Izveštaj sa prvog dela III sednice SO Bački Petrovac

 Prvi deo III sednice Skupštine opštine Bački Petrovac održan je 31.07.2012. godine, sa početkom u 10,15 časova.
 Sednici je od ukupno 31 odbornika prisustvovalo 24 te 2 novoizabrane odbornice, kojima je trabo biti potvrđen odbornički mandat. Izostanak sa sednice SO-e su opravdala 3 odbornika, dok 2 odbornika nisu obavestila predsednika SO-e o razlozima svog izostanka.
Na sednici SO-e su bili prisutni: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci pojedinih Odeljenja Opštinske uprave – Boško Bogunović, Jan Jovankovič i Dušan Govorčin, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici Mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila te predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac.
Na početku sednice, predsednik SO-e Rajko Perić je pozdravio sve prisutne te je za ovu sednicu predložio dnevni red, koji se delimično razlikovao od predloga, koji je dostavljen odbornicima za ovu sednicu SO-e. Isti je glasio:

D N E V N I R E D

- Usvajanje zapisnika sa II sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja
je održana 05.07.2012. godine;

1. a.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac po osnovu preuzimanja posla, odnosno funkcije koje su u skladu sa zakonom , nespojive s funkcijom odbornika (Pavel Marčok i Miroslav Čeman);
 b.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicama Skupštine opštine Bački Petrovac;
 c.) Davanje svečane izjave novoizabranih odbornica Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;
2. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova stalnih radnih tela SO-e Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela SO-e Bački Petrovac;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2012. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac u 2011. godini;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu;
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
9. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ Bački Petrovac za 2012/13 radnu godinu;
10. Razmatranje Statuta Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
11. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu;
13. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu kao i Finansijskog izveštaja za 2011. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana za 2012. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac te donošenja Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
14. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu kao i Izveštaja o ostvarenom finansijskom poslovanju za 2011. godinu Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana za 2012. godinu Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
15. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu kao i Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu za 2011. godinu Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje Plana i programa rada za 2012. godinu Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
16. Informacija o usvojenom Akcionom planu zapošljavanja Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu;
17. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnih i Nadzornih odbora – predstavnika lokalne samouprave u organizacijama, javnim preduzećima i ustanovama sa teritorije opštine, gde je osnivač Opština Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru članova Upravnih i Nadzornih odbora – predstavnika lokalne samouprave u organizacijama, javnim preduzećima i ustanovama sa teritorije opštine, gde je osnivač Opština Bački Petrovac;
18. Odbornička pitanja.
 
Odbornik Miloš Jojić kao i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok su nakon toga podneli pismene zahteve za dopunu predloženog dnevnog reda po hitnom postupku a u skladu sa članom 75. odnosno 79. i 116. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac.
 
Predlog za dopunu dnevnog reda koji je dao odbornik Jojić je glasio:
- Donošenje Odluke o proglašenju elementarne nepogode – suša u Opštini Bački Petrovac.

 Predlog za dopunu dnevnog reda predsednika Opštine Bački Petrovac je glasio:
- da se kao 13. i 14. tačka dnevnog reda razmatraju pitanja:
13. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o postavljanju zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
14. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o proceni štete nastale od elementarne nepogode – suše na poljoprivrednim usevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
 Nakon kratkog obrazlaganja datih predloga za unošenje navedenih tačaka u predlog dnevnog reda po hitnom postupku, predsednik Skupštine je dao na glasanje navedene predloge.
 „ZA“ predlog odbornika Jojića su glasala 4 odbornika, „PROTIV“ je bilo 13 dok su se 2 odbornika „UZDRŽALA“ od glasanja.
 „ZA“ predlog predsednika opštine – u vezi 13. tačke su glasala 23 odbornika dok je podrška „ZA“ 14. tačku data od 24 odbornika.
 Na kraju je ovako izmenjen i dopunjen predlog dnevnog reda utvrđen od strane 24 odbornika Skupštine opštine.

 Pre prelaska na utvrđeni dnevni red usvojen je zapisnik sa II sednice SO-e Bački Petrovac koja je održana dana 05.07.2012. godine, bez ikakvih primedbi odnosno dopuna.

 Pod prvom tačkom dnevnog reda predsednik Komisije za administrativno-mandatna pitanja Siniša Stanivuk je dao kraća obrazloženja u vezi predloga za razrešenje od funkcije odbornika SO-e Bački Petrovac Pavela Marčoka i Miroslava Čemana te predloga za potvrđivanje odborničkih mandata novoizabranim odbornicama Katarini Dobrik, studentici iz Gložana, sa Izborne liste Izbor za bolji život – Boris Tadić“ i Jarmili Pucovskoj, preduzetnici iz Bačkog Petrovca, sa Izborne liste „Jedinstvena Srbija – Miroslav Čeman“.
Pošto u objedinjenoj raspravi nije bilo učesnika, doneta su sledeća Rešenja: Rešenje o prestanku mandata odbornika SO-e Pavela Marčoka zbog preuzimanja posla, odnosno funkcije koje su u skladu sa zakonom nespojive s funkcijom odbornika (funkcija predsednika Opštine Bački Petrovac); Rešenje o prestanku mandata odbornika SO-e Miroslava Čemana, zbog preuzimanja posla, odnosno funkcije koje su u skladu sa zakonom nespojive s funkcijom odbornika (funkcija zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac); Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranoj odbornici Katarini Dobrik, studentkinji iz Gložana, sa Izborne liste „Izbor za bolji život – Boris Tadić“ i Jarmili Pucovskoj, preduzetnici iz Bačkog Petrovca, sa Izborne liste „Jedinstvena Srbija – Miroslav Čeman“.
 Usledilo je davanje i potpisivanje svečane izjave novoizabranih odbornica SO-e Bački Petrovac.

 Sednica je nastavljena razmatranjem 2. tačke dnevnog reda.
Nakon kratkog uvodnog obrazlaganja pisanog predloga za donošenje Rešenja o razrešenju članova stalnih radnih tela SO-e Bački Petrovac koje je dato od strane predsednika Skupštine, otvorena je rasprava u vezi podtačke a.), u kojoj su učestvovali odbornici: Jaroslav Popović (primedba o neusklađenosti predloga za razrešenje članova stalnih radnih tela – Izborna komisija Opštine Bački Petrovac i predloga za izbor novih članova Izborne komisije Opštine Bački Petrovac) i Siniša Stanivuk.
Pošto drugih primedbi nije bilo, odbornici SO-e su većinom glasova doneli posebna Rešenja o razrešenju članova sledećih radnih tela SO-e Bački Petrovac: Komisije za privredu, Komisije za društvene delatnosti, Komisije za propise, Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose, Komisije za predstavke i pritužbe, Komisije za administrativno-mandatna pitanja, komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta, Komisije za planove, Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac te Komisije za primopredaju dužnosti.

U vezi podtačke b.) predsednik SO-e Rajko Perić je naglasio da se neće za sada birati članovi i zamenici članova Izborne komisije Opštine Bački Petrovac te da će se to uraditi na jednoj od sledećih sednica SO-e Bački Petrovac.
U raspravi povodom ove podtačke su učestvovali odbornici: Jan Sabo (primedba na neadekvatan predloženi broj kandidata članova Komisije za planove), Jan Bohuš, Ana Boldocki-Ilić (usmeni amandman na predlog – dopuna kandidata za člana Komisije za planove – Jan Varga, dipl. ing. el. iz Bačkog Petrovca), Štefan Vindiš, Miloš Jojić, Spasoje Prodanov, Siniša Stanivuk, Jaroslav Popović, Katarina Zornjan (primedba, da u pojedinim predlozima kandidata za članove stalnih radnih tela nema predstavnica lepšeg pola), Miroslav Pucovski, Jan Bohuš (usmeni amandman na predlog – iz predloga kandidata za članove Komisije za budžet i finansije umesto predložene Daniele Fekete – novi predlog – Vladimir Turan; iz predloga kandidata za članove Komisije za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine umesto predloženog Vladimira Turana – novi predlog – Daniela Fekete).
Pošto su usmeni amandmani odbornice Ane Boldocki-Ilić i odbornika Jana Bohuša usvojeni većinom glasova odbornika, odbornici SO-e su većinom glasova doneli posebna Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela SO-e Bački Petrovac, i to u sledećim sastavima:

U Komisiju za privredu su izabrani:
- ONDREJ BOVĐIŠ, iz Bačkog Petrovca,
- IVAN ZABUNOV, odbornik iz Bačkog Petrovca,
- RASTISLAV ĐENĐUR, iz Bačkog Petrovca,
- OPAVSKI JAROSLAV, iz Bačkog Petrovca,
- MILOŠ JOJIĆ, odbornik iz Maglića,
- JANA RADAKOVIĆ, iz Novog Sada,
- ZORO BRTKA, iz Bačkog Petrovca.
U Komisiju za društvene delatnosti su izabrani:
- ZDENKA BOBAČEK, iz Bačkog Petrovca,
- DRAHOTINA DORČA, odbornica iz Bačkog Petrovca,
- BOGUMIRKA ŽAGRIĆ, iz Maglića,
- SRĐAN SIMIĆ, odbornik iz Maglića
- MARIA PALENKAŠ, iz Bačkog Petrovca.
U Komisiju za propise su izabrani:
- VLASTA BOHUŠ, iz Bačkog Petrovca,
- MILINA LABAT, iz Bačkog Petrovca,
- NEVENA MILJEVIĆ, iz Maglića,
- MILOTA TOT, iz Kulpina,
- SRĐAN RADOSAVLJEV, iz Maglića.
U Komisiju za kadrovska pitanja i radne odnose su izabrani:
- JAN SABO, odbornik iz Bačkog Petrovca,
- RAJKO PERIĆ, odbornik iz Maglića,
- ONDREJ MOLNAR, iz Gložana,
- DRAGICA PEJKOVIĆ, iz Bačkog Petrovca,
- MILANA JOVIĆ, iz Maglića.
U Komisiju za predstavke i pritužbe su izabrani:
- JURAJ STUPAVSKI, iz Gložana
- NATAŠA KOVARČIK, iz Kulpina,
- VLADIMIR ANDRAŠIK, iz Bačkog Petrovca,
- JAN KRIŽAN, iz Bačkog Petrovca,
- JAROSLAVA PUCOVSKI, odbornica iz Bačkog Petrovca.
U Komisiju za administrativno-mandatna pitanja su izabrani:
- SINIŠA STANIVUK, odbornik iz Maglića,
- SRĐAN ILIJEVSKI, odbornik iz Maglića i
- KATARINA ZORNJANOVA, odbornica iz Kulpina.
U Komisiju za davanje u zakup građevinskog zemljišta su izabrani:
- ONDREJ KOROŠ, odbornik iz Bačkog Petrovca,
- SLOBODAN BOŠNJAK, odbornik iz Maglića,
- ONDREJ FEKETE, odbornik iz Gložana,
- VLADIMIR KOPČOK, iz Bačkog Petrovca,
- ĐURO GOVORČIN, iz Bačkog Petrovca.
U Komisiju za budžet i finansije su izabrani:
- NEMANJA POJUŽINA, iz Maglića,
- JADRANKA PERIĆ, iz Maglića,
- RADOMIR ZOTOVIĆ, iz Maglića,
- DRAGICA PEJAKOVIĆ, iz Bačkog Petrovca,
- LAZAR POPADIĆ, iz Kulpina,
- VLADIMIR TURAN, odbornik iz Bačkog Petrovca,
- JAROSLAV POPOVIĆ, iz Bačkog Petrovca.
U Komisiju za planove su izabrani:
- JURAJ ČERVENAK, dipl. ing. el. iz Gložana,
- PAVEL TOPOLJSKI, dipl. ing. građ. iz Bačkog Petrovca,
- ANNA FEKETEOVA, dipl. ing. arh. iz Bačke Palanke,
- DANICA KRONIĆ, dipl. ing. arh. iz Sombora,
- MIROSLAV ČASTVEN, građ. ing. iz Bačkog Petrovca,
- JAN VARGA, dipl. ing. el. iz Bačkog Petrovca.
U Komisiju za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine su
izabrani:
- KRSTA JOVANOVIĆ, iz Maglića,
- MILE NIŠIĆ, iz Maglića,
- MILAN POPOVICKI, iz Kulpina,
- JAROSLAV PAGAČ, iz Gložana,
- MIROSLAV PUCOVSKI, odbornik iz Bačkog Petrovca,
- DANIELA FEKETE, iz Gložana,
- JAROSLAV HLPKA, iz Gložana.
U Komisiju za dodelu Nagrade Opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački
Petrovac su izabrani:
- PAVEL KRIŽAN, iz Bačkog Petrovca,
- ANA PECNIK, iz Bačkog Petrovca,
- DANIEL SPEVAK, iz Bačkog Petrovca,
- JURAJ URAM, iz Gložana,
- MIROSLAV HMIRAK, i Bačkog Petrovca.
U Komisiju za primopredaju dužnosti su izabrani:
- JAN SABO, odbornik iz Bačkog Petrovca,
- JARMILA PUCOVSKI – odbornica iz Bačkog Petrovca,
- ANA MEDOVARSKA – odbornica iz Kulpina.

Nakon kratke pauze u radu Skupštine, koja je trajala od 11,45 do 12,10 časova, te nakon utvrđivanja kvoruma, sednica SO-e je nastavljena razmatranjem 3. tačke dnevnog reda.
 Obrazloženje predloga Odluke o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu je dao rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović.
 Usledila je poduža rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici: Jan Sabo, Siniša Stanivuk, Jan Bohuš, Spasoje Prodanov, Miloš Jojić, Jaroslav Popović, Vladimir Turan i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok.
 Zbog dužine rasprave povodom ove tačke dnevnog reda, odbornik Ivan Zabunov je u skladu sa članom 126. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac predložio da se sednica Skupštine prekine, kako bi se izvršile potrebne konsultacije i pribavila mišljenja potrebna za sprovođenje rasprave i zaključivanje iste.
 Ovaj inicijativni predlog je prihvaćen od strane predsednika SO-e, te je usledila pauza u radu Skupštine i to u pertiodu od 13,50 do 14,02 časova.
 Nakon utvrđivanja kvoruma (isti se sastojao od 21 odbornika), usledilo je glasanje o predlogu Odluke o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu.
 „ZA“ predlog Odluke je glasalo 16 odbornika, 1 je bio „PROTIV“ a 2 su bila „UZDRŽANA“.
 Na osnovu rezultata glasanja predsednik SO-e Bački Petrovac je konstatovao da je u skladu sa članom 100. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac Odluka o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu doneta većinom glasova od ukupnog broja glasova odbornika SO-e Bački Petrovac.

Usledilo je pitanje odbornika Miloša Jojića do kada će raditi Skupština 31.07.2012. godine. Imenovani je takođe dao predlog, da se zbog preobimnosti utvrđenog dnevnog reda radi do 15,00 časova.
 Predlog odbornika Jojića je prihvaćen te se nakon toga prešlo na razmatranje 4. tačke dnevnog reda.

 Obrazloženje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2012. godine je dao rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović.
 U raspravi koja je nakon toga otvorena učestvovali su odbornici: Miloš Jojić, Jan Sabo, Siniša Stanivuk, Jan Bohuš, Jaroslav Popović. Na kraju rasprave u istu se uključio i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok.
 Odbornici SO-e su se o navedenom Izveštaju izjasnili na sledeći način: 22 su bila „ZA“ usvajanje, 1 je bio „PROTIV“ a 1 je bio „UZDRŽAN“.
 Na osnovu rezultata sprovedenog glasanja predsednik SO-e je konstatovao da je u skladu sa članom 100. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac usvojen Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2012. godine.

 Na kraju ovog dela III sednice SO-e Bački Petrovac, predsednik Skupštine Rajko Perić je u skladu sa članom 127. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac prekinuo sednicu SO-e te je obavestio prisutne da će o nastavku iste odbornici biti pismeno obavešteni (dan i čas održavanja nastavka). Tako je prvi deo III sednice SO-e zaključen u 15,05 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика