Izveštaj sa 30. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (27.11.2015.)

grb opstine vestiDana 27.11.2015. godine, na poziv predsednika SO-e Rajka Perića, sazvana je i održana XXX sednica Skupštine opštine Bački Petrovac sa početkom u 11.18 časova.
Od ukupno 31 odbornika sednici je prisustvovalo 25 odbornika.

Svoj izostanak su opravdali odbornici Jan Brna, Ivan Zabunov i Ana Medovarski, dok odbornici Rastislav Đenđur, Štefan Vindiš i Rastislav Kraljik razloge svog izostanka nisu javili.

Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Dušan Govorčin, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk i Jaroslav Popović, opštinski pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila i 20 građana – pojedinaca, koji su izrazili želju prisustvovati sednici SO-e.
Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje.
Usledila je prezentacija predloga za delimičnu izmenu predloženog dnevnog reda - redosled predloženih tačaka dnevnog reda, koji je dat od strane odbornika Miloša Jojića - da se 2. tačka predloženog dnevnog reda razmatra kao 20. a 20. kao 2. tačka.
„Za“ navedeni predog je glasalo 19 odbornika, 2 su bila „Protiv“, dok je 1 odbornik bio „Uzdržan“.
Nakon sprovedenog glasanja, prezentiran je sledeći predlog

DNEVNOG REDA

- Usvajanje zapisnika sa XXIX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
25.09.2015. godine;

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu, za period od 01.01. do 30.09.2015. godine;

2. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;

3. Razmatranje i usvajanje Izeštaja o stepenu realizacije projekta turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa – bazeni u Magliću;

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o komasaciji u k.o. Bački Petrovac;

5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o prečem zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;

6. Razmatranje Informacije o realizaciji investicija od posebnog značaja za Opštinu Bački Petrovac;

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac, za period od 01.01.2015. do 30.09.2015. godine;

8. Razmaranje i usvajanje Početnog likvidacionog izveštaja nad Javnim preduzećem za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ – u likvidaciji;

9. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o ukidanju Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac;

10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2015. godini;
11. Razmatranje i usvajanje Analize stanja bezbednosti saobraćaja na putevima na području Opštine Bački Petrovac;

12. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2014/2015 godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje i usvajanje godišnjeg plan rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac;

13. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2014/2015 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
b.) Razmatranje i usvajanje godišnjeg plan rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;

14. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2014/2015 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;
b.) Razmatranje i usvajanje godišnjeg plan rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;

15. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2014/2015 godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
b.) Razmatranje i usvajanje godišnjeg plan rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;

16. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2014/2015 godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac;
b.) Razmatranje i usvajanje Programa i plan rada za školsku 2015/2016 godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac;

17. a.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu za radnu 2014/2015 godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2015/2016 godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

18. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;

19. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članice Komisije za budžet i finansije (Jadranka Perić iz Maglića);
b.) Razmatranje predloga te donošenja Rešenja o imenovanju novog člana Komisije za budžet i finansije (Ivan Zabunov iz Bačkog Petrovca);

20. Informacija o stvarnim troškovima izgradnje autobuskog stajališta u Ul. Ive Lole Ribara u Magliću;

21. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu (Vladislav Ivičiak, predstavnik lokalne samouprave);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu (dr Jaroslav Danko, predstavnik lokalne samouprave);

22. Razmatranje inicijativnog predloga Saveta za rodnu ravnopravnost za usvajanje i potpisivanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou te donošenje adekvatnog zaključka u vezi istog;

23. Razmatranje predloga te donošenje novog Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, usklađenog sa Presudom Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-11 U. 10838/15 (2013) od 14.10.2015. godine;

24. Razmatranje inicijativnog predloga Saveta za mlade o mogućnosti formiranja Fonda za mlade talente te donošenje adekvatnog zaključka u vezi istog;

25. Odbornička pitanja.

Prezentirani predlog dnevnog reda utvrđen je sa 24 glasa „Za“.

Pre prelaska na pojedine tačke iz utvrđenog dnevnog reda, odbornici su bezi primedbi, sa 24 glasa „Za“, usvojili zapisnik sa XXIX sednice SO-e Bački Petrovac, koja je održana 25.09.2015. godine.

Povodom prve tačke iz utvrđenog dnevnog reda - Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu, za period od 01.01. do 30.09.2015. godine, bez dodatnog uvodnog obrazloženja, vođena je duža rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici Karol Werle, Jan Bohuš, Radomir Zotović i Ana Boldocki-Ilić. Odgovore na pojedina pitanja odbornika je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. Na kraju rasprave sa 22 glasa „Za“ navedeni Izveštaj je usvojen.
Što se tiče 2. tačke dnevnog reda, uz kraća obrazloženja koje je dao predsednik SO-e Bački Petrovac, u objedinjenoj raspravi u kojoj nije bilo učesnika, doneto je Rešenje o razrešenju v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Jana Riboviča, lekara specijaliste-interniste iz Bačkog Petrovca od ove dužnosti, zbog isteka roka od 6 meseci na koji je imenovan. Na osnovu Odluke Upravnog odbora Zdravstvene ustanove i predloga Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa 16 glasova „Za“, 2 „Protiv“ i 1 „Uzdržan“ glas doneto je Rešenje o imenovanju dr Jana Riboviča, lekara specijaliste – interniste iz Bačkog Petrovca, za novog direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac na period od 4 godine od dana imenovanja a na osnovu raspisanog javnog konkursa.
U nastavku sednice, bez dodatnog uvodnog obrazloženja i bez rasprave, odbornici su usvajili Izeštaj o stepenu realizacije projekta turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa – bazeni u Magliću.
Usledila je tačka dnevnog reda koja je izazvala najviše rasprava na ovoj sednici SO-e Bački Petrovac. Na uvod u ovu tačku, duže obrazloženje je najpre dato od strane predsednika Komisije za komasaciju u k.o. Bački Petrovac dipl. pravnika Marka Govorčina. U raspravi koja je usledila učestvovali su odbornici: Miloš Jojić, Karol Werle, Ana Boldocki-Ilić, Spasoje Prodanov, Radomir Zotović, Jan Meleg, Srđan Simić, Jan Bohuš i Rajko Perić. Na postavljena pitanja odgovore su dali: Dušan Govorčin, sekretar Komisije za komasaciju u k.o. Bački Petrovac, Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac i Marko Govorčin, predsednik Komisije za komasaciju u k.o. Bački Petrovac. Na kraju rasprave sa 17 glasova „Za“ i 3 „Uzdržana“ usvojen je Izveštaj o komasaciji u k.o. Bački Petrovac sa Zapisnikom o razmatranju i odlučivanju o prigovorima učesnika komasacije u k.o. Bački Petrovac i tabelarnim Prikazom procenta uvećanja-umanjenja zemljišta za svakog učesnika komasacije.
Nakon ove tačke usledila je pauza u radu Skupštine i to od 13.50 časova. Ista je trajala do 14.20 časova. Pošto je utvrđen kvorum (isti je iznosio 19 odbornika prisutnih u sali), rad na sednici Skupštine je nastavljen sa razmatranjem 6. tačke dnevnog reda. Nakon kratkih uvodnih napomena predsednika SO-e, bez rasprave je usvojen Izveštaj o prečem zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu.
Povodom 6. tačke dnevnog reda vođena je duža rasprava, u kojoj su uzeli učešće odbornici: Radomir Zotović, Jan Bohuš, Ana Boldocki-Ilić i Rajko Perić. Odgovore na postavljena pitanja je dao predsednik Opštine Bački Petrovac. Na kraju rasprave predsednik SO-e je konstatovao da je SO-e Bački Petrovac nakon razmatranja primila k znanju Informaciju o realizaciji investicija od posebnog značaja za Opštinu Bački Petrovac.
Uz kraće uvodne napomene predsednika SO-e, odbornici SO-e su bez rasprave usvojili Izveštaj o radu i finansijski izveštaj JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za period od 01.01.2015. do 30.09.2015. godine.
Odbornik Jan Bohuš je dao kratko obrazloženje u vezi 8. tačke dnevnog reda, gde je obavestio odbonike o situaciji u kojoj se trenutno nalazi „Rádio Báčsky Petrovec“. Pošto pitanja u vezi iznetog nije bilo, odbornici su sa 18 glasova „Za“ usvojili Početni likvidacioni izveštaj nad Javnim preduzećem za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ – u likvidaciji.
Odluka o ukidanju Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac je doneta bez dodatnih obrazlaganja i rasprave sa 18 glasova „Za“.
Predsednik Opštine Bački Petrovac je povodom 10. tačke dnevnog reda dao kraće obrazloženje te pošto u raspravi nije bilo učesnika usvojen je Izveštaj o realizaciji Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2015. godini.
Bez dodatnog uvodnog obrazlaganja i rasprave, odbornici su usvojili Analizu stanja bezbednosti saobraćaja na putevima na području Opštine Bački Petrovac, koju je sačinio Nebojša Stojisavljević, dipl. ing. saobraćaja iz JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac.
Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2014/2015 godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, Godišnji plan rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2014/2015 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, Godišnji plan rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2014/2015 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, Godišnji plan rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2014/2015 godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, Godišnji plan rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2014/2015 godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac i Program i plan rada za školsku 2015/2016 godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac su usvojeni od strane odbornika SO-e bez dodatnih obrazlaganja i rasprave.
Što se tiče Godišnjeg izveštaja o radu za radnu 2014/2015 godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac te Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2015/2016 godinu isti su takođe usvojeni bez rasprave odnosno doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada ove PU.
Odbornici su sa 17 glasova „Za“ doneli Rešenje o imenovanju Katarine Rašeta, dipl. pravnika iz Bačkog Petrovca, za novog zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac.
Pod 19. tačkom, pod podtačkom a.) od dužnosti članice Komisije za budžet i finansije je sa 16 glasova „Za“ razrešena Jadranka Perić iz Maglića a umesto nje je sa 15 glasova „Za“ izabran Ivan Zabunov, odbornik iz Bačkog Petrovca.
I pod tačkom 20. je trajala duža rasprava a nakon uvodnog obrazlaganja direktora JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac Ondreja Bovđiša, dipl. ing. mašinstva. U raspravi su učestvovali odbornici: Miloš Jojić, Rajko Perić, Radomir Zotović i Srđan Simić. U raspravu se uključio i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. Na kraju je predsednik SO-e Bački Petrovac konstatovao da je SO-e Bački Petrovac nakon razmatranja primila k znanju Informaciju o stvarnim troškovima izgradnje autobuskog stajališta u Ulici Ive Lole Ribara u Magliću.
Niti za tačku 21. (podtačke a. i b.) niti za tačku 22. od strane odbornika SO-e nisu tražena dodatna obrazloženja a nisu vođene ni rasprave, tako da je sa 22 glasa „Za“ najpre doneto Rešenje o razrešenju Vladislava Ivičiaka, predstavnika lokalne samouprave od članstva u Školskom odboru Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu. Nakon toga je sa 20 glasova „Za“ za novog člana Školskog odbora ove škole imenovan dr Jaroslav Danko kao predstavnik lokalne samouprave. Na kraju, u vezi tačke 22. donet je Zaključak, da se od strane Saveta za rodnu ravnopravnost pripremi tekst Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, kako bi se odbornici SO-e i javnost upoznali sa istim, te kako bi se moglo pristupiti usvajanju i potpisivanju ove povelje na narednoj sednici SO-e Bački Petrovac.
Duže uvodno obrazloženje u vezi 23. tačke dnevnog reda je dao Opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci, dipl. pravnik. U raspravi koja je usledila učestvovali su odbornici: Radomir Zotović, Ana Boldocki-Ilić, Rajko Perić, Karol Werle, Spasoje Prodanov i Jan Meleg. Dodatna obrazloženja i odgovore na pitanja postavljena u raspravi su dali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Dušan Govorčin, Opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci i sekretar SO-e Bački Petrovac Svetoslav Majera. Na kraju ove tačke dnevnog reda sa 18 glasova „Za“ doneto je novo Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, usklađenog sa Presudom Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-11 U. 10838/15 (2013), od 14.10.2015. godine. Osim ovog Rešenja, donet je i radni Zaključak, kojim se nalaže Opštinskom pravobraniocu Opštine Bački Petrovac da u skladu sa članom 49. Zakona o upravnim sporovima („Službeni glasnik RS“, br. 111/2009) a u okviru svojih nadležnosti utvrđenih odredbama Odluke o Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 8/2014), pred Vrhovnim kasacionim sudom, u zakonom utvrđenom roku, putem vanrednog pravnog sredstva - zahteva za preispitivanje sudske odluke, pokrene postupak za ukidanje Presude Upravnog suda – Odeljenja u Novom Sadu, br. III-11 Y. 10838/15 (2013), od 14.10.2015. godine, zbog nenadležnosti ovog suda za odlučivanje po tužbi Snežane Nikolić a protiv Rešenja Skupštine opštine Bački Petrovac, br. 011-26/2013-02 od 01.03.2013. godine.
Pod 24. tačkom dnevnog reda sa 22 glasa „Za“ prihvaćen je inicijativni predlog Saveta za mlade o mogućnosti formiranja Fonda za mlade talente te je naloženo izvršnoj vlasti Opštine Bački Petrovac da pri pripremi predloga budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu uzme u obzir činjenicu o formiranju ovog Fonda te da se za sledeću sednicu SO-e pripremi predlog opšteg akta kojim će se navedeni Fond formirati.
Na kraju sednice svoja odbornička pitanja su postavili odbornici Miloš Jojić, Srđan Simić, Radomir Zotović i Ana Boldocki-Ilić.

Nakon toga je XXX sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaključena u 17.10 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика