Izveštaj sa IX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac 28.12.2016.

grb opstine vestiDeveta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 28.12.2016. godine, sa početkom u 09,02 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šuljana.
Sednici je prisustvovalo 27 odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Veroslava Sljuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Nataša Červeni, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov i Boris Brkljač.
Odbornici Jarmila Pucovski i Srđan Ilijevski su opravdali svoj izostanak, dok odbornici Jan Bohuš i Nemanja Pojužina razloge svog izostanka sa sednice nisu javili.
Sem odbornika IX sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Milan Anušjak i Tatjana Zabunov, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Jarmila Stojimirović, direktorka PU „Včielka“ Zuzana Pašić, direktorka OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić Darinka Milanović, direktorka OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac Vlasta Werle, v.d. direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, v.d direktorka Slovačkog vojvođanskog pozorišta Janja Urbanček-Fejzulahi, v.d. direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, v.d. direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, v.d. direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, v.d. direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Biljana Drakulić, novinari: Katarina Gažova iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV Petrovec, Miroslav Babjak iz Radija Bački Petrovac, Viera Dorčova Babjakova iz Radija Novi Sad - slovačka redakcija, Petar Dević predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da je na sednici prisutno 27 odbornika SO-e, što je bio dovoljan broj za punovažno odlučivanje.
Nakon toga predsednik Skupštine je prezentirao sledeći predlog dnevnog reda:

- Usvajanje zapisnika sa VIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana
16.11.2016. godine;
1. a.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac Duška Ilića, po osnovu preuzimanja posla, odnosno funkcije koja je, u skladu sa zakonom, nespojiva s funkcijom odbornika;
b.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac (Boris Brklјač);
c.) Davanje svečane izjave novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
3. Razmatranje predloga te donošenje Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
4. Razmatranje te usvajanje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
5. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac;
6. Razmatranje te usvajanje Plana aktivnosti Saveta za mlade za 2017. godinu;
7. Razmatranje te usvajanje Plana rada Saveta za rodnu ravnopravnost za 2017. godinu;
8. Razmatranje Programa poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „KOMUNALAC“ Maglić za 2017. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
9. Razmatranje Programa poslovanja JKP „PROGRES“ Bački Petrovac za 2017. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
10. a.) Razmatranje i usvajanje Plansko-izveštajnih tabela Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za period 01.01. - 30.06.2016. godine;
b.) Razmatranje Plana i programa rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2016. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2016. godinu – II izmene;
11. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje usvajanje Godišnjeg plan rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački;
12. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plan rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“;
13. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;
b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plan rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;
14. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plan rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
15. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
16. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok – Dragutin“ iz Gložana, zbog preuzimanja funkcije nespojive sa dužnošću člana Školskog odbora (Ana Huđanova – predstavnica zaposlenih u školi);
b.) Razmatranje predloga te donošenja Rešenja o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok – Dragutin“ iz Gložana (Ondrej Hlpka – predstavnik zaposlenih u školi);

17. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin (Svetlana Nogo – predstavnica zaposlenih u školi);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin (Branislav Cesnak – predstavnik zaposlenih u školi);
18. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, zbog gublјenja osnova po osnovu koga je izabran za člana (Bilјana Benka – predstavnica roditelјa);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (Ruženka Šimonji Černak – predstavnica roditelјa);
19. Odbornička pitanja.

U nastavku, predsednik Opštine Bački Petrovac je u skladu sa članom 116. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac dao predlog, da se po hitnom postupku u predlog dnevnog reda, kao 19. tačka, uvrsti pitanje:
„Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac a u vezi Odluke Skupštine opštine o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, od 16.11.2016. godine.“

Na osnovu sprovedenog javnog glasanja, predlog predsednika opštine za dopunu predloženog dnevnog reda odbornici su usvojili sa 25 glasova „ZA“.
Usledilo je glasanje o ovako dopunjenom predlogu dnevnog reda. Isti je utvrđen takođe sa 25 glasova “ZA”.

Zapisnik sa VIII sednice SO-e Bački Petrovac je usvojen uz manju primedbu – da je na sednici Skupštine bio prisutan i član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Predrag Bojanić.

Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.

Pod 1. tačkom dnevnog reda – pod podtačkom a. - odbornici su bez rasprave sa 25 glasova “ZA” doneli Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Duška Ilića a zbog preuzimanja posla v.d. direktora JP za KSP „Komunalac“ Maglić. Pod podtačkom b. - sa 25 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o potvrđivanju odborničkog mandata novoizabranom odborniku Skupštine – Borisu Brkljaču, mašinskom tehničaru iz Maglića. Pod podtačkom c. - novi odbornik je dao i potpisao svečanu izjavu.
U vezi 2. tačke dnevnog reda a nakon uvodnih reči predsednika SO-e, gde je naglašeno da je odbornik Spasoje Prodanov podneo 6 amandmana na predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu (amandmani odbornika i negativni Zaključci Opštinskog veća u vezi istih, odbornici su dobili u ruke pre početka same sednice SO-e), glasalo se pojedinačno o svakom podnetom amandmanu. Sa 19 glasova „PROTIV“ i 7 „ZA“, ni jedan od podnetih amandmana nije prihvaćen te je nakon toga izvestilac ispred predlagača – Opštinskog veća, Boško Bogunović, ukratko izneo glavne karakteristike budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu. Usledila je opširna rasprava o ovom pitanju, u kojoj su učestvovali odbornici: Miroslav Čeman, Pavel Marčok, Spasoje Prodanov, Zdeno Đivjak, Andrea Mandač, Dragica Pejković, Ana Huđanova i Ondrej Fekete. Na postavljena pitanja, primedbe i zamerke, odgovore su dali: Jan Brna, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac, Radomir Zotović, član Opštinskog veća i Srđan Simić, predsednik Opštine Bački Petrovac. Na kraju rasprave, sa 20 glasova „ZA“ i 3 „UZDRŽAN“, doneta je Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.
Usledila je kratka pauza u radu Skupštine, od 11,20 do 11,42 časova, nakon čega se prešlo na razmatranje i odlučivanje o ostalim tačkama iz utvrđenog dnevnog reda.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, uvodno obrazloženje je dala načelnica Opštinske uprave, Milina Labat. U raspravi povodom ove tačke je učestvovao odbornik Pavel Marčok te je nakon toga sa 26 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ donet Kadrovski plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.
Što se tiče 4. tačke dnevnog reda, bez dodatnih obrazlaganja i rasprave je usvojen Izveštaj o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2016. godinu.
U vezi 5. tačke, vođena je objedinjena rasprava u vezi obe podtačke, i u njoj su učestvovali odbornici: Ondrej Fekete, Pavel Marčok, Dragica Pejković i Spasoje Prodanov. Takođe, u raspravu se uključio i sekretar SO-e Svetoslav Majera te član Opštinskog veća Radomir Zotović. Povododom podtačke a. – bez primedbi je doneto Rešenje o razrešenju članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac. Međutim, Rešenje o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac (u novom sastavu) je doneto bez predstavnika mađarske nacionalne manjine, pošto su odbornici smatrali, da je potrebno da kandidat mađarske nacionalne manjine bude lice sa teritorije Opštine Bački Petrovac (pozivajući se na član 3. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi), te da se od Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine zatraži novi kandidat – građanin Opštine Bački Petrovac.
Plan aktivnosti Saveta za mlade za 2017. godinu je usvojen bez dodatnih uvodnih obrazlaganja i rasprave.
U vezi Plana rada Saveta za rodnu ravnopravnost za 2017. godinu, kratko uvodno obrazloženje je dato od strane odbornice Ane Leginj, ujedno i predsednice Saveta za rodnu ravnopravnost. Rasprava u vezi istog nije vođena i sa 27 glasova „ZA“ isti je usvojen.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, odbornici nisu tražili dodatna obrazlaganja. U raspravi nije bilo učesnika te je na osnovu javnog glasanja sa 26 glasova „ZA“ doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „KOMUNALAC“ Maglić za 2017. godinu.
Na zahtev odbornika Marčoka, kratko uvodno obrazloženje Programa poslovanja JKP „PROGRES“ Bački Petrovac za 2017. godinu je dao v.d. direktora JKP, Ljubomir Kabić. Nakon toga je vođena rasprava u kojoj su učestvovali odbornici Pavel Marčok i Dragica Pejković a odgovore na pojedina postavljena pitanja je dao v.d. direktora JKP. Na kraju rasprave, sa 26 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „PROGRES“ Bački Petrovac za 2017. godinu.
Usledile su tačke, gde odbornici nisu tražili nikakva dopunska obrazlaganja a nisu vođene ni rasprave u vezi istih.
Tako u vezi 10. tačke usvojene su: Plansko-izveštajne tabele Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za period 01.01. - 30.06.2016. godine; doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2016. godinu i usvojen je Finansijski plan Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2016. godinu – II izmene.
Što se tiče 11. tačke, usvojen je Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac i Godišnji plan rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac.
Pod 12. tačkom usvojen je Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin i Godišnji plan rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin.
Takođe je usvojen i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan i Godišnji plan rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan.
Odbornici su usvojili i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić i Godišnji plan rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić.
U vezi 15. tačke, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac.
Usledile su tačke, koje su se ticale izmena u Školskim odborima OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ iz Gložana, OŠ „Jan Amos Komenski“ iz Kulpina i Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu. U OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ iz Gložana je umesto Ane Huđanove, profesora iz Gložana (predstavnice zaposlenih u školi) imenovan Ondrej Hlpka, nastavnik iz Gložana (predstavnik zaposlenih u školi). U OŠ „Jan Amos Komenski“ iz Kulpina, je umesto Svetlane Nogo, nastavnice srpskog jezika iz Bačkog Petrovca (predstavnice zaposlenih u školi) imenovan Branislav Cesnak, nastavnik matematike iz Bačkog Petrovca (predstavnik zaposlenih u školi). U Gimnaziji „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu je umesto Biljane Benka, iz Bačkog Petrovca (predstavnice Saveta roditelja) imenovana Ruženka Šimoniova Černakova, iz Bačkog Petrovca (predstavnica Saveta roditelja).
Pod 19. tačkom dnevnog reda, predsednik Skupštine je pročitao Zaključke Opštinskog veća te je prezentirao predloge Rešenja o otuđenju nepokretnosti – trosobnog stana br. 2 u Bačkom Petrovcu, u Ulici M. Tita br. 6, za sumu od 20.795,00 evra u dinarskoj protivvrednosti – sticaocu – Vinki Mrdak iz Bačkog Petrovca; predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti – dvosobnog stana br. 1. u Bačkom Petrovcu, u Ulici 14. VUSB br. 7-9, za sumu od 15.011,00 evra u dinarskoj protivvrednosti – sticaocu – Zuzani Tarnoci iz Bačkog Petrovca i predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti – dvosobnog stana br. 5. u Bačkom Petrovcu, u Ulici 14. VUSB br. 7-9, za sumu od 14.678,00 evra u dinarskoj protivvrednosti – sticaocu – Vladimiru Peški iz Gložana. Navedeni predlozi Rešenja su doneti sa 26 odnosno 25 glasova „ZA“.
Na kraju sednice Skupštine, pod tačkom “Odbornička pitanja“, svoja odbornička pitanja su postavili odbornici: Ondrej Fekete, Ana Huđanova i Spasoje Prodanov.
Pod ovom tačkom odbornica Nataša Červenji je dala usmenu ostavku na svoj odbornički mandat u skladu sa članom 46. stav 2. Zakona o lokalnim izborima.
U vezi istog, odbornici su odmah nakon toga sa 23 glasa „ZA“ doneli Rešenje o utvrđivanju prestanka odborničkog mandata Nataši Červenji, profesoru razredne nastave iz Kulpina, sa Izborne liste „Jedinstvena Srbija – Miroslav Čeman“ a zbog davanja usmene ostavke, zaključno sa 28.12.2016. godine.
Deveta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključena u 13,20 časova čestitkom predsednika Skupštine, kojom je poželeo svima zdravlja, lepih i sretnih trenutaka u 2017. godini.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика