Izveštaj sa VI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 04.12.2020. godine održana je VI sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Jan Jovankovič, Jan Šulјan, Dragica Pejković, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Jarmila Balažova, Rajko Perić, Nebojša Marušić, Nemanja Pojužina, Želјko Bosančić, Momčilo Gagić i Karolina Chalupka.

Sednici nisu prisustvovali sledeći odbornici: Tatiana Vujačić, Veroslava Slјuka Cerovski, Martina Martinko Sabolčki, Ondrej Fekete, Miroslav Čeman, Miroslav Stupavski, Dragan Krčmar, Jelena Ninković i Srđan Ilijevski.
Osim odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac sednici su prisustvovali i predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Aleksandar Nakić, Ondrej Bovdiš i Saša Pećkovski, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac Odelјenja za budžet i finansije Milena Nišić, saobraćajni inspektor Opštine Bački Petrovac Nebojša Stojisavlјević, direktorka Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac Ana Laćarak, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, direktor JKP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, direktorka Slovačkog vojvođanskog pozorišta Viera Krstovski, radnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac i predstavnici medija.
Predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa V sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 06.11.2020. godine;
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2020 – 30.09.2020. godine;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o pristupanju promeni Poslovnika Skupštine Opštine Bački Petrovac;
3. Razmatranje Nalaza i mišlјenja veštaka Republičkog zavoda za sudska veštačenja AD Novi Sad – Analiza poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac, te davanje saglasnosti na statusnu promenu – pokretanje stečajnog postupka JKP „Progres“ Bački Petrovac;
4. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o matičnom području na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravu na besplatnu užinu i ishranu za učenike osnovnih škola u Opštini Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu „FULL PROTECT“ DOO Beograd;
8. Razmatranje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu, te donošenje rešenja o davanju saglasnosti na istu;
9. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu;
v) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu;
g) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu;
10. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
v) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
g) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
11. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;
12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja stanja bezbednosti saobraćaja u Opštini Bački Petrovac za 2018. i 2019. godinu;
13. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2019/2020. godinu;
b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2020/2021. godinu;
14. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2019/2020. godinu;
b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2020/2021. godinu;
15. Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen zapisnik sa V sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 06.11.2020. godine.
Povodom 1. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2020 – 30.09.2020. godine.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o pristupanju promeni Poslovnika Skupštine Opštine Bački Petrovac.
Povodom 3. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se daje saglasnost na statusnu promenu – pokretanje stečajnog postupka JKP „Progres“ Bački Petrovac, kao i Radni Zaklјučak kojim se obavezuje Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana pokretanja stečajnog postupka JKP „Progres“ Bački Petrovac definiše delotvorni pravni mehanizam zaštite pravnih interesa fizičkih i pravnih lica koji su zaklјučili ugovore sa JKP „Progres“ Bački Petrovac o priklјučenju na kanalizacionu mrežu a gde priklјučenje nije izvršeno.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o matičnom području na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na besplatnu užinu i ishranu za učenike osnovnih škola u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu „FULL PROTECT“ DOO Beograd.
Povodom 8. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju, te Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora, kao i Rešenje o razrešenju, te Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu.
Povodom 10. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju, te Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora, kao i Rešenje o razrešenju, te Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac.
Povodom 11. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju, te Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac.
Povodom 12. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj stanja bezbednosti saobraćaja u Opštini Bački Petrovac za 2018. i 2019. godinu.
Povodom 13. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2019/2020. godinu, kao i Godišnji plan rada za školsku 2020/2021. godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan.
Povodom 14. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada, kao i Godišnji plan rada za školsku 2020/2021. godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić.
Povodom 15. tačke dnevnog reda odbornička pitanja je postavio Jan Čani.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 11,10 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика