Izveštaj sa V sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (08.09.2016)

grb opstine vestiPeta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 08.09.2016. godine sa početkom u 10,05 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šuljana.


Sednici je prisustvovalo 26 odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, i to: Ana Boldocki – Ilić, Jaroslav Danko, Zdeno Divjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Ana Leginj, Pavel Marčok, Jan Pavlis, Dragica Pejković, Vesna Spevakova, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Tatiana Vujačić, Ana Huđanova, Marija Marko, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Nataša Červeni, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Srđan Ilijevski, Duško Ilić, Rajko Perić, Nemanja Pojužina.
Odbornica Kristina Kevenska je opravdala svoj izostanak, dok razloge svog izostanka nisu javili odbornici Jarmila Pucovski, Darko Stojanović, Jan Bohuš i Ondrej Fekete.
Sem odbornika V sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Radomir Zotović i Milan Anušjak, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Jarmila Stojimirović, direktorka PU „Včielka“ Zuzana Pašić, direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ dr Jan Ribovič, direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka Pavel Čanji, direktor JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Ondrej Bovđiš, direktor JP za komunalne delatnosti „Progres“ Bački Petrovac Valdimir Turan, direktorka Slovačkog vojvođanskog pozorišta Viera Krstovski, direktor JKP „Komunalac“ Maglić Čedomir Rupar, novinari: Katarina Gažova iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Miroslav Hemela iz slovačke redakcije Radija Novi Sad, Maria Lovreova iz TV Petrovec, Jan Černak iz Radija Bački Petrovac, Juraj Mučaji, predstavnik Udruženja penzionera Bački Petrovac i građani: Vesna Kolarski, Petar Dević, Jaroslav Martinko i Martina Martinko Sabolčki.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da je na sednici prisutno 22 odbornika SO-e (u nastavku sednice u rad Skupštine su se uključila još 4 odbornika) što je bio dovoljan broj za punovažno odlučivanje.
Nakon toga predsednika Skupštine je prezentirao delimično izmenjen i dopunjen sledeći dnevni red:
- Usvajanje zapisnika sa IV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana
19.07.2016. godine;
1. a.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornicima Skupštine opštine Bački Petrovac po osnovu preuzimanja posla odnosno funkcije koje su, u skladu sa zakonom, nespojive s funkcijom odbornika (Jasna Šproh i Srđan Stojanović);
b.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicima Skupštine opštine Bački Petrovac;
c.) Davanje svečane izjave novoizabranih odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2016. godine;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac – (prečišćeni tekst);
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić – (prečišćeni tekst);
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o platama članova Opštinskog veća na stalnom radu u Opštini Bački Petrovac;
6. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o delatnosti i Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine;
b.) Razmatranje Plana i programa Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2016. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2016. godinu;
7. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o ostvarenom finansijskom poslovanju za Biblioteku „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu u periodu od 01.01. do 31.12. 2015. godine;
b.) Razmatranje Plana i programa rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2016. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2016. godinu;
8. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za period 01.01. – 31.12.2015.;
b.) Razmatranje Plana i programa rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2016. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana i programa Muzeja vojvođanskih
Slovaka za 2016. godinu;
9. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima i Izveštaja o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu;
b.) Razmatranje Plana rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački
Petrovac“ Bački Petrovac za 2016. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Zdravstvene ustanove Dom zdrav-
lјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2016. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju PU „VČIELKA“ Bački Petrovac za 2015. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Pregleda prihoda i rashoda za 2015. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
12. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
13. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o drugim izmenama Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac;
14. Razmatranje mišlјenja i predloga Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac, te donošenje adekvatne odluke u vezi istog;

15. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac;
16. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta;
17. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novih članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
c.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
d.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
18. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Skupštinu d.o.o. „Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac – Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business & Innovation centre Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
19. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
20. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
21. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen sa 23 glasa “ZA”.
Zapisnika sa IV sednice SO-e Bački Petrovac je usvojen sa 23 glasa “ZA”, uz primedbu koju je izneo odbornik Spasoje Prodanov.
Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Pod 1. tačkom dnevnog reda – pod podtačkom a. - odbornici su bez rasprave sa 22 glasa “ZA” doneli Rešenja o prestanku mandata odbornicima Skupštine opštine Bački Petrovac po osnovu preuzimanja posla, odnosno funkcije koje su, u skladu sa zakonom, nespojive s funkcijom odbornika (Jasna Šproh i Srđan Stojanović). Pod podtačkom b. sa 22 glasa „ZA“ doneta su Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicima Skupštine opštine Bački Petrovac – Branislavu Kelečeviću, preduzetniku iz Bačkog Petrovca i Mariji Marko, medicinskoj sestri iz Gložana. Pod podtačkom c. – novi odbornici SO-e su dali i potpisali svečanu izjavu.
Što se tiče Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2016. godine, Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac – (prečišćeni tekst), Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić – (prečišćeni tekst) – odbornici su bez dodatnih obrazlaganja i rasprave sa 23 glasa „ZA“ usvojili odnosno doneli iste.
U vezi 5. tačke, uz kraću raspravu u kojoj je učestvovao odbornik Spasoje Prodanov, sa 22 glasa „ZA“ i 1 „PROTIV“ doneta je Odluka o platama članova Opštinskog veća na stalnom radu u Opštini Bački Petrovac.
Što se tiče tačaka 6, 7. i 8. bez dodatnih obrazloženja i rasprava su usvojeni: Izveštaj o delatnosti
i Izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine; Finansijski plan Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2016. godinu; Izveštaj o radu i Izveštaj o ostvarenom finansijskom poslovanju za Biblioteku „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu u periodu od 01.01. do 31.12. 2015. godine; Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2016. godinu; Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za period 01.01. – 31.12.2015. i Finansijski plan i program Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2016. godinu i doneta su Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2016. godinu, Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2016. godinu i na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2016. godinu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, uz uvodno obrazloženje koje je dato od strane direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac dr Jana Riboviča, vođena je duža rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici: Pavel Marčok, Rajko Perić, Spasoje Prodanov, Duško Ilić i Ana Boldocki Ilić a ispred Opštinskog veća – Radomir Zotović. Na kraju rasprave direktor Doma zdravlja je dao kratke odgovore na pojedina pitanja postavljena u raspravi. Usledilo je glasanje po pojedinim podtačkama a rezultat glasanja je bio sledeći: u vezi podtačke a. - sa 6 glasova „ZA“ i 16 glasa „PROTIV“ – nije usvojen Izveštaj o radu i aktivnostima i Izveštaj o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu; u vezi podtačke b. - sa 6 glasa „ZA“ i 16 glasa „PROTIV“ nije doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2016. godinu; u vezi podtačke c. - sa 3 glasa „ZA“, 16 „PROTIV“ i 3 „UZDRŽANA“ glasa nije usvojen Finansijski plan Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2016. godinu.
Izveštaj o finansijskom poslovanju PU „VČIELKA“ Bački Petrovac za 2015. godinu je usvojen bez dodatnog obrazloženja i rasprave sa 23 glasa „ZA“.
Usledila je pauza u radu Skupštine u periodu od 11,40 do 11,58 časova, kada je nastavljen rad.
U nastavku sednice bez rasprave su usvojeni: Izveštaj o radu i Pregled prihoda i rashoda za 2015. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac; Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu i Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu. Doneto je Rešenje o drugim izmenama Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac i usvojena su mišlјenja i predlozi Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac.
Što se tiče Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac, ista je usvojena uz dopunu predloga – predsednica Saveta za zdravlje Opštine Bački Petrovac je Milina Kišgeci a dr Janja Urbanček Fejzulahi je imenovana za vršioca dužnosti direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta, do povratka direktorke Viere Krstovski sa porodiljskog odsustva.
Povodom 17. tačke dnevnog reda vođena je kraća diskusija u kojoj su učestvovali odbornici: Spasoje Prodanov, Marija Marko i Dragica Pejković. Odbornica Marija Marko je podnela i amandman na predlog ponuđenog Rešenja – umesto predloženog člana Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Marije Marko – predložen je Samuel Šuljan (predstavnik lokalne samouprave) za predsednika Upravnog odbora. Amandman je prihvaćen od strane predlagača te je sa 18 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ doneto Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac; sa 18 glasova „ZA“ je doneto Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac; sa 18 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ je doneto Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, te sa 18 glasova „ZA“ je doneto Rešenje o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac.
Novi predstavnici u Skupštini d.o.o. „Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac – Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business & Innovation centre Bački Petrovac“ Bački Petrovac su Srđan Simić, predsednik Opštine Bački Petrovac i Milan Anušjak, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Obrazloženje u vezi 19. tačke dnevnog reda je dala načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat, te nakon rasprave u kojoj su učestvovali odbornici Rajo Perić i Spasoje Prodanov, sa 24 glasa „ZA“ doneta je Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.
Pod 20. tačkom dnevnog reda doneto je Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac i Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, kojima je za predsednika Upravnog odbora TOO imenovan Dragan Dražić iz Bačkog Petrovca a za predsednika Nadzornog odbora TOO Predrag Bojanić iz Maglića.
Na kraju sednice svoja odbornička pitanja su podneli Rajko Perić, Spasoje Prodanov i Ana Boldocki Ilić.
Ovim je V sednica Skupštine opštine Bački Petrova zaključena od strane predsednika Skupštine u 12,45 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика