Izveštaj sa VI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (29.11.2012. godine)

Na poziv predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac Rajka Perića, dana 29.11.2012. godine  održana je VI sednica Skupštine opštine Bački Petrovac sa početkom u 17,10 časova.
 Na početku sednice je od ukupno 31 odbornika prisustvovalо 28 a u toku sednice u rad su se uključila i preostala 3 odbornika.
Osim odbornika sednici SO-e su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Boško Bogunović, Jan Jovankovič i Dušan Govorčin, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Kevenski, pomoćnici predsednika opštine – Siniša Stanivuk, Jaroslav Popović i Ondrej Benka, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila te predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac.
 Nakon pozdravnih reči predsednik SO-e je za ovu sednicu SO-e predložio sledeći

D N E V N I   R E D
- Usvajanje zapisnika sa V sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 13.11.2012.
godine;
1. a.) Razmatranje  Izveštaja sa  javne  rasprave  sprovedene u  vezi  nacrta predloga Odluke o uvo-
đenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić, za period od 01.01.2013. do 31.12.2017. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu i utvrđivanje konačnog predloga Odluke o uvođenju samodoprnosa za područje Mesne zajednice Maglić, za period od 01.01.2013. do 31.12.2017. godine i o obliku i načinu izjašnjavanja građana o samodoprinosu;
b.) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju raferenduma za područje Mesne
zajednice Maglić;
c.) Razmatrane predloga i donošenje Rešenja o izboru članova Komisije za sprovođenje refe-
renduma na području Mesne zajednice Maglić;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar –
septembar 2012. godine;
3. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2012.
godinu;
4. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za
socijalni rad Opštine Bački Petrovac (predstavnik lokalne samouprave);
b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Centra za socijalni rad
Opštine Bački Petrovac (predstavnik lokalne samouprave);
5. Odbornička pitanja.

Pošto primedbi a ni dopuna na predloženi dnevni red nije bilo, odbornici SO-e su sa 28 glasova „ZA“
utvrdili dnevni red ove sednice.
 Pre prelaska na dnevni red, bez primedbi i dopuna je usvojen zapisnik sa V sednice SO-e koja je održana 13.11.2012. godine.
 Usledilo je razmatranje i odlučivanje po pojedinim tačkama dnevnog reda.
Uvodno obrazloženje  u vezi 1. tačke dnevnog  reda je  dao Rajko Perić, predsednik  SO-e  a  u svojstvu
predsednika Saveta Mesne zajednice Maglić. Imenovani je informisao odbornike o rezultatu javne rasprave koja je sprovedena u Mesnoj zajednici Maglić u periodu od 14.11. do 28.11.2012. godine u vezi nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić, za period od 01.01.2013. do 31.12.2017. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu.
 Usledila je objedinjena rasprava u vezi sve tri podtačke, u kojoj su učestvovali odbornici: Katarina Zornjanova (prigovor na predlog Rešenja o izboru članova Komisije za sprovođenje referenduma na području Mesne zajednice Maglić  - da u istom nema žena odnosno da nije ispoštovana Odluka o principu rodne ravnopravnosti u organima lokalne samouprave te u organima mesnih samouprava u Opštini Bački Petrovac), Miloš Jojić, Jan Sabo, Jan Brna i Spasoje Prodanov.
Nakon rasprave odbornici su se izjasnili o predlogu Odluka odnosno o predloženom Rešenju na sledeći
način: sa 29 glasova „ZA“ donet je predlog Odluke o uvođenju samodoprnosa za područje Mesne zajednice Maglić, za period od 01.01.2013. do 31.12.2017. godine i o obliku i načinu izjašnjavanja građana o samodoprinosu i Odluka o raspisivanju raferenduma za područje Mesne zajednice Maglić. Sa 28 glasova „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“ doneto je Rešenje o izboru članova Komisije za sprovođenje referenduma na području Mesne zajednice Maglić.
 Povodom 2. tačke dnevnog reda kratko uvodno obrazloženje je dao Boško Bogunović,  rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
U raspravi je učestvovao samo odbornik Jan Sabo a  nakon zatvaranja  iste, odbornici  su sa 27 glasova
„ZA“ i sa 2 „UZDRŽANA“ usvojili Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar –septembar 2012. godine.
 Razumljivo, najveću pažnju odbornici SO-e su posvetili 3. tački dnevnog reda. Poduže uvodno obrazloženje u vezi iste je dao Boško Bogunović,  rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju  Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
U raspravi povodom ovog pitanja su učestvovali odbornici: Karol Werle, Jan Sabo, Jan Bohuš, Miloš Jojić i Rajko Perić a predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je još jednom detaljnije obrazložio pojedine delove predloga Odluke o rebalansu budžeta. Takođe je odgovorio na pojedina pitanja odbornika, postavljena u raspravi u vezi ove tačke dnevnog reda. Na kraju rasprave sa 24 glasa „ZA“, 2 „PROTIV“ i 3 „UZDRŽANA“, doneta je Odluka o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu.
 U 4. tački dnevnog reda bez rasprave je najpre doneto Rešenje  o razrešenju Jefte Nikolajevića od dužnosti člana odnosno predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac a nakon toga je doneto Rešenje o imenovanju Jana Kohuta iz Bačkog Petrovca za novog člana odnosno predsednika Nadzornog odbora Centra.
 Na kraju sednice SO-e usledila su odbornička pitanja Miloša Jojića, Karola Werlea, Ondreja Koroša, Jana Saba i Rajka Perića, te je nakon toga VI sednica SO-e zaključena u 20,44 časova.

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

 

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика