Izveštaj sa 3. sednice SO Bački Petrovac (24.06.2016.)

grb opstine vesti3. sednica Skupštine opštine Bački Petrovac sazvana je od strane predsednika Skupštine opštine Jana Šuljana. Sednica je održana dana 24.06.2016. godine, sa početkom u 10,06 časova. Sednici je prisustvovalo 29 odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, i to: Ana Boldocki – Ilić, Jaroslav Danko, Zdenko Divjak, Đura Govorčin, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Pavel Marčok, Jan Pavlis, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Jan Sabo, Darko Stojanović, Jasna Šproh, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Tatiana Vujačić, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Nataša Červeni, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Srđan Ilijevski, Duško Ilić, Rajko Perić, Nemanja Pojužina, Srđan Stojanović.

Odbornici Jan Bohuš i Ondrej Fekete svoj izostanak sa sednice nisu opravdali.
Sem odbornika 3. sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, v.d.načelnika Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Predrag Bojanić, Milan Anušjak, Karol Werle i Radomir Zotović, direktor Biblioteke „Štefan Homola“ Jarmila Stojimirović, direktor JP za komunalne delatnosti „Progres“ Valdimir Turan, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Dario Adamović, direktor JKP „Komunalac“ Maglić, novinari: Katarina Gažova iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz „TV Petrovec“, Jan Černak iz Radija Bački Petrovac i 6 građana, koji su izrazili želјu da prisustvuju sednici Skupštine.
Na početku sednice, predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da je na sednici prisutno 29 odbornika SO-e, što je dovoljan broj za punovažno odlučivanje.
Pre prezentacije i utvrđivanja dnevnog reda, predsednik Opštine Bački Petrovac je u skladu sa članom 116. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac obrazložio predlog, da se po hitnom postupku u predlog dnevnog reda kao 5. tačka uvrsti pitanje:
- Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

U vezi ovog predloga, odbornicima je pre početka sednice dostavljen predlog navedenog Rešenja, sa Zaključkom Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Bez rasprave o navedenom predlogu odbornici su se izjasnili sa 27 glasova „ZA“.
Nakon toga je predsednik Skupštine predložio dopunjen i delimično izmenjen sledeći

D N E V N I    R E D

- Usvajanje zapisnika sa 1. – konstitutivne i 2. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koje su održane dana 09.06.2016. godine;

1. a.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornicima Skupštine opštine Bački Petrovac po osnovu davanja pismene ostavke odnosno preuzimanja posla, odnosno funkcije koje su u skladu sa zakonom , nespojive s funkcijom odbornika (Ana Dudaš, Srđan Simić, Jan Brna, Karol Werle, Radomir Zotović i Jan Meleg);
b.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicama Skupštine opštine Bački Petrovac;
c.) Davanje svečane izjave novoizabranih odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;

2. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac u 2015. godini;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;

3. a.) Predlaganje kandidata za 1 člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
b.) Predlaganje i izbor članova Glasačkog odbora za sprovođenje postupka tajnog glasanja za izbor 1 člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
c.) Izbor 1 člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
4. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova stalnih radnih tela SO-e Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novih članova stalnih radnih tela SO-e Bački Petrovac;

5. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.
6. Izveštaj o rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin, na izborima održanim 24.04.2016. godine;
7. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen sa 29 glasova „ZA“ te se nakon toga prešlo na razmatranje pojedinih tačaka iz istog.
Što se tiče zapisnika sa I – konstitutivne sednice SO-e a nakon kraće diskusije oko predloga odbornika Rajka Perića, da se pored štampanog primerka, odbornicima dostavlja i CD, sa audio zapisom sa svake sednice Skupštine, koji odbornici nisu usvojili (13 “ZA”, 15 “PROTIV” I 1 “UZDRŽAN”) – zapisnik sa ove sednice je usvojen bez izmena-dopuna sa 18 glasova “ZA”, 1 “PROTIV” i 9 “UZDRŽAN”.
Zapisnik sa II sednice SO-e je takođe usvojen bez izmena i dopuna sa 18 glasova “ZA” i 9 “UZDRŽAN”.
Povodom tačke 1, podtačke a. nakon kraćih uvodnih reči predsednika Skupštine, doneto je Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Ane Dudaš, iz Bačkog Petrovca, zbog podnete pismene ostavke na odbornički mandat, Srđanu Simiću, iz Maglića, Janu Brni, iz Bačkog Petrovca, Karolu Werleu, iz Bačkog Petrovca, Radomiru Zotoviću, iz Maglića i Janu Melegu, iz Bačkog Petrovca zbog izbora na funkcije koje su nespojive sa odborničkim mandatima.
Pod podtačkom b. obrazloženje predloga Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicama Skupštine opštine Bački Petrovac ispred Komisije za administrativno-mandatna pitanja je dala predsednica - Dragica Pejković. Pošto u otvorenoj raspravi nije bilo učesnika, doneta su Rešenja o potvrđivanju odborničkih mandata Spasoju Prodanovu, iz Kulpina, Đuri Govorčinu, iz Bačkog Petrovca, Vlastislavu Urbančeku, iz Bačkog Petrovca, Pavelu Pagaču, iz Gložana, Ani Leginj, iz Bačkog Petrovca I Zdenu Divjaku iz Bačkog Petrovca.
Usledilo je davanje svečane izjave novoizabranih odbornika Skupštine opštine.
Kratko uvodno obrazloženje povodom Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac u 2015. godini je dao Boško Bogunović. U raspravi povodom ove podtačke su učestvovali odbornici: Duško Ilić, Miroslav Čeman, Rajko Perić, Ana Huđanova, Spasoje Prodanov, Jan Sabo i Pavel Marčok. Na kraju rasprave sa 29 glasova „ZA“ navedeni Izveštaj je usvojen.
Nakon kratkih uvodnih reči predsednika Skupštine, otvorena je rasprava povodom podtačke b. U istoj su učestvovali: Duško Ilić, Jan Sabo, Boško Bogunović, Dušan Govorčin i Pavel Marčok. Na kraju rasprave Odluka o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu je usvojena sa 29 glasova.
Usledila je pauza u radu Skupštine a rad je nastavljen u 12,14 časova.
Pod podtačkom a. - 3. tačke, predsednik Opštine Bački Petrovac je predložio kandidatkinju za 7 člana Opštinskog veća – Tatjanu Zabunov, dipl. ing. za zaštitu bilja iz Bačkog Petrovca, za oblast – poljoprivreda. Nakon kraće rasprave o predloženoj kandidatkinji, u kojoj je učestvovao odbornik Spasoje Prodanov, pod podtačkom b. izabran je Glasački odbor za sprovođenje postupka tajnog glasanja za izbor člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Na osnovu sprovedenog tajnog glasanja, utvrđeno je da je sa 24 glasa “ZA”, 1 “PROTIV” i 1 nevažeći glasački listić za sedmog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac izabrana Tatjana Zabunov, dipl. ing. za zaštitu bilja iz Bačkog Petrovca, za oblast – poljoprivreda.
Obrazloženje povodom 4. tačke dnevnog reda je dao predsednik Skupštine opštine. Pošto u objedinjenoj raspravi povodom obe podtačke nije bilo učesnika, najpre su doneta Rešenja o razrešenju članova stalnih radnih tela SO-e Bački Petrovac, i to: Komisije za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, Komisije za budžet i finansije, Komisije za društvene delatnosti, Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata, Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose, Komisije za administrativno-mandatna pitanja, Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini opštine, Komisije za priznanja i Izborne komisije Opštine Bački Petrovac. Nakon toga su izabrani novi članovi ovih stalnih radnih tela a prema datim predlozima, uz napomenu, da članovi Komisije za planove za sada nisu menjani te da je potrebno na sledećoj sednici Skupštine izabrati zamenike za članove, predsednika i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.
Pošto je obrazloženje u vezi 5. tačke dnevnog reda već dato na samom početku sednice Skupštine, bez rasprave a sa 25 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, bez rasprave je usvojen Izveštaj o rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin, na izborima održanim 24.04.2016. godine.
Pod tačkom 7. – „Odbornička pitanja“ nisu izneta nikakva pitanja te se predsednik Skupštine zahvalio na saradnji i 3. sednicu Skupštine je zaključio u 13,00 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика