kraju rasprave sa 17 glasa „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „UZDRŽANIM“, doneto je Rešenje o imenovanju dr Jana Riboviča, lekara specijaliste interniste iz Bačkog Petrovca za v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, na period od 6 meseci.
 
Usledila je pauza u radu Skupštine, u periodu od 20,15 do 20,35 časova.
 
U vezi 5. tačke dnevnog reda a nakon kratke rasprave u kojoj je učestvovala odbornica Katarina Zornjanova, doneta je Odluka o poveravanju poslova pružanja savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.
 
Bez uvodnog obrazlaganja i bez rasprave odbornici Skupštine su doneli Odluku o pokretanju postupka pribavljanja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac putem razmene, pod tržišnim uslovima.
 
Pod 7. tačkom dnevnog reda a na predlog Saveta za rodnu ravnopravnost, odbornici Skupštine su sa 22 glasa „ZA“ doneli Odluku o upotrebi nediskriminatorne rodne terminologije – rodno diferenciranog jezika na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
 
Odluka o izmenama i dopunama odluka kojima su propisane novčane kazne za prekršaje je doneta bez dodatnog obrazlaganja i rasprave sa 24 glasa „ZA“.
 
U vezi 10. i 11. tačke dnevnog reda odbornici su bez rasprave usvojili Izveštaj o radu Saveta za mlade SO-e Bački Petrovac za 2014. godinu i doneli su Rešenja o prestanku dužnosti Boldocki Samuela, prof. iz Bačkog Petrovca kao člana Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac i Rešenje o imenovanju dr Samuela Čelovskog, profesora iz Bačkog Petrovca, za novog člana Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac (predstavnika lokalne samouprave).
 
Odbornici su uz kraću raspravu odbornika Srđana Simića i Miloša Jojića pod 12. tačkom dnevnog reda primili k znanju Informaciju OŠ „Žarko Zrenjanin“ iz Maglića o dobijanju Rešenja o davanju saglasnosti za izdavanje stvari u zakup. 
 
Takođe, bez dodatnih obrazlaganja i rasprava, usvojen je Izveštaj Mesne zajednice Maglić o poseti Domovinske zajednice „BULKES“, dana 17.05.2015. godine i sa 25 glasova „ZA“ doneta je Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Kulpin.
 
Na kraju sednice Skupštine odbornici Boldocki-Ilić Ana, Srđan Simić i Radomir Zotović su se izjasnili o odgovorima koje su dobili na svoja odbornička pitanja a onda su usledila odbornička pitanja, koja su postavljena od strane odbornika: Radomira Zotovića, Miloša Jojića, Ondreja Koroša i Srđana Simića.
 
Dvadesetšesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključena u 21,37 časova.
SO 02
 
SO 03
 
SO 04

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика