Izveštaj sa 89. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 31.01.2023. godine održana je 89. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 9,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Srđan Stojanović, Gavra Govorčin , Mihal Hatala i Ondrej Bovđiš i Bojana Ilišević

Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali  rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac odelјenja za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Duško Lukač i  rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedniče poslove Predrag Bojanić, pomoćnik predsednice opštine Bački Petrovac Bjekić Zoran.

Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je predsednica predložila da se tačka 2.( Razmatranje Izveštaja o radu Pravobranilaštva opštine Bački Petrovac za 2022.godinu) i tačka 3.(Razmatranje Izveštaja Izveštaja o radu žalbene komisije Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu) skinu sa dnevnog reda i one će se razmatrati na nekim od narednih sednica, te je  sa dopunom  usvojen sledeći:

D n e v n i   r e d

 

1. Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2021-2025 Opštine Bački Petrovac, te donošenje Zaklјučka povodom istog;

3. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja Vojvođanskih Slovaka;

b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja Vojvođanskih Slovaka;

4. Razmatranje Zahteva Doma zdravlјa Bački Petrovac za odobravanje sredstava za finansiranje kotizacije edukativnog kursa-Škola cervikalne citologije za citoskenere na Medicinskom fakultetu za zaposlenu Doma zdravlјa Vasilјev Darinku laboratorijskog tehničara, te donošenje Zaklјučka povodom istog;

5. Razmatranje Zahteva Oš „Jan Čajak“ iz Bačkog Petrovca za finansiranje putnih troškova za angažovanog defektologa, te donošenje Zaklјučka povodom istog;

6. Razmatranje Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2023. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

7. Razmatranje predloga i upućivanje Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izradi plana detalјne regulacije bloka 11 i delova bloka 10 i 12 u naselјu Bački Petrovac;

8. Pitanja i predlozi;  

 

 

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet Zaklјučak  kojim se P r i h v a t a   Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu i  p r o s l e đ u j e  Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donet Zaklјučak kojim se P r i h v a t a  Godišnji izveštaj Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2021-2025 Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.

Povodom 3. tačke dnevnog reda opštinsko veće je jednoglasno  donelo zaklјučak  kojim se: A)U t v r đ u j e   predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja Vojvođanskih Slovaka i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. B) U t v r đ u j e    predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja Vojvođanskih Slovaka i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 4. tačke dnevnog reda je donet Zaklјučak kojim s e O d o b r a v a   Zahtev Doma zdravlјa Bački Petrovac za odobravanje sredstava za finansiranje kotizacije edukativnog kursa-Škola cervikalne citologije za citoskenere na Medicinskom fakultetu.

Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo  zaklјučak kojim se O d o b r a v a    Zahtev Oš „Jan Čajak“ iz Bačkog Petrovca za finansiranje putnih troškova za angažovanog defektologa. Za realizaciju ovog Zahteva se zadužuje odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju.

Povodom 6.tačke dnevnog reda opštinsko veće opštine Bački Petrovac daje saglasnost na predlog Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2023. godinu – Opštinska uprava Bački Petrovac.

Povodom 7. Tačke dnevnog reda opštinsko veće opštine Bački Petrovac je uputilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izradi plana detalјne regulacije bloka 11 i delova bloka 10 i 12 u naselјu Bački Petrovac.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 09,40 časova.

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика