Izveštaj sa IV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (19.07.2016.)

grb opstine vestiČetvrta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 19.07.2016. godine, sa početkom u 10,06 časova a na poziv predsednika Skupštine, Jana Šuljana.


Sednici je prisustvovalo 28 odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, i to: Ana Boldocki – Ilić, Jaroslav Danko, Zdenko Divjak, Đura Govorčin, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jasna Šproh, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Tatiana Vujačić, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Nataša Červeni, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Srđan Ilijevski, Duško Ilić, Rajko Perić, Nemanja Pojužina, Srđan Stojanović.
Odbornici Jan Pavlis, Jan Bohuš i Ondrej Fekete su opravdano izostali sa sednice.
Sem odbornika IV sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, v.d.načelnika Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Predrag Bojanić, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Tatjana Zabunov, Aleksandar Nakić, direktor Biblioteke „Štefan Homola“ Jarmila Stojimirović, direktor PU „Včielka“ Zuzana Pašić, direktor JP za komunalne delatnosti „Progres“ Bački Petrovac Valdimir Turan, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Dario Adamović, direktor JKP „Komunalac“ Maglić, Čedomir Rupar, novinari: Katarina Gažova iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Viera Dorčova Babjakova iz slovačke redakcije Radija Novi Sad, Maria Lovreova iz „TV Petrovec“, Miroslav Babiak iz Radija Bački Petrovac i Juraj Mučaji, predstavnik Udruženja penzionera Bački Petrovac..
Na početku sednice, predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da je na sednici prisutno 28 odbornika SO-e, što je dovoljan broj za punovažno odlučivanje.
Pre prezentacije i utvrđivanja dnevnog reda, odbornica Boldocki Ilić Ana je u skladu sa članom 79. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac predložila da se kao 20. tačka dnevnog reda razmatra pitanje:
a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose (Vierka Franka);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novog člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose.
Takođe, predsednik Opštine Bački Petrovac je u skladu sa članom 116. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac obrazložio predlog, da se po hitnom postupku u predlog dnevnog reda kao 14. tačka uvrsti pitanje:
a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskom poslovanju JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
c.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac.
U vezi ovog predloga, odbornicima je dan pre sednice SO-e dostavljen kompletan materijal.

Bez rasprave o predlogu odbornice Boldocki Ilić Ane odbornici su se izjasnili sa 24 glasa „ZA“.
Bez rasprave o predlogu predsednika opštine su se odbornici izjasnili sa 23 glasa „ZA“.

Nakon toga je predsednik Skupštine predložio sledeći

D N E V N I R E D

- Usvajanje zapisnika sa III sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana 24.06.2016. godine;
1. a.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac po osnovu davanja pismene ostavke (Jan Sabo);
b.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje
Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac;
c.) Davanje svečane izjave novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;

2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;

3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac, za finansiranje tekuće likvidnosti;

4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;

5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu predsednika Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;

7. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
c.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Kancelarije za mlade Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;

8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;

9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za rodnu ravnopravnost za 2015. godinu;

10. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu organa i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2015. godinu ;
b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2016. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2016. godinu;

11. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima organa i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Kulpin u periodu 01.01. – 31.12.2015. godine;
b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2016. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2016. godinu;

12. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o aktivnostima i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan za 2015. godinu;
b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Gložan za 2016. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za 2016. godinu;

13. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Mesne zajednice Maglić sa pregledom finansijskog poslovanja za 2015. godinu;
b.) Razmatranje Programa rada Mesne zajednice Maglić za 2016. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2016. godinu;

14 a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskom poslovanju JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
c.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac.

15. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju JP za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac za 2015. godinu;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora
JP za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac;
c.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JP za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac;

16. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2015. godinu;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za KSP „Komunalac“ Maglić;
c.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić;

17. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
b.) Razmatranje Plana rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
d.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
e.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
f.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
g.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;

18. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka, zbog isteka mandata na koji su imenovani;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novih članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
c.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka, zbog isteka mandata na koji su imenovani;
d.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;

19. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru zamenika predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;

20. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose (Vierka Franka);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novog člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose;

21. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac;

21. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen sa 27 glasa „Za“, nakon čega se prešlo na razmatranje istog.
Pošto je Zapisnik sa III sednice SO-e Bački Petrovac usvojen bez primedbi, usledilo je razmatranje pojedinih tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Pod prvom tačkom dnevnog reda, pod podtačkom a. doneto je Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac a na osnovu davanja pismene ostavke (Jan Sabo). Pod podtačkom b. bez rasprave je doneto rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine – Vesni Spevakovoj, knjigovođi iz Bačkog Petrovca. Imenovana je pod podtačkom c. dala svečanu izjavu, nakon čega je istu i potpisala.
Uvodno obrazloženje u vezi 2. tačke je dato od strane Boška Bogunovića, rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju. U raspravi koja je usledila učestvovali su odbornici: Miroslav Čeman, Ana Huđanova, Spasoje Prodanov, Dragica Pejković, Duško Ilić, Pavel Marčok, Jan Šuljan, Zdeno Divjak, Ana Boldocki Ilić, član Opštinskog veća Aleksandar Nakić, zamenik predsednika opštine Jan Brna i predsednik opštine Srđan Simić. Na kraju rasprave sa 23 glasa „Za“ uz 2 glasa „Uzdržan“ doneta je Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu.
Usledila je pauza u radu Skupštine i to u periodu od 11,31 do 11,47 časova.
U nastavku sednice Skupštine a nakon uvodnog obrazlaganja Boška Bogunovića, rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju i rasprave u kojoj su učestvovali odbornici: Rajko Perić, Spasoje Prodanov, Dušan Ilić, Dragica Pejković, Pavel Marčok, Ana Huđanova, Zdeno Divjak, te član Opštinskog veća Radomir Zotović, zamenik predsednika opštine Jan Brna i predsednik opštine Srđan Simić
Sa 27 glasa „Za“, doneta je Odluka o kratkoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac, za finansiranje tekuće likvidnosti.
Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac je doneta sa 26 glasa „Za“, uz prethodno kratko obrazloženje obrazlaganja Boška Bogunovića, rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju i rasprave i kratke rasprave u kojoj je uzeo učešće odbornik Rajko Perić.
Pod 5. i 6. tačkom dnevnog reda bez dodatnih obrazlaganja i rasprave usvojen je Izveštaj o radu predsednika Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu i Izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.
Rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin je dao uvodno obrazloženje u vezi tačke 7. dnevnog reda. U objedinjenoj raspravi povodom sve tri podtačke je učestvovala samo odbornica Dragica Pejković a nakon toga sa 26 glasa „Za“ je usvojen Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu a sa 27 glasova „Za“ su usvojeni Izveštaj o radu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu i Izveštaj o radu Kancelarije za mlade Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.
Što se tiče 8. tačke dnevnog reda, šire uvodno obrazloženje je dao pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, posebno objašnjavajući probleme vezane za vraćanje sredstava samodoprinosa građanima Opštine Bački Petrovac. Na kraju je Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu usvojen sa 26 glasova „Za“.
Povodom Izveštaja o radu Saveta za rodnu ravnopravnost za 2015. godinu od strane odbornika nije traženo dodatno obrazloženje i isti je usvojen uz izjavljenu kratku zahvalnost za rad bivšoj predsednici Saveta, Katrini Zornjanovoj za njen doprinos u radu ovog posebnog radnog tela Skupštine.
Usledilo je razmatranje tačaka 10, 11, 12. i 13. Iste su usvajane uz objedinjenu raspravu o podtačkama u kojima nije bilo učesnika.
Nakon toga je usledila pauza u radu Skupštine, u periodu od 13,14 do 13,28 časova.
U nastavku sednice pod 14. tačkom vođena objedinjena rasprava o podtačkama a, b. i c. U raspravi su učestvovali odbornici Kristina Kevenska, Duško Ilić, Miroslav Čeman i Ana Leginj. Na kraju rasprave predsednik opštine Srđan Simić je ukratko izneo situaciju u kakvoj se nalazi JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac - postupak likvidacije ovog JP do kraja godine. Usledilo je glasanje po pojedinim podtačkama. U vezi Izveštaja o radu i Finansijskom poslovanju JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu doneta je Zaključak o ne usvajanju istog – 8 glasova „Za“, 17 „Protiv“. Što se tiče podtačke b. doneto je Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac, sa 17 glasova „Za“, 1 „Protiv“ i 6 „Uzdržani“. A povodom podtačke c. doneto je Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac, i to u sastavu: Pavel Severinji, iz Bačkog Petrovca (predsednik), Jan Pavlis, iz Bačkog Petrovca i Miroslav Častven, iz Bačkog Petrovca. Rešenje je doneto sa 17 glasova „Za“ i 7 glasa „Uzdržani“.
I u vezi 15. tačke dnevnog reda je vođena objedinjena rasprava u vezi sve tri podtačke. U raspravi
su učestvovali odbornici: Spasoje Prodanov, Duško Ilić, Ana Leginj, Dragica Pejković, Đura Govorčin, Rajko Perić, Ana Huđanova i Pavel Marčok. Odgovore na postavljena pitanja u raspravi je dao direktor JP za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac Vladimir Turan. Na kraju u raspravu se uključio i predsednik opštine Srđan Simić. U vezi Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju JP za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac za 2015. godinu odbornici su doneli zaključak u ne usvajanju istog i to sa 10 glasova „Za“ i 17 „Protiv“. Što se tiče Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora JP za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac isto je doneto sa 19 „Za“ i 6 „Uzdržani“, dok je Rešenje o imenovanju novih članova Nadzornog odbora JP za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac doneto sa 18 glasova „Za“ i 8 „Uzdržani“. U sastav Nadzornog odbora ovog JP su izabrani: Ana Sabova, iz Bačkog Petrovca (predsednica), Vlastislav Urbanček, iz Bačkog Petrovca i Jaroslav Spevak, iz Bačkog Petrovca.
Povodom 16. tačke, u vezi sve tri podtačke, je vođena najduža objedinjena rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici: Miroslav Čeman, Rajko Perić, Duško Ilić i Spasoje Prodanov. Odgovore na pojedina pitanja postavljena u raspravi je dao direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić, Čedomir Rupar. Na kraju rasprave u istu se uključio i predsednik opštine Srđan Simić. Odbornici su na kraju u vezi pojedinih podtački doneli: Zaključak o ne usvajanju Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2015. godinu i to sa 17 glasova „Protiv“; Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za KSP „Komunalac“ Maglić, sa 18 glasova „Za“ 1 „Protiv“ i 1 „Uzdržan“ glas te Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić, sa 17 glasova „Za“. U Nadzorni odbor ovog JP su izabrani: Biljana Drakulić, iz Maglića (predsednica), Srđan Stojanović, iz Maglića i Ana Divjak, iz Maglića.
Nakon ove tačke dnevnog reda usledila je treća pauza u radu Skupštine i to u periodu od 15,45 do 16,28 časova.
Sedamnaesta tačka je imala sedam podtački. Na uvod povodom istih duže obrazloženje je dao direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Dario Adamović. Usledila je objedinjena rasprava u vezi svih sedam podtački. U raspravi su uzeli učešća odbornici: Ana Leginj, Jasna Šproh, Duško Ilić, Miroslav Čeman, Spasoje Prodanov. Na pojedina pitanja postavljena u raspravi odgovore je dao direktor TOO. Na kraju povodom ove tačke obrazloženje pojedinih predloga Opštinskog veća je dao predsednik opštine Srđan Simić. Usledilo je glasanje u vezi svake podtačke posebno. Što se tiče Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu, odbornici ga nisu usvojili – 7 odbornika je bilo „Za“ a 17 „Protiv“; na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu nije doneto Rešenje o davanju saglasnosti – 6 odbornika je glasalo „Za“ a 17 je glasalo „Protiv“; nije usvojen Finansijski plana Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu – 6 odbornika je bilo „Za“ a 17 „Protiv“; Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac je doneto sa 17 glasova „Za“; Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac je doneto sa 17 glasova „Za“ (u isti su imenovani: Dragan Dražić, iz Bačkog Petrovca, Jaroslav Halupka, iz Bačkog Petrovca, Ana Leginjova, iz Bačkog Petrovca, Jan Čanji, iz Bačkog Petrovca i Ivana Levarski, iz Bačkog Petrovca); Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac je doneto sa 17 glasova „Za“ a Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac je takođe doneto sa 17 glasova „Za“.
U vezi 18. tačke dnevnog reda uvodno obrazloženje je dao predsednik SO-e Jan Šuljan. Dalje je pod ovom tačkom prezentiran amandman Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose a koji se ticao mogućeg kandidata za člana Upravnog odbora Muzeja. Takođe, prezentiran je i amandman Opštinskog veća na predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora i na predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka. Usledila je objedinjena rasprava u vezi svih podtački, u kojoj su učestvovali odbornici: Duško Ilić i Ana Huđanova. Sekretar SO-e ja pojasnio pitanje u vezi predlaganja kandidata za predsednika i člana Upravnog odbora i člana Nadzornog odbora a što se tiče Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine kao saosnivača Muzeja. Nakon rasprave, doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka, zbog isteka mandata na koji su imenovani; Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka (u isti su imenovani: Jarmila Ćendićova, iz Kovačice - predsednica, Vladimir Valenćik, iz Bačkog Petrovca, Marija Marko, iz Gložana, Marija Andrašik iz Bačkog Petrovca i Jan Sabo, iz Bačkog Petrovca); Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka, zbog isteka mandata na koji su imenovani; Rešenje o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka (u isti su imenovani: Ana Sečova Pinćirova, iz Bačkog Petrovca – predsednica, Tatjana Vujačić, iz Bačkog Petrovca i Jan Đemrovski, iz Bačkog Petrovca).
Povodom 19. tačke dnevnog reda, bez dodatnog uvodnog obrazloženja i bez rasprave sa 25 glasova „Za“, doneto je Rešenje o izboru zamenika predsednika, zamenika članova i zamenika sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.
Takođe, bez naknadnog uvodnog obrazlaganja i rasprave doneto je Rešenje o razrešenju Vierke Franka iz Bačkog Petrovca, člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose i Rešenje o izboru novog člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose –Miroslava Čanjija, iz Bačkog Petrovca.
Obrazloženje povodom 21. tačke dnevnog reda nije traženo od strane odbornika, te je otvorena rasprava u vezi istog. U raspravi su učestvovali odbornici: Rajko Perić, Spasoje Prodanov i Duško Ilić. Odgovore na pojedina pitanja iz rasprave je dao predsednik opštine Srđan Simić. Na kraju rasprave, sa 17 glasova „Za“ doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac.
Na kraju sednice SO-e, svoja odbornička pitanja i predloge su dali odbornici: Miroslav Čeman, Spasoje Prodanov, Zdeno Divjak, Rajko Perić i Kristina Kevenska.
Četvrtu sednicu Skupštine je zaključio predsednik SO-e u 17,50 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика