Izveštaj sa III sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 18.09.2020. godine održana je III sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.

Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Jan Jovankovič, Jan Šuljan, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Sljuka Cerovski, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Branislav Huđan, Ondrej Fekete, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Jarmila Balažova, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić, Nebojša Marušić, Srđan Ilijevski, Željko Bosančić, Momčilo Gagić i Karolina Chalupka.
Osim odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac sednici su prisustvovali i poslanik Skupštine AP Vojvodine Jan Brtka, predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice opštine Bački Petrovac Bački Petrovac Srđan Simić, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Aleksandar Nakić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovdiš, Saša Pećkovski i Gavra Govorčin, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, direktorka Slovačkog vojvođanskog pozorišta Viera Krstovski, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Anka Seč Pinćir, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu Ana Spevak, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktor JKP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, građani i predstavnici medija.
Predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu, nakon čega je usvojen sledeći dopunjen

 

D N E V N I  R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa konstitutivne i II sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 21.08.2020. godine;

1. Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja, te donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Jarmile Pucovski, preduzetnice iz Bačkog Petrovca;
2. a) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja, te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Željku Bosančiću, trgovcu iz Maglića;
b) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja, te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Momčilu Gagiću, medicinskom tehničaru iz Kulpina;
v) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja, te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Karolini Chalupka, dipl. ekonomisti iz Kulpina;
g) Polaganje zakletve novoizabranih odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac, te njeno potpisivanje;
3. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
4. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu;
5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o određivanju pravca državnog puta koji prolazi kroz naselja na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;
7. a) Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac;
v) Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmeni Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac;
g) Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmeni Odluke o platama članova Opštinskog veća na stalnom radu u Opštini Bački Petrovac;
8. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac Ljubomiru Kabiću iz Novog Sada;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac Tatjane Zabunov iz Bačkog Petrovca;
9. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac;
10. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić;
11. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku mandata članova Komisije za budžet i finansije iz prethodnog saziva;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izboru članova Komisije za budžet i finansije;
12. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku mandata članova Komisije za priznanja iz prethodnog saziva;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izboru članova Komisije za priznanja;
13. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku mandata članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine iz prethodnog saziva;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izboru članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
14. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku mandata članova Komisije za društvene delatnosti iz prethodnog saziva;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izboru članova Komisije za društvene delatnosti;
15. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku mandata članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine iz prethodnog saziva;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izboru članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
16. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
17. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac;
18. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izboru članova Saveta za mlade;
19. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izboru članova Saveta za rodnu ravnopravnost;
20. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o obrazovanju Stručne komisije za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac;
21. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;
22. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac;
23. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac;
24. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac;
25. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin na izborima održanim 21.06.2020. godine;
26. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog saveta roditelja Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020. godinu, za prvo i drugo polugodište;
27. Izjašnjavanje odbornika o načinu dostavljanja i obliku materijala za sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac;
28. Pitanja i predlozi.

Najpre su bez primedbi usvojeni zapisnici sa konstitutivne i II sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, koje su održane 21.08.2020. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Jarmile Pucovski, preduzetnice iz Bačkog Petrovca.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneta su rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Željku Bosančiću, trgovcu iz Maglića, Momčilu Gagiću, medicinskom tehničaru iz Kulpina i Karolini Chalupka, dipl. ekonomisti iz Kulpina, nakon čega je usledilo polaganje zakletve novoizabranih odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac, te njeno potpisivanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu.
Povodom 5. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o određivanju pravca državnog puta koji prolazi kroz naselja na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac, Odluka o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac, Odluka o izmeni Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac, kao i Odluka o izmeni Odluke o platama članova Opštinskog veća na stalnom radu u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac Ljubomiru Kabiću iz Novog Sada, kao i Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac Tatjane Zabunov iz Bačkog Petrovca.
Povodom 9. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac, kao i Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac.
Povodom 10. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić, kao i Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić.
Povodom 11. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za budžet i finansije iz prethodnog saziva, kao i Rešenje o izboru članova Komisije za budžet i finansije.
Povodom 12. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za priznanja iz prethodnog saziva, kao i Rešenje o izboru članova Komisije za priznanja.
Povodom 13. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine iz prethodnog saziva, kao i Rešenje o izboru članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine.
Povodom 14. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za društvene delatnosti iz prethodnog saziva, kao i Rešenje o izboru članova Komisije za društvene delatnosti.
Povodom 15. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine iz prethodnog saziva, kao i Rešenje o izboru članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.
Povodom 16. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.
Povodom 17. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac.
Povodom 18. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o izboru članova Saveta za mlade.
Povodom 19. tačke dnevnog reda doneto je Rešenja o izboru članova Saveta za rodnu ravnopravnost.
Povodom 20. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 21. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 22. tačke dnevnog reda doneto je Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac.
Povodom 23. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac.
Povodom 24. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac.
Povodom 25. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin na izborima održanim 21.06.2020. godine.
Povodom 26. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu Opštinskog saveta roditelja Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020. godinu, za prvo i drugo polugodište.
Povodom 27. tačke dnevnog reda odbornici Skupštine Opštine Bački Petrovac su se izjasnili da se ubuduće poziv i materijal za sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac dostavlja elektronskom poštom.
Povodom 28. tačke dnevnog reda odbornička pitanja su postavili Martina Martinko Sabolčki, Jan Čani i Miroslav Čeman a odgovore na pojedina odbornička pitanja su dali Duško Lukač i Jasna Šproh.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaključio sednicu u 14,45 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavljuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика