Izveštaj sa nastavka III sednice SO Bački Petrovac (23.08.2012. godine)

 Nastavak III sednice Skupštine opštine Bački Petrovac je održan 23.08.2012. godine, sa početkom u 16,13 časova.
 Sednici je od ukupno 31 odbornika prisustvovalo 28. Izostanak sa sednice su opravdala 2 odbornika, dok 1 odbornik nije obavestio predsednika SO-e o razlozima svog izostanka.
Osim odbornika, sednici SO-e su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci pojedinih Odeljenja Opštinske uprave – Boško Bogunović i Jan Jovankovič, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici Mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila te predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac.
Na početku sednice predsednik SO-e Rajko Perić je pozdravio sve prisutne. Nakon utvrđivanja kvoruma, odmah se prešlo na razmatranje tačaka dnevnog reda, koji je usvojen 31.07.2012. godine.
Kao 5. tačku dnevnog reda odbornici SO-e su razmatrali i nakon kraće diskusije odbornika Miloša Jojića i Jana Saba, usvojili Izveštaj o radu Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac u 2011. godini.
Kraće uvodno obrazlaganje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu je dao načelnik Opštinske uprave Vladislav Tarnoci. U raspravi koja je usledila učestvovali su odbornici: Jan Sabo, Ondrej Fekete, Vladimir Turan i načelnik Opštinske uprave. Navedeni Izveštaj je na kraju usvojen sa 22 glasa „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 2 „UZDRŽANA“ glasa.
Usledilo je razmatranje 7. tačke dnevnog reda - „Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bački Petrovac“. Obrazlaganje predloga Odluke je dao rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Jan Jovankovič. Nakon duže rasprave u kojoj su učestvovali odbornici: Jaroslav Popović (pitanja u vezi člana 6. i 9. predloga Odluke), Miloš Jojić (pitanje u vezi člana 4. predloga Odluke), Ondrej Koroš, Rajko Perić, Jan Sabo, Jan Brna i Vladimir Turan. Na postavljena pitanja je odgovorio Jan Jovankovič i Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac. Na kraju predlog Odluke je usvojen sa 27 glasova „ZA“, uz amandman na član 9. stav 1. i uz uslov, da najniža cena prevoza za gradski i prigradski prevoz putnika mora biti usaglašena sa zakonskim odredbama.
Kao i kod prethodne tačke, obrazloženje u vezi 8. tačke dnevnog reda, koja je glasila – „Razmatranje predloga te donošenje Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac“ je dao rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Jan Jovankovič. Nakon kraće rasprave u kojoj je uzeo učešća samo odbornik Jaroslav Popović, navedena Odluka je usvojena sa 25 glasova „ZA“.
Obrazloženje predloga Odluke o utvrđivanju broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ Bački Petrovac za 2012/2013 radnu godinu je dao načelnik Opštinske uprave Vladislav Tarnoci. Pošto niko od odbornika nije učestvovao u raspravi, navedena Odluka je usvojena sa 24 glasa „ZA“.
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac je doneto bez rasprave a takođe i Godišnji izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu i Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu.
U vezi 13. tačke – „Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o postavljanju zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac“ – u ime predlagača, predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je na početku izvršio izmenu ponuđenog predloga navedenog Rešenja odbornicima, i to u članu 2. stav 4. tačka 20. Takođe je u ponuđenom predlogu Rešenja dodao novi član 3. Imenovani je obrazložio navedene izmene predloga. Pošto rasprave u vezi predloga Rešenja nije bilo, odbornici SO-e su sa 27 „ZA“ doneli navedeno Rešenje.
U radu Skupštine je nakon toga napravljena pauza i rad je nastavljen u 18,42 časova.
Sednica Skupštine je nastavljena sa razmatranjem i usvajanjem Izveštaja o proceni štete nastale od elementarne nepogode – suše na poljoprivrednim usevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac. Nakon duže rasprave u kojoj su učestvovali odbornici: Miloš Jojić, Jan Bohuš, Jan Sabo, Rajko Perić, Ondrej Koroš, Ondrej Fekete, Štefan Vindiš i Jaroslav Popović sa 24 glasa „ZA“ je navedeni Izveštaj usvojen.
U nastavku sednice bez rasprave je usvojen Izveštaj o radu kao i Finansijski izveštaj za 2011. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac. Uz kratku raspravu u kojoj je uzeo učešće odbornik Jan Sabo doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Centra za 2012. godinu.
Izveštaj o radu i Izveštaj o ostvarenom finansijskom poslovanju za 2011. godinu Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac je usvojen takođe bez rasprave a bez rasprave je doneto i Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Biblioteke za 2012. godinu.
Pošto niko od odbornika nije tražio dodatna obrazloženja, usvojen je Izveštaj o radu i Izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu za 2011. godinu Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac. Doneto je i Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada SVD za 2012. godinu.
Obrazloženje u vezi 18. tačke dnevnog reda – „Informacija o usvojenom Akcionom planu zapošljavanja Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu“ je dao predsednik opštine Pavel Marčok. U dužoj raspravi povodom istog su učestvovali odbornici: Jan Sabo, Jan Bohuš, Ondrej Fekete, Miloš Jojić, Miroslav Pucovski, Štefan Vindiš i Vladimir Turan. Nakon rasprave Informacija je usvojena sa 25 glasova „ZA“.
Nakon toga je u 20,33 časova usledila pauza a sednica Skupštine je nastavljena u 20,44 časova.
Najpre je doneto bez rasprave objedinjeno Rešenje (koje je kao predlog dostavljeno odbornicima) o razrešenju članova svih Upravnih i Nadzornih odbora u organizacijama, javnim preduzećima i ustanovama, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac.
Nakon toga a posle obrazloženja i dodatne dopune predloga o imenovanju novih članova Upravnih i Nadzornih odbora u organizacijama, javnim preduzećima i ustanovama, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac od strane odbornika Siniše Stanivuka, otvorena je rasprava povodom ovog pitanja. U raspravi je odbornik Miroslav Pucovski stavio primedbu – da se isto lice pojavljuje na više mesta u predlogu ili kao član Upravnog odbora ili član Nadzornog odbora (postavio je pitanje sukoba interesa). Objedinjeno Rešenje u vezi ovih predloga je na kraju doneto sa 16 glasova „ZA“ uz 4 glasa „UZDRŽANA“.
Pod 20. tačkom dnevnog reda usledila su odbornička pitanja Ondreja Koroša, Miloša Jojića, Miroslava Pucovskog i Jana Sabe. Usmene odgovore na ista su dali predsednik SO-e Rajko Perić i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, uz napomenu da će biti dati i pismeni odgovori na ista.
Ovim je nastavak III sednice SO-e završen u 21,22 časova.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика