Izveštaj sa 29. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (25.09.2015. godine)

Nakon letnje pauze, dana 25.09.2015. godine, na poziv predsednika SO-e Rajka Perića sazvana je i održana 29. sednica Skupštine opštine Bački Petrovac sa početkom u 17.11 časova.
Od ukupno 31 odbornika sednici je prisustvovalo 26 odbornika. Svoj izostanak su opravdali odbornici Jaroslav Andrašik, Jan Meleg i Pavel Zima, dok odbornik Štefan Vindiš i Rastislav Kraljik razloge svog izostanka sa sednice nisu javili.
Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Dušan Govorčin, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Jaroslav Popović, opštinski pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila i građani – pojedinci, koji su izrazili želju prisustvovati sednici SO-e.
Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje.
Pre prezentacije predloga dnevnog reda, sekretar SO-e Bački Petrovac je na zahtev predsednika Skupštine pročitao izjavu odbornice Katarine Zornjanove iz Kulpina o tome da od 29. sednice SO-e pa do isteka mandata na koji su izabrani odbornici SO-e Bački Petrovac prestaje zastupati na sednicama Skupštine Izbornu listu „Ujedinjeni regioni Srbije-Za sredinu u kojoj vredi živeti – Dr Jan Sabo“ te da će ubuduće nastupati kao nezavisna odbornica.
U nastavku sednice, pošto predlog odbornika Radomira Zotovića i odbornice Ane Boldocki – Ilić da se odbornici SO-e izjasne o povredi Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac – i to člana 71, od strane predsednika Skupštine opštine (primedba da u predlog dnevnog reda u skladu sa donetim radnim Zaključkom sa 28. sednice SO-e nije uvršten Izveštaj o komasaciji u k.o. Bački Petrovac, uz analitičke i statističke podatke o toku komasacije) nije usvojen, usledila je prezentacija sledećeg

DNEVNOG REDA

- Usvajanje zapisnika sa 27. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
24.06.2015. godine;
- Usvajanje zapisnika sa 28. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
29.06.2015. godine;

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2015. godine;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2015. godinu – I i II kvartal;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o upisu javne svojine Opštine Bački Petrovac u javne knjige o nepokretnostima i pravima nad njima po odredbama Zakona o javnoj svojini;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijski izveštaj JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za period 01.01.2015. do 30.06.2015. godine;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu Poslovnog i inovativnog centra, d.o.o. Bački Petrovac;
7. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Nagrade opštine za 2015. godinu;
8. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
9. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Sportskog priznanja za 2014. godinu;
10. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac;
11. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Vladislava Tarnocija od funkcije zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
12. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novih članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac;
13. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac (Dr Jovana Šmanja – predstavnica zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac (Ondrej Tordaji – predstavnik zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi);
14. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac (Tatjana Jurik Marčok – predstavnica roditelja);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac (doc. dr. Ruženka Šimonji – Černak – predstavnica roditelja);
15. Razmatranje inicijativnog predloga Saveta za zdravlje Opštine Bački Petrovac za razrešenje Dr Miroslava Mihalja, predstavnika privatne Poliklinike „Zdravlje“ Bački Petrovac, od dužnosti člana Saveta za zdravlje Opštine Bački Petrovac te donošenje adekvatnog zaključka u vezi istog;
16. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o delatnosti zoohigijene;
17. Razmatranje predloga te donošenje Pravilnika o načinu i postupku obezbeđenja javnosti na sednicama Skupštine opštine Bački Petrovac i njenih radnih tela;
18. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen sa 25 glasova „ZA“ i sa 1 glasom „UZDRŽAN“.

Pošto su Zapisnici sa 27. i 28. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koje su održane 24.06.2015. odnosno 29.06.2015. godine, usvojeni bez primedbi, sa 26 glasa „ZA“, prešlo se na razmatranje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, pošto dodatna obrazloženja od izvestioca nisu tražena, a nakon kraće rasprave odbornika Karola Werlea i odgovora, koji su dati od strane predsednika Opštine Bački Petrovac Pavela Marčoka, usvojen je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2015. godine.
Takođe, uz kratko obrazloženje Boška Bogunovića, rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju, doneta je Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu. i to sa 26 glasova „ZA“.
Nakon uvodnih reči predsednika Skupštine opštine i rasprave u kojoj su učestvovali odbornik Radomir Zotović i odbornica Katarina Zornjanova te predsednik Opštine Bački Petrovac, sa 25 glasova „ZA“ usvojen je
Izveštaj o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2015. godinu – I i II kvartal.
Uvodno obrazloženje povodom Izveštaja o upisu javne svojine Opštine Bački Petrovac u javne knjige o nepokretnostima i pravima nad njima po odredbama Zakona o javnoj svojini je dao opštinski pravobranilac Opštine Bački Petrovac. Vladislav Tarnoci. Odbornik Miloš Jojić je u raspravi vođenoj povodom ove tačke zatražio od Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da se povodom upisa javne svojine Opštine Bački Petrovac odradi celokupan posao – znači 100 %, dok se odbornik Karol Werle pohvalno izrazio o podnetom Izveštaju. Takođe, i predsednik Opštine Bački Petrovac je odao priznanje na do sada dobro odrađenom poslu od strane radne grupe, koja je zadužena za obradu ove problematike. Na kraju je navedeni Izveštaj usvojen sa 23 glasa „ZA“.
Što se tiče 5. tačke dnevnog reda, bez dodatnog uvodnog obrazlaganja a uz pohvalu pripremljenog Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za period 01.01.2015. do 30.06.2015. godine, od strane odbornika a ujedno i zamenika predsednika Skupštine opštine Spasoje Prodanova, navedeni Izveštaj je usvojen sa 23 glasa „ZA“.
Povodom 6. tačke vođena je rasprava u kojoj su učestvovali: odbornik Radomir Zotović, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman i direktor Poslovnog i inovativnog centra, d.o.o. Bački Petrovac Karol Boldocki. Odbornik Zotović je postavio pitanje zašto se ova tačka dnevnog reda stavlja na dnevni red i zbog čega Izveštaj o poslovanju PIC-a nije prihvaćen od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Na ova pitanja je dao odgovor zamenik predsednika Opštinskog veća, koji je predsedavao sednicom Opštinskog veća, kada je na dnevnom redu bila ova tačka (da su članovi Opštinskog veća bili nezadovoljni sa Izveštajem, pošto je isti „škrt“, bez potpisa i pečata, odnosno da je isti neuredan). Usledilo je glasanje povodom podnetog Izveštaja i konstatovano je da na osnovu sprovedenog glasanja – 1 „ZA“, 18 „PROTIV“ i 1 „UZDRŽAN“ Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu Poslovnog i inovativnog centra, d.o.o. Bački Petrovac nije usvojen. U vezi ove tačke je donet i radni zaključak, prema kome se zbog neusvajanja Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu Društva od strane Skupštine opštine Bački Petrovac, direktoru Društva Karolu Boldockom, ispred Opštine Bački Petrovac kao jednog od glavnih akcionara Društva, uputi zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva (i to do kraja oktobra 2015. godine) uz predlog, da se na vanrednoj sednici Skupštine Društva kao jedina tačka dnevnog reda razmatraju primedbe koje su iznete na sednici Skupštine opštine Bački Petrovac, kao razlozi za neusvajanje Izveštaja o poslovanju Društva u 2014. godini.
Pod 7. tačkom dnevnog reda a uz uvodno obrazloženje odbornika Rastislava Đenđura, predsednika Komisije za priznanja, bez rasprave a sa 22 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o dodeli Nagrade opštine za 2015. godinu Osnovnoj školi „Jan Čajak“ iz Bačkog Petrovca.
Uz kratko obrazloženje odbornika Rastislava Đenđura, predsednika Komisije za priznanja, bez rasprave a sa 22 glasa „ZA“ donet je Zaključak da se u 2015. godini neće dodeliti Posebno javno priznanje Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.
Nakon uvodnog obrazloženja odbornika Rastislava Đenđura, predsednika Komisije za priznanja, a uz kratku diskusiju odbornika Miloša Jojića, doneto je Rešenje o dodeli Sportskog priznanja za 2014. godinu i to Odbojkaškom klubu „Kulpin“ iz Kulpina kao sportskom kolektivu i Luki i Lei Rupnjak, mladim teniserima iz Maglića, kao pojedincima.
Usledila je pauza u radu Skupštine, koja je trajala od 19,12 do 19,41 časova.
U nastavku sednice, bez uvodnih obrazlaganja i rasprave je doneto Rešenje o izmenama Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac i Rešenje o razrešenju Vladislava Tarnocija od funkcije zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac.
Pod podtačkom 12. a.) vođena je duga rasprava u kojoj su učestvovali odbornici-odbornice: Milota Tot, Ivan Zabunov, Ondrej Koroš, Ana Boldocki-Ilić, Spasoje Prodanov, Srđan Simić, Radomir Zotović i Rajko Perić. Na kraju rasprave sa 16 glasova „ZA“ i 3 „UZDRŽANA“ doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac.
Što se tiče podtačke 12. b.) vođena je rasprava u kojoj su učestvovali odbornici-odbornica: Radomir Zotović, Ana Boldocki-Ilić i Srđan Simić, gde je postavljeno pitanje da li je pri predlaganju kandidata za nove članove Upravnog odbora Doma zdravlja a iz reda zaposlenih u Domu zdravlja, ispoštovana procedura utvrđena Statutom Doma zdravlja odnosno da li je ispoštovan član 1. Zakona o lokalnoj samoupravi pri ovom predlaganju. Na kraju rasprave sa 14 glasova „ZA“ i 5 „PROTIV“ doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac.
Bez uvodnog obrazlaganja i rasprave od strane odbornika Skupštine je doneto: Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac (Dr Jovana Šmanja – predstavnica zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi); Rešenje o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac (Ondrej Tordaji – predstavnik zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi); Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac (Tatjana Jurik Marčok – predstavnica roditelja) i Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac (doc. dr. Ruženka Šimonji – Černak – predstavnica roditelja).
Povodom 15. tačke dnevnog reda bez rasprave je donet radni zaključak o prihvatanju inicijativnog predloga Saveta za zdravlje Opštine Bački Petrovac za razrešenje dr Miroslava Mihalja, predstavnika privatne Poliklinike „Zdravlje“ Bački Petrovac od dužnosti člana Saveta za zdravlje Opštine Bački Petrovac, uz nalog Komisiji za kadrovska pitanja i radne odnose da se za sledeću sednicu Skupštine pripremi predlog Rešenja o razrešenju imenovanog odnosno predlog Rešenja o imenovanju novog člana Saveta.
Takođe bez dodatnog uvodnog obrazloženja i rasprave je doneta Odluke o delatnosti zoohigijene.
Pod 17. tačkom dnevnog reda, u raspravi su učestvovali: zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac a ujedno i predsednik Saveta MZ Kulpin Miroslav Čeman, odbornica-odbornik Milota Tot, Radomir Zotović i Spasoje Prodanov. U raspravi je postavljeno pitanje: kuda idu Mesne zajednice i šta je cilj postojanja Mesnih zajednica. Na kraju rasprave sa 18 glasa „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“ donet je Pravilnik o načinu i postupku obezbeđenja javnosti na sednicama Skupštine opštine Bački Petrovac i njenih radnih tela.
Na kraju sednice svoja odbornička pitanja su postavili odbornici Srđan Simić, Ondrej Koroš a Rajko Perić, predsednik SO-e je pod ovom tačkom pročitao dopis-zahtev koji je uputio redakciji TV „PETROVEC“, za objavljivanje odgovora odnosno ispravke u vezi izjava, koje su izrečene od strane odbornice dr Ane Boldocki-Ilić, u dnevnoj emisiji „Zvon“, dana 14.08.2015. godine.

Nakon toga je 29. sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaključena u 21,24 časova.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика