Izveštaj sa 8. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (16.11.2016)

grb opstine vestiOsma sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 16.11.2016. godine, sa početkom u 10,03 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šuljana.
Sednici je prisustvovalo 28 odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, i to:

Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Sljuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Nataša Červeni, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Srđan Ilijevski, Duško Ilić, Nemanja Pojužina.
Odbornici Pavel Marčok, Jan Bohuš i Ondrej Fekete razloge svog izostanka sa sednice SO-e nisu javili.
Sem odbornika 8. sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Aleksandar Nakić, Milan Anušjak i Tatjana Zabunov, pomoćnica predsednika Opštine Bački Petrovac - Jasna Šproh, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Jarmila Stojimirović, direktorka PU „Včielka“ Zuzana Pašić, direktor JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Ondrej Bovđiš, v.d. direktor JP za komunalne delatnosti „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, v.d direktorka Slovačkog vojvođanskog pozorišta Janja Urbanček-Fejzulahi, direktor JKP „Komunalac“ Maglić Čedomir Rupar, v.d. direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, v.d. direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac, Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, v.d. direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Biljana Drakulić, novinari: Katarina Gažova iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV Petrovec, Jan Černak iz Radija Bački Petrovac, Juraj Mučaji, predstavnik Udruženja penzionera Bački Petrovac i građani: Nebojša Stojisavljević, Miroslav Častven, Maja Červenak, Petar Dević i Nemanja Kajtez.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da je na sednici prisutno 27 odbornika SO-e (u nastavku sednice u rad Skupštine se uključio još 1 odbornik), što je bio dovoljan broj za punovažno odlučivanje.
Nakon toga predsednik Skupštine je prezentirao sledeći predlog dnevnog reda:

- Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana 26.10.2016. godine;

1. a.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornice Skupštine opštine Bački Petrovac Ane Boldocki Ilić, po osnovu preuzimanja posla, odnosno funkcije koja je, u skladu sa zakonom, nespojiva s funkcijom odbornika;
b.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranoj odbornici Skupštine opštine Bački Petrovac (Andrea Mandač);
c.) Davanje svečane izjave novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dodelјivanju isklјučivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač Opština Bački Petrovac, za obavlјanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje;
6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima;
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
8. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o uređenju javnih površina opštine;
9. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o sprovođenju preventivne dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u Opštini Bački Petrovac;
10. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju naknade za osnivanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštini Bački Petrovac;
11. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda;
12. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemlјišta;
13. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o rušenju objekata;
14. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naselјenim mestima Opštine Bački Petrovac;
15. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
16. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
17. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
18. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
19. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju direktora JP za KSP „Komunalac“ Maglić;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora JP za KSP „Komunalac“ Maglić;
20. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
c.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
d.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
21. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
c.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
d.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
22. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;
23. Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2015. godini;
24. Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacijama i radu udruženja u oblasti kulture u 2015. godini;
25. Odbornička pitanja.

Predlog dnevnog reda je utvrđen sa 26 glasova “ZA”.
Zapisnik sa 7. sednice SO-e Bački Petrovac je usvojen bez primedbi, takođe sa 26 glasova “ZA”.

Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.

Pod 1. tačkom dnevnog reda – pod podtačkom a. - odbornici su bez rasprave sa 26 glasova “ZA” doneli Rešenje o prestanku mandata odbornice Skupštine Ane Boldocki-Ilić a zbog preuzimanja posla v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac. Pod podtačkom b. - sa 26 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o potvrđivanju odborničkog mandata novoizabranoj odbornici Skupštine – Andrei Mandač, poljoprivredniku iz Bačkog Petrovca. Pod podtačkom c. nova odbornica SO-e je dala i potpisala svečanu izjavu.
Povodom 2. i 3. tačke dnevnog reda, odbornici su bez dodatnih obrazloženja i rasprave sa 27 odnosno 26 glasova „ZA“ doneli Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac i Odluku o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.
U vezi 4. tačke dnevnog reda, nakon kratkog obrazlaganja koje je dato od strane rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boška Bogunovića, usledila je rasprava, u kojoj su uzeli učešća odbornici Miroslav Čeman, Dragica Pejković i Spasoje Prodanov. U raspravu se uključio i član Opštinskog veća Aleksandar Nakić i predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. Na kraju rasprave sa 27 glasova „ZA“ doneta je Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu.
U nastavku sednice odbornici SO-e su bez dodatnih obrazlaganja i rasprava doneli sledeće odluke:
- Odluku o dodelјivanju isklјučivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač Opština Bački Petrovac, za obavlјanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje;
- Odluku o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima;
- Odluku o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
- Odluku o izmeni i dopuni Odluke o uređenju javnih površina opštine;
- Odluku o izmeni Odluke o sprovođenju preventivne dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u Opštini Bački Petrovac;
- Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju naknade za osnivanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštini Bački Petrovac;
- Odluku o izmeni Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda.
Nakon kraće rasprave, u kojoj je učestvovao odbornik Spasoje Prodanov, sa 27 glasova „ZA“ i 1’ “UZDRŽAN“, doneta je Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemlјišta.
Bez dodatnih obrazlaganja i rasprava usledilo je donošenje:
- Odluke o izmeni Odluke o rušenju objekata;
- Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naselјenim mestima Opštine Bački Petrovac;
- Odluke o izmeni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
- Odluke o izmeni Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
- Odluke o izmeni Odluke o prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački
Petrovac je ukratko obrazložila načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat. Navedena odluka je bez rasprave doneta sa 27 glasova „ZA“.
Povodom 19. tačke – podtačka a. i b., nakon kratkih uvodnih reči predsednika Skupštine opštine, vođena je duža diskusija, u kojoj su učestvovali odbornici Spasoje Prodanov, Dragica Pejković, Ana Huđanova, Miroslav Čeman te predsednik Opštine Bački Petrovac, Srđan Simić i član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, Aleksandar Nakić. Na kraju rasprave, sa 18 glasova „ZA“ i 9 „PROTIV“, pod podtačkom a. doneto je Rešenje o razrešenju Čedomira Rupara, dipl. maš. ing. iz Maglića od funkcije direktora JK za KSP „Komunalac“ Maglić a pod podtačkom b. doneto je Rešenje o imenovanju Duška Ilića, dipl. ejkonomiste, iz Maglića za v.d. direktora ovog JP, na period od 6 meseci od dana donošenja Rešenja o imenovanju.
U vezi predloga Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac – 20. tačka - podtačka b, najpre je prezentiran dopis Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine o izmeni njihovog predloga – da se u Upravni odbor Biblioteke od strane NSSNM daje dr Samuel Čelovski a u Nadzorni odbor – Juraj Červenak. Takođe odbornica Ana Huđanova je podnela amandman (da se umesto predloženog Jaroslava Hlpke iz Bačkog Petrovca, u Upravni odbor Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac imenuje Maja Spevak iz Bačkog Petrovca (kao predstavnica lokalne samouprave).
Pošto je amandman odbornice Ane Huđanove usvojen sa 22 glasa „ZA“, odbornici Skupštine opštine su doneli sledeća rešenja: Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac (zbog isteka mandata na koji su izabrani); Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac (Ana Horvat – predsednica, Miroslav Bekić, Maja Spevak, dr Samuel Čelovski i Stanislava Valentik); Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac (zbog isteka mandata na koji su izabrani) i Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac (Ivana Vezmar – predsednica; Juraj Červenak i Olina Dorčova).
Po tačkom 21. dnevnog reda odbornici SO-e su bez dodatnih obrazlaganja i rasprava doneli: Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac (zbog isteka mandata na koji su izabrani); Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac (Kristina Kevenski – predsednica, Spevak Andrej, Katarina Melegova-Melihova, predstavnik nadležnog organa APV i Miroslava Blažić); Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac (zbog isteka mandata na koji su izabrani) i Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac (Jana Kopčok Ganji – predsednica, Viera Dorčova Babjakova i predstavnik nadležnog organa APV).
Što se tiče tačke 22. – podtačka a. i b, bez dodatnih obrazlaganja i rasprave sa 26 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac (zbog isteka mandata na koji su izabrani) a sa 27 glasa „ZA“ Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac (Alena Peškova, Maria Andrašik, Jasna Šproh, Martina Martinko Sabolčki, Branislav Kevenski, Vladimira Dorčova Vltnerova, Danuša Nimet, Ana Laćarak, Samuel Snida).
Povodom Informacije o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2015. godini, kratku dopunu iste je dao rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin. Nakon toga vođena je rasprava u kojoj su učestvovali: odbornica Ana Leginj, Ana Huđanova i Kristina Kevenska a takođe i predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić te članovi Opštinskog veća Aleksandar Nakić i Radomir Zotović. Informacija je primljena k znanju uz radni Zaključak, o potrebi izrade tipskog obrasca za sve klubove i udruženja sa teritoriji Opštine Bački Petrovac, koja konkurišu za sredstva za svoju aktivnost iz budžeta Opštine Bački Petrovac.
Uz kratku raspravu odbornice Ane Leginj, odbornici SO-e su primili k znanju i Informaciju o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacijama i radu udruženja u oblasti kulture u 2015. godini.
Na kraju sednice odbornica Ana Leginj je postavila svoje odborničko pitanje a odbornica Ana Huđanova se u ime građana MZ Gložan zahvalila v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za sređivanje stanja sa lekarima u ovoj MZ.
Ovim je 8. sednica SO-e zaključena od strane predsednika SO-e u 11,53 časova.

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика