Izveštaj sa 27. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac

grb opstineDana 24.06.2015. godine, na poziv predsednika SO-e Rajka Perića, sazvana je i održana 27. sednica (druga po redu u ovom mesecu) Skupštine opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,08 časova.

Od ukupno 31 odbornika sednici je prisustvovalo 25 odbornika. Svoj izostanak su opravdali odbornici/ce: Ana Boldocki-Ilić, Drahotina Dorča, Ivan Zabunov i Srđan Ilijevski, dok odbornici Rastislav Đenđur i Štefan Vindiš razloge svog izostanka nisu javili.
Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič i Dušan Govorčin, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Ondrej Benka i Jaroslav Popović, opštinski pravobranilac Opštine Bački Petrovac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila i građani – pojedinci.
Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. Nakon toga je prezentiran sledeći predlog

DNEVNOG REDA
- Usvajanje zapisnika sa 26. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 03.06.2015. godine;

1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o modelu i metodu privatizacije Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, povodom nove procene fer tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i kapitala Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;

2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o učešću Opštine Bački Petrovac u realizaciji projekta izgradnje podzemnog kabla u Industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu;

3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“, Bački Petrovac;

4. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju opštinskog javnog pravobranioca Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o postavljanju opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac;

5. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen sa 21 glasom „ZA“, bez ikakvih izmena odnosno dopuna.

Usledilo je razmatranje i usvajanje zapisnika sa 26. sednice SO-e. Pošto primedbi a niti dopuna na isti nije bilo, odbornici su sa 23 glasa „ZA“ isti usvojili.

Kraće uvodno obrazloženje u vezi Odluke o modelu i metodu privatizacije Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, povodom nove procene fer tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i kapitala Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, sa stanjem na dan 31.12.2014. godine je dao predsednik Opštine Bački Petrovac. Isti je prezentirao i izmenu u članu 8. navedene Odluke.
Pošto pitanja a niti primedbi u vezi iznetog nije bilo, usledilo je glasanje o navedenoj Odluci. Odbornici su sa 25 glasova „ZA“ doneli Odluku o modelu i metodu privatizacije Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, povodom nove procene fer tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i kapitala Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.

Nakon kratkog obrazloženja predloga Odluke o učešću Opštine Bački Petrovac u realizaciji projekta izgradnje podzemnog kabla u Industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu, bez rasprave je ista doneta sa 25 glasova.

Povodom treće tačke dnevnog reda, uvodno obrazloženje predloga Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“, Bački Petrovac je dao dipl. prav. Dušan Govorčin, rukovodilac Odelejnja za opštu upravu, društvene delatnosti i opšte zajedničke poslove. U raspravi koja je usledila učešće su uzeli odbornici Miloš Jojić i Jan Bohuš. Predlog Odluke je usvojen sa 24 glasa „ZA“.

U vezi 4. tačke – podtačka a.) najpre je predsednik SO-e prezentirao Mišljenje i predlog Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose u vezi predloženog Rešenja – amandman na odeljak označen rimskim brojem I na stav 2. iz istog. Isti je od strane predlagača prihvaćen i postao je sasatavni deo predloženog Rešenja.
U kraćoj raspravi koja je usledila odbornik Zotović je stavio primedbu, da je pre razrešenja opštinskog javnog pravobranioca trebalo razmotriti i usvojiti njen Izveštaj o upisu javne svojine Opštine Bački Petrovac u javne knjige o nepokretnostima i pravima nad njima po odredbama Zakona o javnoj svojini, kako je to utvrđeno u Programu rada Skupštine za 2015. godinu; predsednik opštine a takođe i predsednik Skupštine opštine su se zahvalili Katarini Rašeta na dugogodišnjem uspešnom radu na poslovima opštinskog javnog pravobranioca.
Na kraju je Katarina Rašeta dala odgovor odborniku Zotoviću - da evidenciju o upisu javne svojine Opštine Bački Petrovac u javne knjige o nepokretnostima i pravima nad njima ima Milina Labat, te da je rok za završetak ovog posla produžen do 06.10.2016. godine.
Povodom podtačke a.) sa 25 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o razrešenju Katarine Rašeta, dipl. pravnika iz Bačkog Petrovca, od funkcije opštinskog javnog pravobranioca zaključno sa 30.06.2015. godine.

U vezi 4. tačke – podtačka b.) bez dodatnih obrazlaganja i rasprave sa 23 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o postavljenju Vladislava Tarnocija, diplomiranog pravnika iz Novog Sada, za novog opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac na pet godina i to počev od 01.07.2015. godine.

Na kraju sednice svoja odbornička pitanja su postavili odbornici Karol Werle, Miloš Jojić, Jan Meleg i Radomir Zotović, dok su na pojedina postavljena pitanja odgovorili predsednik Opštine Bački Petrovac, Vladimir Turan, direktor JP za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac i Samuel Valo, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Takođe, pod ovom tačkom dnevnog reda odbornica Katarina Zornjanova je pročitala zahvalnicu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije Brankice Janković, koja je bila upućena na ime predsednika SO-e Bački Petrovac. Isto tako upoznala je javnost o tome da je Opština Bački Petrovac proglašena za najhumaniju sredinu u RS u 2013. i 2014. godini. Odbornik Rajko Perić je pod ovom tačkom obavestio javnost o Vidovdanskim svečanostima u Magliću, koje će se održati 27. i 28.06. 2015. godine i uputio je poziv svim građanima Opštine Bački Petrovac. Na kraju je obavestio odbornice i odbonike SO-e, da će se naredna 28. sednica SO-e realizovati dana 29.06.2015. godine.

Ovim je 27. sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaključena u 18,14 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика