Izveštaj sa konstitutivne sednice SO Bački Petrovac 09.06.2016.

so I 1

I - konstitutivna sednica Skupštine opštine Bački Petrovac sazvana je od strane Rajka Perića, predsednika Skupštine opštine (iz starog saziva Skupštine opštine Bački Petrovac) i ista je održana dana 09.06.2016. godine, sa početkom u 11,05 časova.
Sednici su prisustvovali svi - 30 novoizabrani odbornici Skupštine opštine Bački Petrovac, na izborima održanim 24.04.2016. godine, kojima je Izborna komisija Opštine Bački Petrovac izdala Uverenja o izboru za odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac, i to:

Ana Boldocki – Ilić, Jan Brna, Jaroslav Danko, Ana Dudaš (uključila se u rad Skupštine u toku trajanja sednice), Kristina Kevenska, Pavel Marčok, Jan Meleg, Jan Pavlis, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Jan Sabo, Darko Stojanović, Jasna Šproh, Jan Šulјan, Tatiana Vujačić, Karol Verle, Jan Bohuš, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Nataša Červeni, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Srđan Ilijevski, Duško Ilić, Rajko Perić, Nemanja Pojužina, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Radomir Zotović.
Sem novoizabranih odbornika, sednici su prisustvovali: sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, v.d. načelnika Opštinske uprave Dušan Govorčin, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Jan Jovankovič, sekretar OV Jaroslava Čanji Jević, direktor PU „Včielka“ Zuzana Pašić, direktor biblioteke „Štefan Homola“ Jarmila Stojimirović, direktor JKP „Progres“ Vladimir Turan, direktor JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Ondrej Bovđiš, novinari: Katarina Gažova iz nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Dankova iz TV Petrovac, Viera Dorčova Babiakova iz slovačke redakcije Radija Novi Sad, Julijana Bovđiš iz slovačke redakcije TV Novi Sad, Jan Černak iz Radija Bački Petrovac, i novinar iz BB radija, Petar Dević iz OO invalida rada i Juraj Mučaji iz udruženja penzionera Bački Petrovac. Sednici su takođe prisustvovali 23 građana, koji su izrazili želju da prisustvuju ovoj sednici.
Pre otvaranja sednice Rajko Perić, novoizabrani odbornik a ujedno predsednik SO-e iz starog saziva Skupštine, je kao predlagač dnevnog reda I - konstitutivne sednice predložio preformulaciju predloženih podtačaka a) i b) četvrte tačke dnevnog reda, u sledećem smislu:
a) Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka mandata na funkciji predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac Rajka Perića, Dr ekonomskih nauka iz Maglića;
b) iz Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka mandata na funkciji zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac, Spasoje Prodanova, radnika iz Kulpina;
Takođe je predložio i preformulaciju podtačke a) iz predložene pete tačke dnevnog reda, u sledećem smislu:
a) Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka mandata na funkciji sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac, Svetoslavu Majeri, dipl. pravniku iz Bačkog Petrovca.
Nakon toga, predsedavanje sednicom Skupštine je preuzeo najstariji novoizabrani odbornik Jan Sabo, koji je tom prilikom pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da sednici prisustvuje 30 novoizabranih odbornika, što je dovolјan broj za punovažno odlučivanje.
U nastavku, predsedavajući je prezentirao sledeći
Dnevni red:
1. Razmatranje Izveštaja o rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu opštine Bački Petrovac na izborima održanim 24.aprila 2016. godine;
2.- Izbor 3 člana Verifikacionog odbora za utvrđivanje saglasnosti izdatih Uverenja o izboru odbornika Skupštine opštine i Izveštaja o rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu opštine Bački Petrovac na izborima održanim 24. aprila 2016. godine;
3.- a) Izveštaj Verifikacionog odbora o dodelјenim mandatima novoizabranim odbornicima Skupštine opštine;
b) Donošenje odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac;
v) Davanje svečane izjave odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;
4.- a) Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka mandata na funkciji predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac Rajku Periću, dr.ekonomskih nauka iz Maglića
b) Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka mandata na funkciji zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac, Spasoju Prodanovu, radniku iz Kulpina;
v) Izbor predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac;
g) Izbor zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac;
d) Davanje svečane izjave novoizabranog predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac;
5.- a) Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka mandata na funkciji sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac, Svetoslavu Majeri, dipl.pravniku iz Bačkog Petrovca;
b) Donošenje Rešenja o postavlјanju sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac.
Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka utvrđenog dnevnog reda.
U vezi prve tačke dnevnog reda Izveštaj o rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu opštine Bački Petrovac na izborima održanim 24.aprila 2016. godine je podneo predsednik Izborne komisije Opštine Bački Petrovac, dipl. prav. Dušan Govorčin. U raspravi povodom istog su učestvovali odbornici: Pavel Marčok, Ana Huđanova, Perić Rajko, Radomir Zotović, Jan Bohuš, Srđan Simić i Karol Werle. Na kraju rasprave je sa 30 glasa „ZA“ navedeni Izveštaj usvojen.

Povodom druge tačke dnevnog reda sa 29 glasova „ZA“ izabran je Verifikacioni odbor za utvrđivanje saglasnosti izdatih Uverenja o izboru odbornika Skupštine opštine i Izveštaja o rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu opštine Bački Petrovac na izborima održanim 24. aprila 2016. godine, u sastavu: Srđan Stojanović, Srđan Ilijevski i Jan Bohuš.
Nakon kraće pauze u radu Skupštine, Verifikacioni odbor je podneo Izveštaj o dodelјenim mandatima novoizabranim odbornicima Skupštine opštine koji je jednoglasno usvojen, te je nakon toga doneto Rešenje o potvrđivanju mandata svim novoizabranim odbornicima Skupštine opštine Bački Petrovac. Usledilo je davanje svečane izjave odbornika i njeno potpisivanje.
Pod četvrtom tačkom – podtačke a. i b., sa 29 glasova „Za“, 1 „Protiv“ i 1 „Uzdržan“, doneto je Rešenje o konstatovanju prestanka mandata na funkciji predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac Rajku Periću, dr.ekonomskih nauka iz Maglića i Rešenje o konstatovanju prestanka mandata na funkciji zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac, Spasoju Prodanovu, radniku iz Kulpina.
U vezi podtačke v. i g. predložena su dva kandidata za predsednika Skupštine opštine i njegovog zamenika, i to: od strane 13 odbornika, predloženi su: Danko Jaroslav za predsednika a Rajko Perić, za zamenika predsednika Skupštine opštine. Od strane 18 odbornika, Jan Šuljan je predložen za predsednika a Ana Huđanova za zamenika predsednika Skupštine opštine.

Huđanova, Šuljan, Majera

O predloženim kandidatima je vođena duža rasprava, u kojoj su učestvovali: Jan Bohuš, Jan Šuljan, Rajko Perić, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Radomir Zotović, Ana Boldocki-Ilić, Dragica Pejković, Srđan Simić, Pavel Marčok i Duško Ilić. Na kraju rasprave jednoglasno je utvrđena lista kandidata za predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac te je izabran Glasački odbor za sprovođenje tajnog glasanja za izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine, u sledećem sastavu: Srđan Stojanović, Kristina Kevenska, Bohuš Jan i Srđan Ilijevski.

Srđan Simić

Usledila je pauza u radu Skupštine, kako bi se pripremili glasački listići i uslovi za sprovođenje tajnog glasanja.
Na osnovu sprovedenog glasanja, utvrđeni su sledeći razultati za predsednika Skupštine opštine: za kandidata Jana Šuljana je glasalo 18 odbornika a za kandidata Jaroslava Danku je glasalo 13 odbornika, te je na osnovu istog doneto Rešenje o izboru Dr Jana Šuljana , lekara specijaliste kliničke biohemnije za predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac.
Na osnovu sprovedenog glasanja, utvrđeni su sledfeći rezultati za zamenika predsednika Skupštine opštine: za kandidata Rajka Perića je glasalo 13 odbornika a za kandidatkinju Anu Huđanovu je glasalo 18 odbornika, te je na osnovu istog doneto Rešenje o izboru Ane Huđanove, profesora za zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac.
Novoizabrani predsednik i zamenica predsednika Skupštine opštine su nakon toga dali svečanu izjavu i sa kratkim obraćanjem su se zahvalili na datom poverenju.
Pošto su preuzeli dalje vođenje sednice, novi predsednik Skupštine i njegova zamenica nastavili su sa radom – 5. tačkom dnevnog reda.
Najpre je pod podtačkom a. bez rasprave sa 26 glasa „Za“ doneto Rešenje o konstatovanju isteka mandata na funkciji sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac Svetoslavu Majeri, dipl. pravniku.
Pod podtačkom b. predsednik Skupštine opštine predložio novog kandidata za navedenu funkciju – Svetoslava Majeru, diplomiranog pravnika iz Bačkog Petrovca. U raspravi povodom navedenog predloga je učestvovao Rajko Perić te je nakon toga sa 27 glasova „Za“ doneto Rešenje o postavljanju Svetoslava Majeru, diplomiranog pravnika iz Bačkog Petrovca za sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac.
Ovim je I – konstitutivna sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaključena u 16,00 časova.

so I 4

so I 5

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика