IZVEŠTAJ sa 26. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (27.03.2019. godine)

naslovna

Dvadeset šesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 27.03.2019. godine, sa početkom u 18,03 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.

Sednici je prisustvovalo 27 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.
Svoj izostanak sa sednice nisu opravdali odbornici: Jamila Pucovski, Jan Bohuš, Ana Huđanova i Pavel Pagač.
Sem odbornika, 26. sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine
Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, poslanica u Skupštini AP Vojvodine Tatjana Vujačić, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Ana Vrbovska, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Radomir Zotović, Predrag Bojanić i Milan Anušjak, pomoćnica predsednika Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, direktorka Slovačkog vojvođanskog pozorišta Viera Krstovski, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac Ana Spevak, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Ana Seč-Pinćir, direktorka Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac Zuzana Pašić, direktorka Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Katarina Zimova, direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, novinari - Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV „Petrovec“, Monika Bažalјova iz „Rádia Petrovec“, Juraj Mučaji predstavnik Opštinskog udruženja penzionera i građani Martina Martinko Sabolčki i Samuel Šulјan.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da sednici prisustvuje 27 odbornika (u toku sednice, u 20,46 časova, uz odobrenje predsednika Skupštine opštine, sednicu je napustio odbornik Ondrej Fekete), što je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.
U nastavku, predsednik Skupštine je prezentirao delimično izmenjen predlog dnevnog reda (izneo je razloge, zbog čega iz predloga dnevnog reda izostavlјa tačku pod rednim brojem 6. – neprisutsvovanje sednici Skupštine direktora JP „Progres“ Bački Petrovac), koji je glasio:
- Usvajanje zapisnika sa 25. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održa-
na dana 04.03.2019. godine;
1. Razmatranje predloga te donošenje Statuta Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o mreži javnih osnovnih škola;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova
na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese:
a.) Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu
u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade (radna zona Bački Petrovac);
b.) Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom
zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade (radna zona Maglić);
c.) Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu
u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade (Osnovna škola „Jan Čajak“ Bački Petrovac);
5. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Jav-
nog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić;
6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o javnom prevozu putnika u drumskom saobra-
ćaju na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine
Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnim parki-
ralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
9. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Pe-
trovac u 2018. godini, sa Izveštajem o postignutim cilјevima SVP u budžetu – Program 13;
b.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za Slovačko vojvođansko pozorište Bački Petrovac u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, uz Finansijski izveštaj za period 01.01.2018. – 31.12.2018 – Pregled primlјenih sredstava od drugih izvora finansiranja;
c.) Razmatranje i usvajanje Plana i programa Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2019. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
10. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Biblioteke „Štefan Homola“, sa p.o. Bački Petrovac za 2018. godinu;
b.) Razmatranje Plana rada Biblioteke „Štefan Homola“, sa p.o. Bački Petrovac za 2019. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“, sa p.o. Bački Petrovac za 2019. godinu;
11. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Turističke orga-
nizacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
b.) Razmatranje Plana rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
12. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Pregleda prihoda i rashoda Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 01.01.–31.12.2018. godine;
c.) Razmatranje Godišnjeg plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
13. Razmatranje Informacije o radu i stanju bezbednosti na području PS Bački Petrovac za 2018. godinu;
14. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin, zbog podnetog zahteva za razrešenje;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju zamenika predsednika Komisije sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin;
15. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora
Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
16. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Komisije za budžet
i finansije;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novog člana Komisije za budžet i finansije;
17. Odbornička pitanja.

Nakon toga odbornici Spasoje Prodanov i Pavel Marčok su predložili (uz adekvatno
obrazloženje), da se u predlog dnevnog reda dodaju i sledeće tačke:
- Izbor novih članova Saveta za praćenje Etičkog kodeksa;
- Urgencija o zaustavlјanju donošenja Zakona o dozvoli genetski modifikovanih
žitarica.
Pošto navedeni predlozi nisu bili podneti u skladu sa članom 79. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac, imenovani odbornici su se saglasili sa predlogom predsednika SO-e, da se ove tačke dnevnog reda razmatraju na sledećoj 27. sednici SO-e Bački Petrovac.
U nastavku sednice, predloženi dnevni red je utvrđen sa 26 glasova „ZA“.
Svoje primedbe na zapisnik sa 25. sednice SO-e izneo odbornik Pavel Marčok i Spasoje Prodanov. Povodom navedenih primedbi, kratak odgovor je dao sekretar SO-e, te je nakon toga sprovedeno glasanje o podnetim primedbama na zapisnik. Pošto su se 17 odbornika izjasnila „PROTIV“ navedenih primedbi a 10 „ZA“, predsednik SO-e je konstatovao da se zapisnik sa 25. sednice SO-e usvaja bez primedbi.
Usledilo je razmatranje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
U vezi prve tačke dnevnog reda uvodno obrazloženje je dao predsednik SO-e Jan Šulјan, te je usledila duža rasprava u kojoj su učestvovali odbornici: Pavel Marčok, Boris Brklјač, Spasoje Prodanov, Ondrej Fekete i Vlastislav Urbanček. Na kraju rasprave, sa 19 glasova „ZA“, donet je novi Statut Opštine Bački Petrovac.
Na predlog predsednika SO-e data je pauza u radu Skupštine koja je trajala od 18,51 do 19,07 časova.
Pošto je utvrđen kvorum (isti su sačinjavali 19 odbornika), nastavlјen je rad Skupštine.
Uvodno obrazloženje u vezi 2. i 3. tačke dnevnog reda je dao predsednik SO-e i Dušan Rašeta, predsednik Tima za izradu Elaborata o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Opštine Bački Petrovac. U objedinjenoj raspravi u vezi obe tačke, primedbe (upozorenja na pojedine greške) na Elaborat u vezi mreže javnih osnovnih škola na teritoriji Opštine Bački Petrovac je izneo odbornik Pavel Marčok. Pojašnjenja na iznete primedbe je dala članica Tima, Katarina Zimova i član Tima Predrag Bojanić. Nakon rasprave sa 27 glasova „ZA“ doneta je Odluka o mreži javnih osnovnih škola i Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 4. tačke dnevnog reda u vezi sve tri podtačke obrazloženje je dao Vladislav Tarnoci. Opširniji prikaz i detalјnije podatke o kojim parcelama građevinskog zemlјišta u Bačkom Pertrovcu i Magliću se radi, dao je član Opštinskog veća Radomir Zotović. U raspravi vođenoj nakon toga učešće su uzeli odbornici: Miroslav Čeman, Spasoje Prodanov i Pavel Marčok a odgovore na postavlјena pitanja je dao predsednik opštine Srđan Simić. Na kraju rasprave, sa 25 glasova „ZA“ donete su sve tri odluke.
Pravobranilac Opštine Bački Petrovac, Vladislav Tarnoci je dao uvodno obrazloženje u vezi 5. tačke dnevnog reda. Usledila je duža rasprava u kojoj su učestvovali odbornici: Miroslav Čeman, Spasoje Prodanov, Pavel Marčok i Jan Šulјan a na postavlјena pitanja odgovore su dali Vladislav tarnoci i Srđan Simić. Na kraju rasprave sa 18 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, kojim su otklonjeni procesni nedostaci Rešenja SO-e Bački Petrovac br. 011-76/2nj016-02, od 19.07.2016. godine, utvrđeni Presudom Upravnog suda, Odelјenje u Novom Sadu.
Pošto se u narednim tačkama 6, 7. i 8. radilo o pitanjima koji su se ticali iste tematike – javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju, taksi prevozu putnika i parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac – u vezi istih, obrazloženje je dao Ondrej Bovđiš. Pošto u objedinjenoj raspravi nije bilo učesnika, sa 24 glasa „ZA“, doneta je Odluka o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bački Petrovac a sa 23 glasa „ZA“ donete su
Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Usledila je pauza u radu Skupštine, u periodu od 20,46 do 21,00 časova.
Pošto je utvrđen kvorum (isti su sačinjavali 21 odbornik), rad Skupštine je nastavlјen.
U nastavku sednice tačke 9, 10, 11. i 12, su bez dodatnih obrazlaganja i rasprava usvojeni od strane odbornika Skupštine.
Informacija o radu i stanju bezbednosti na području PS Bački Petrovac za 2018. godinu je takođe primlјena k znanju, bez dodatnih obrazlaganja i rasprave.
Što se tiče 14. tačke, uz kratku raspravu u kojoj je učestvovao odbornik Miroslav Čeman, doneto je Rešenje o razrešenju Ane Krajnović (rođ. Struhar) od dužnosti zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin, a zbog podnetog zahteva za razrešenje i Rešenje o imenovanju Severinji Pavela, master pravnika za zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin.
Pod 15. tačkom dnevnog reda bez dodatnog obrazlaganja i rasprave, sa 23 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o razrešenju Bogdane Kobilarov od dužnosti člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i Rešenja o imenovanju Tatjane Šukić za novog člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.
U vezi 16. tačke, bez dodatnih obrazlaganja i rasprave doneto je Rešenje o razrešenju Dr Rajka Perića od dužnosti člana Komisije za budžet i finansije i Rešenje o izboru Nebojše Marušića za novog člana Komisije za budžet i finansije.
Pošto pod tačkom „Odbornička pitanja“ nije izneto ni jedno odborničko pitanje, sednica Skupštine je zaklјučena u 21,12 časova.

 

 

 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика