Izveštaj sa 87. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 12.12.2022. godine održana je 87. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 14,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, , Srđan Stojanović i Gavra Govorčin , Mihal Hatala i Ondrej Bovđiš i Bojana Ilišević
Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.


Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac odelјenja za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sa dopunom sledeći:


D n e v n i r e d

Razmatranje 84. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 26.10.2022. godine, 85. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 09.11.2022. godine, 86. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 24.11.2022. godine.1. Razmatranje izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za radnu 2021/2022 godinu i godišnjeg plana rada za za radnu 2022/2023 predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja JKP“Komunalac“ Bački Petreovac za period 2022- 2024. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje Izveštaja Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac o realizaciji programa za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje nacrta te utvrđivanje odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova i opreme u domu zdravlјa „Bački Petrovac“,.
5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu;
6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu;
7. Razmatranje izmene i dopune Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima;
9. Razmatranje predloga te donošnje Odluke o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije- Vida Jan;
10. Razmatranje predloga te donošnje Odluke o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije-Bogunović Slaviša;
11. Razmatranje predloga te donošenje programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac za 2023. godinu.
12. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije-OŠ Jan Čajak;
13. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi-potrošni materijal;
14. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi-putni troškovi;
15. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi-gimnazija;
16. A)Razmatranje nacrta Odluke o stupanju na stalni rad Zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B) Razmatranje nacrta Odluke o trećim izmenama odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
17. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o odobrenju isplate solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog.
18. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja odobrenju isplate solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog Jaroslavi Čanji Jević – načelnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac
19. Razmatranje ncrta Odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bački Petrovac
20. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi-turistička organizacija

21. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije-seoske kuće
22. Pitanja i predlozi

Nakon Usvajanja gore navedenih zapisnika Opštinsko veće je krenulo sa razmatranjem tačaka dnevnog reda.

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet Zaklјučak a) P r i h v a t a s e Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2021/2022 godinu. i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.b) P r i h v a t a s e Godišnji plan rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2022/2023. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donet Zaklјučak kojim se P r i h v a t a Godišnji program poslovanja za 2023 godinu i trogodišnji program poslovanja JKP“Komunalac“ Bački Petreovac za period 2023- 2025. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.

Povodom 3. tačke dnevnog reda opštinsko veće je jednoglasno donelo zaklјučak P r i h v a t a s e Izveštaj Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac o realizaciji programa za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda je donet Zaklјučak kojim s e U t v r đ u j e s e predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova i opreme u domu zdravlјa „Bački Petrovac“ i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo zaklјučak kojim U t v r đ u j e s e predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6.tačke dnevnog reda opštinsko veće opštine Bački Petrovac je donelo zaklјučak da se U t v r đ u j e predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 7. Tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo zaklјučak Vrši se izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2022. godinu, i to:D o d a j e s e, nabavka radova pozicija 0021 – RADOVI NA UNAPREĐENјU SISTEMA JAVNE RASVETE NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC Procenjena vrednost bez PDV iznos „5.998.500,00“ dinara.
Povodom 8. Tačke dnevnog reda opštinsko veće opštine Bački Petrovac je donelo zaklјučak kojim se U t v r đ u j e predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda opštinsko veće opštine Bački Petrovac je donelo o d l u k u
o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije

Bespovratna sredstva za energetsku sanaciju kuće, po objavlјenom Javnom konkursu za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenja termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,

d o d e lј u j u s e:
Vida Janu, JMBG: 0605975800139, iz Kulpina ul. Ledine br. 2a, u iznosu od 420.000,00 dinara, od kojih po dostavlјenom računu o izvedenim radovima i materijalu: 210.000,00 dinara finansira Ministarstvo rudarstva i energetike, Republike Srbije i 210.000,00 dinara finansira Opština Bački Petrovac.
Ukupna vrednost investicije je 900.000,00 dinara sa PDV-om.

O b r a z l o ž e nj e
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac raspisalo je Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenja termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu, koji je objavlјen na zvaničnom sajtu opštine Bački Petrovac i oglasnoj tabli opštine Bački Petrovac.
Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, obrazovana od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je pregledala prispele prijave sa dokumentacijom, izašla na teren i izvršila kontrolu stambenih objekata radi ocene početnog stanja objekta, verodostojnosti podataka iz prijave kao i opravdanosti predloženih mera energetske sanacije.
Komisija je sačinila Preliminarnu rang listu i Konačnu listu krajnjih korisnika mera energetske sanacije.
Na osnovu ove odluke, Predsednik opštine Bački Petrovac će sa direktnim i krajnjim korisnicima mere energetske sanacije zaklјučiti ugovor o dodeli sredstava, kojim će se odrediti prava i obaveze ugovornih strana.
Povodom 10. tačke dnevnog reda opštinsko veće opštine Bački Petrovac je donelo o d l u k u
o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije

Bespovratna sredstva za energetsku sanaciju kuće, po objavlјenom Javnom konkursu za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenja termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,


d o d e lј u j u s e:


Bogunović Slaviši, JMBG: 2103979800070, iz Kulpina ul. Triglavska br. 33, u iznosu od 420.000,00 dinara, od kojih po dostavlјenom računu o izvedenim radovima i materijalu: 210.000,00 dinara finansira Ministarstvo rudarstva i energetike, Republike Srbije i 210.000,00 dinara finansira Opština Bački Petrovac.
Ukupna vrednost investicije je 1.011.000,00 dinara sa PDV-om.

 

O b r a z l o ž e nj e


Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac raspisalo je Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenja termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu, koji je objavlјen na zvaničnom sajtu opštine Bački Petrovac i oglasnoj tabli opštine Bački Petrovac.
Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, obrazovana od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je pregledala prispele prijave sa dokumentacijom, izašla na teren i izvršila kontrolu stambenih objekata radi ocene početnog stanja objekta, verodostojnosti podataka iz prijave kao i opravdanosti predloženih mera energetske sanacije.
Komisija je sačinila Preliminarnu rang listu i Konačnu listu krajnjih korisnika mera energetske sanacije.
Na osnovu ove odluke, Predsednik opštine Bački Petrovac će sa direktnim i krajnjim korisnicima mere energetske sanacije zaklјučiti ugovor o dodeli sredstava, kojim će se odrediti prava i obaveze ugovornih strana.
Povodom 11. tačke dnevnog reda opštinsko veće opštine Bački Petrovac je donelo Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac za 2023. godinu.
Povodom 12. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o promeni aproprijacije-Oš Jan Čajak
Povodom 13. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve-potrošni materijal;
Povodom 14. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve –putni troškovi;
Povodom 15. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve -gimnazija;
Povodom 16. tačke dnevnog reda jednoglasno je donet Z A K Lj U Č A K kojim se a) U t v r đ u j e s e predlog Odluke o stupnju na stalni rad Zamenika Skupštine Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštiniopštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.b) U t v r đ u j e s e predlog Odluke o trećim izmenama Odluke o radnopravnom statusu Zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 17. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o odobrenju isplate solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog.;
Povodom 18. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o odobrenju isplate solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog-Načelnici Opštinske uprave;
Povodom 19. tačke dnevnog reda donet je zaklјučak kojim se U t v r đ u j e predlog Odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 20. tačke dnevnog reda opštinsko veće je donelo Rešenje o uprotrebi tekuće budžetske rezerve-turistička organizacija.
Povodom 21. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o promeni aproprijacije-seoske kuće.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 14,55 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика