IZVEŠTAJ sa 27. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (21.05.2019. godine)

1

Dvadeset sedma sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 21.05.2019. godine, sa početkom u 18,02 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.

2

4

Sednici je prisustvovalo 28 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jamila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.
Svoj izostanak sa sednice nisu opravdali odbornici: Jan Bohuš, Ondrej Fekete i Pavel Pagač.
Sem odbornika, 27. sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine
Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Radomir Zotović i Predrag Bojanić, pomoćnica predsednika Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki Ilić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac Ana Spevak, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Ana Seč-Pinćir, direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, predsednica Komisije za sprovođenja postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin Marija Đuriš, službenik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac zadužen za poslove iz oblasti odbrane, vanrednih situacija i bezbednosti i zdravlјa na radu Jan Tordaji, predsednica Saveta Mesne zajednice Maglić Marica Stojanović, novinari - Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV „Petrovec“, Miroslav Babjak iz „Rádia Petrovec“, Petar Dević, predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada i Jan Brtka predsednik Matice slovačke u Srbiji.

Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da sednici prisustvuje 28 odbornika, što je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.
U nastavku, predsednik Skupštine je pročitao predlog dnevnog reda, koji je glasio:
- Usvajanje zapisnika sa XXVI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja
je održana dana 27.03.2019. godine;
1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o mirnom rešavanju sporova za
naknadu nematerijalne i materijalne štete poravnanjem;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovođenju postupka komasacije zemlјi-
šta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Bački
Petrovac za 2018. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu predsednika Opštine Bački Petro-
vac za 2018. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački
Petrovac za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Pravobranilaštva Opštine Bački
Petrovac za 2018. godinu;
7. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja Državne revizorske institucije o
reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac, za 2017. godinu, br. 400-495/2018-06/10;
b.) Razmatranje predloga izmena Programa poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu sa trogodišnjim programom poslovanja za period 2019-2021 i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
8. Razmatranje i donošenje operativnog Plana odbrane od poplava za vode II
reda Opštine Bački Petrovac u 2019. godini;
9. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne
situacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
10. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Plana i programa rada i
Izveštaja o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2018. godinu;
b.) Razmatranje Plana i programa rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2019. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske
ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2018. godinu;
12. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu organa i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu ;
b.) Razmatranje i usvajanje Plana rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2019. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
13. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima organa i Finansijskog izveštaja o poslovanju Mesne zajednice Kulpin u periodu 01.01. – 31.12.2018. godine;
b.) Razmatranje i usvajanje Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2019. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
14. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o aktivnostima i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan za 2018. godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Plana rada Mesne zajednice Gložan za 2019. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
15. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Mesne zajednice Maglić za 2018.
godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Programa rada Mesne zajednice Maglić za 2019. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
16. Odbornička pitanja.
Usledila su pitanja-primedbe odbornika Spasoje Prodanova i Pavela Marčoka, zbog čega u predlog dnevnog reda nisu stavlјena pitanja (pošto je to bilo obećano na XXVI sednici Skupštine opštine):
- Izbor novih članova Saveta za praćenje Etičkog kodeksa; i
- Urgencija o zaustavlјanju donošenja Zakona o dozvoli genetski modifikovanih
žitarica.
Odgovor-razloge zbog čega ova pitanja nisu stavlјena u predlog dnevnog reda je dao-izneo predsednik SO-e Bački Petrovac.
Nakon toga je sprovedeno glasanje o prezentiranom predlogu dnevnog reda. Isti je utvrđen sa 25 glasova „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“.

U vezi zapisnika sa XXVI sednice Skupštine generalne primedbe na isti je izneo odbornik Pavel Marčok. Navedeni zapisnik je usvojen bez primedbi odnosno dopuna sa 24 glasa „ZA“ uz 2 „UZDRŽANA“
Uvodno obrazloženje povodom 1. tačke dnevnog reda je dao Opštinski pravobranilac, Vladislav Tarnoci. Pošto u otvorenoj raspravi nije bilo učesnika, doneta je Odluka o mirnom rešavanju sporova za naknadu nematerijalne i materijalne štete poravnanjem sa 26 glasova „ZA“.
Obrazloženje u vezi Izveštaja o sprovođenju postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin je dala predsednica Komisije za sprovođenja postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin Marija Đuriš. U obimnoj raspravi koja je usledila (koja se vodila u dva dela – prekid u raspravi zbog pauze u radu Skupštine u periodu od 19,27 do 19,45 časova), učestvovali su odbornici Spasoje Prodanov, Miroslav Čeman, Dragica Pejković, Gavra Govorčin, Jan Šulјan, Pavel Marčok i Zdeno Đivjak. Odgovore na postavlјena pitanja i primedbe odbornika je dala Marija Đuriš, predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić i načelnica Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević. Na kraju rasprave je sa 26 glasova „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“ navedeni Izveštaj usvojen.
Povodom 3, 4. i 5. tačke dnevnog reda (bez prethodnih uvodnih obrazlaganja) na predlog predsednika Skupštine opštine je vođena objedinjena rasprava, u kojoj je učestvovao odbornik Spasoje Prodanov. Nakon iste, Izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu je usvojen sa 27 glasova „ZA“, Izveštaj o radu predsednika Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu je usvojen sa 26 glasova „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“ a Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu je usvone sa 28 glasova „ZA“.
Opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci je dao uvodno obrazloženje u vezi 6. tačke dnevnog reda. Pošto u otvorenoj raspravi nije bilo učesnika, Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu je usvojen sa 28 glasova „ZA“.
U vezi 7. tačke (podtačke a. i b.), detalјnije obrazloženje je dao direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac, Ljubomir Kabić. Usledila je objedinjena rasprava u vezi obe podtačke, u kojoj su učestvovali odbornici: Miroslav Čeman, Jan Šulјan, Spasoje Prodanov, Dragica Pejković i Pavel Marčok a direktor JKP je dao odgovore na postavlјena pitanja i date primedbe. Na kraju rasprave sa 27 glasova „ZA“ je usvojen Izveštaj Državne revizorske institucije o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac, za 2017. godinu, br. 400-495/2018-06/10, dok je sa 21 glasom „ZA“ data saglasnost na izmene Programa poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu sa trogodišnjim programom poslovanja za period 2019-2021.
Pošto je kratko obrazloženje u vezi 8. tačke dnevnog reda dao Jan Tordaji, službenik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac zadužen za poslove iz oblasti odbrane, vanrednih situacija i bezbednosti i zdravlјa na radu, bez rasprave je donet operativni Plan odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2019. godini.
Odbornici SO-e nisu tražili dodatna obrazloženja u vezi 9. tačke dnevnog reda i zbog toga je otvorena rasprava. U istoj nije bilo učesnika te su sa 26 glasova „ZA“ usvojeni odnosno doneti: Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.
Detalјno uvodno obrazloženje u vezi 10. tačke dnevnog reda je dala direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki Ilić. U objedinjenoj raspravi povodom obe podtačke su učestvovali odbornici Miroslav Čeman i Ana Huđanova. Na postavlјena pitanja je dala odgovore dr Ana Boldocki Ilić. Na kraju rasprave, sa 27 glasova „ZA“ je usvojen Izveštaj o izvršenju Plana i programa rada i Izveštaj o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2018. godinu odnosno sa 26 glasova „ZA“ je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2019. godinu.
Izveštaj o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2018. godinu je usvojen bez uvodnog obrazloženja i rasprave sa 28 glasova „ZA“.
Na predlog predsednika Skupštine, u vezi 12, 13, 14. i 15. tačke dnevnog reda, bez uvodnih obrazloženja je vođena kratka rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici Spasoje Prodanov i Dragica Pejković, te su većinom glasova odbornika usvojeni: Izveštaj o radu organa i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu, Izveštaj o radu i aktivnostima organa i Finansijski izveštaj o poslovanju Mesne zajednice Kulpin u periodu 01.01. – 31.12.2018. godine, Izveštaj o aktivnostima i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Gložan za 2018. godinu i Izveštaj o radu Mesne zajednice Maglić za 2018. godinu. Takođe, većinom glasova odbornika su doneta Rešenja o davanju saglasnosti na: Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2019. godinu, Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2019. godinu, Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2019. godinu i Program rada Mesne zajednice Maglić za 2019. godinu.
Pod 16. tačkom - „Odbornička pitanja“ – pitanja, predloge i primedbe su izneli odbornici: Miroslav Čeman, Zdeno Đivjak, Pavel Marčok, Ana Huđanova i Spasoje Prodanov.
Dvadeset sedma sednica Skupštine je zaklјučena od strane predsednika Skupštine u 21,29 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика