Izveštaj sa 31. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (29.12.2015. godine)

 

Trideset prva sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 29.12.2015. godine, sa početkom u 16.12 časova.
Od ukupno 31 odbornika sednici SO-e je prisustvovalo 27 odbornika (na samom početku sednice je bilo prisutno ukupno 22, dok su se u toku sednice u rad uključila još 5 odbornika). Svoj izostanak sa sednice je opravdala odbornica Jarmila Pucovski, dok odbornici Jan Brna, Rastislav Đenđur, Štefan Vindiš i Rastislav Kraljik razloge svog izostanka nisu javili.
Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Dušan Govorčin, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk i Jaroslav Popović, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila i 3 građana.
Nakon uvodnih reči i pozdravljanja svih prisutnih, predsednik SO-e Rajko Perić je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje.
Usledila je prezentacija predloženog dnevnog reda. Isti je glasio:

DNEVNI RED

- Usvajanje zapisnika sa XXX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
27.11.2015. godine;

1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o uređenju javnih površina opštine;
5. Razmatranje Programa poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „KOMUNALAC“ Maglić za 2016. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
6. Razmatranje Programa poslovanja JKP „PROGRES“ Bački Petrovac za 2016. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
7. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenom postupku likvidacije Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ – u likvidaciji;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o okončanju postupka likvidacije Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ – u likvidaciji;
c.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o raspodeli likvidacionog ostatka nad Javnim preduzećem za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ – u likvidaciji;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o stanju izgrađenosti kanalizacije u MZ Bački Petrovac i MZ Kulpin;
9. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članice Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu (Ane Jaškove, predstavnice Saveta roditelja);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu (Vladimira Bažalje, predstavnika Saveta roditelja);
10. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju 2 člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Magliću (Marka Grbića, predstavnika Nastavničkog veća i Željke Žarković, predstavnice lokalne samouprave);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju 2 nova člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Magliću (Vesne Ilić, predstavnice Nastavničkog veća i Srđana Ilijevskog, predstavnika lokalne samouprave);
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou;
12. Razmatranje predloga te donošenje Programa razvoja sporta u Opštini Bački Petrovac za period 2016 – 2018. godine;
13. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen sa 23 glasa „Za“.
Takođe sa 23 glasa „Za“, bez primedbi, je usvojen zapisnik sa 30. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, nakon čega se prešlo na razmatranje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, bez dodatnog obrazlaganja, vođena je kraća diskusija, u kojoj je učestvovao odbornik Radomir Zotović. Na postavljena pitanja i primedbe odgovor je dao predsednik Opštine Bački Petrovac, nakon čega je sa 17 glasova „Za“, 4 „Protiv“ i 1 „Uzdržan“, doneta Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava.
Usledilo je razmatranje 2. tačke dnevnog reda, odnosno rasprava o istoj. Učešće u raspravi je uzela odbornica Ana Boldocki-Ilić, koja je iznela svoje primedbe na predlog Odluke. Nakon toga je sprovedeno glasanje, te je sa 21 glas “Za“ i 1 „Uzdržan“ doneta Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
Duže obrazlaganje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu su dali rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije, predsednik Opštine Bački Petrovac i predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac. U raspravi povodom ove tačke dnevnog reda su učestvovali odbornici: Miloš Jojić, Karol Werle, Radomir Zotović, Srđan Simić i Jan Bohuš. Pošto na predlog Odluke formalno nisu podneti amandmani, sprovedeno je glasanje. Na osnovu utvrđenog rezultata, predsednik Skupštine opštine je konstatovao da je sa 22 glasa „Za“ 1 „Protiv“ i 1 „Uzdržan“ doneta Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu.
Nakon treće tačke dnevnog reda, predsedavanje sednicom Skupštine je preuzeo zamenik predsednika SO-e, odbornik Spasoje Prodanov.
Uz kraća uvodna obrazloženja predsedavajućeg, bez rasprava, odbornici SO-e su doneli: Odluku o uređenju javnih površina opštine; Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „KOMUNALAC“ Maglić za 2016. godinu i Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „PROGRES“ Bački Petrovac za 2016. godinu. Usvojili su Izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ – u likvidaciji te doneli Odluku o okončanju postupka likvidacije Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ – u likvidaciji i Odluku o raspodeli likvidacionog ostatka nad Javnim preduzećem za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ – u likvidaciji. Takođe je usvojen Izveštaj o stanju izgrađenosti kanalizacije u MZ Bački Petrovac i MZ Kulpin.
Pod 9. tačkom dnevnog reda, bez rasprave, doneto je Rešenje o razrešenju članice Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu (Ane Jaškove, predstavnice Saveta roditelja) i Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu (Vladimira Bažalje, predstavnika Saveta roditelja).
U vezi 10. tačke, odbornici SO-e su bez rasprave doneli Rešenje o razrešenju 2 člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Magliću (Marka Grbića, predstavnika Nastavničkog veća i Željke Žarković, predstavnice lokalne samouprave) i Rešenje o imenovanju 2 nova člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Magliću (Vesne Ilić, predstavnice Nastavničkog veća i Srđana Ilijevskog, predstavnika lokalne samouprave).
Bez naknadnog obrazlaganja i rasprave doneta je Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou a pod tačkom 12. donet je Program razvoja sporta u Opštini Bački Petrovac za period 2016 – 2018. godine.
Na kraju sednice o dostavljenim odgovorima na odbornička pitanja su se izjasnili odbornik Srđan Simić i odbornica Ana Boldocki-Ilić, koji su izneli da nisu zadovoljni sa odgovorima koje su dobili od predsednika SO-e Bački Petrovac.
Sednica SO-e Bački Petrovac je zaključena od strane predsedavajućeg u 18,47 časova, uz prigodnu čestitku povodom predstojeće nove godine.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика