Izveštaj sa VII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (26.10.2016)

grb opstine vestiSedma sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 26.10.2016. godine, sa početkom u 10,02 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šuljana.
Sednici je prisustvovalo 28 odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, i to:

Ana Boldocki – Ilić, Jaroslav Danko, Zdeno Divjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Sljuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Nataša Červeni, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Srđan Ilijevski, Duško Ilić, Nemanja Pojužina.
Odbornici Jan Bohuš, Miroslav Čeman i Srđan Ilijevski razloge svog izostanka sa sednice SO-e nisu javili.
Sem odbornika VII sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac - Radomir Zotović, Aleksandar Nakić i Milan Anušjak, pomoćnica predsednika Opštine Bački Petrovac - Jasna Šproh, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Jarmila Stojimirović, direktorka PU „Včielka“ Zuzana Pašić, direktor JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Ondrej Bovđiš, v.d. direktor JP za komunalne delatnosti „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, v.d direktorka Slovačkog vojvođanskog pozorišta Janja Urbanček-Fejzulahi, direktor JKP „Komunalac“ Maglić Čedomir Rupar, v.d. direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac, Bački Petrovac dr Jan Ribovič, predstavnica Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu Milena Borovčanin, novinari: Katarina Gažova iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Miroslav Hemela iz slovačke redakcije Radija Novi Sad, Maria Lovreova iz TV Petrovec, Jan Černak iz Radija Bački Petrovac, Juraj Mučaji, predstavnik Udruženja penzionera Bački Petrovac i građani: Jan Brtka, Petar Dević, Jaroslav Martinko i Igor Simić.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da je na sednici prisutno 25 odbornika SO-e (u nastavku sednice u rad Skupštine se uključio još 3 odbornika), što je bio dovoljan broj za punovažno odlučivanje.
Nakon toga predsednik Skupštine je prezentirao sledeći delimično izmenjen predlog dnevnog reda:
- Usvajanje zapisnika sa VI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana
29.09.2016. godine;
1. a.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornicima Skupštine opštine Bački Petrovac: Janu Pavlisu (po osnovu preuzimanja posla, odnosno funkcije koja je, u skladu sa zakonom, nespojiva s funkcijom odbornika), Rajku Periću i Tatiani Vujačić (po osnovu podnete ostavke);
b.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicima Skupštine opštine Bački Petrovac (Tatjani Deman-Javornik, Gavri Govorčinu i Veroslavi Slјuka-Cerovski);
c.) Davanje svečane izjave novoizabranih odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu, za period januar – septembar 2016. godine;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o drugim izmenama Odluke o osnivanju Biblioteke „Štefan Homola“;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac a u vezi Odluke Skupštine opštine o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, od 19.07.2016. godine;
6. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i realizaciji Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac za školsku 2015/2016 godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac za školsku 2016/2017 godinu;
7. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Gložan;
9. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini;
10. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u Opštini Bački Petrovac;
11. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Saveta za mlade, zbog podnete ostavke;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novog člana Saveta za mlade;
12. Razmatranje predloga Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, Posl. br. 016-4/312-2016, od 10.10.2016. godine te donošenje Zaklјučka o ispravci Rešenja SO-e Bački Petrovac donetih na VI sednici, dana 29.09.2016. godine, pod brojevima: 011-132/2016-02 i 011-133/2016-02;
13. Odbornička pitanja.
Pre glasanja o predloženom dnevnom redu, predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je u ime Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac predložio, da se predlog dnevnog reda dopuni po hitnom postupku (u skladu sa članom 116. stav 2. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac), sa sledećom tačkom (13. tačkom):
- „Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i
članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac“.
Pošto su se odbornici sa 23 glasa „ZA“ izjasnili za prihvatanje predloga za navedenu dopunu
predloženog dnevnog reda, glasalo se o ovako dopunjenom predlogu dnevnog reda. Isti je utvrđen sa 25 glasova “ZA”.
Zapisnik sa VI sednice SO-e Bački Petrovac je usvojen bez primedbi sa 25 glasova “ZA” i 1 „UZDRŽAN“ glas.
Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Pod 1. tačkom dnevnog reda – pod podtačkom a. - odbornici su bez rasprave sa 25 glasova “ZA” doneli Rešenja o prestanku mandata sledećih odbornika Skupštine: Jana Pavlisa – zbog preuzimanja posla v.d. direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, Rajka Perića i Tatiane Vujačić - zbog podnetih pismenih ostavki na odbornički mandat. Pod podtačkom b. - sa 25 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o potvrđivanju odborničkog mandata novoizabranoj odbornici Skupštine – Tatiani Deman-Javornik, doktoru stomatologije iz Kulpina, sa 26 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o potvrđivanju odborničkog mandata novoizabranom odborniku Skupštine - Gavri Govorčinu – penzioneru iz Kulpina i sa 27 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o potvrđivanju odborničkog mandata novoizabranoj odbornici Skupštine - Veroslavi Sljuka-Cerovski, pedijatrijskoj sestri iz Bačkog Petrovca. Pod podtačkom c. – novi odbornici SO-e su dali i potpisali svečanu izjavu.
Nakon kratkog uvodnog obrazlaganja Boška Bogunovića, rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju, i rasprave, u kojoj su uzeli učešće odbornik Pavel Marčok i predsednik opštine Srđan Simić, odbornici su sa 27 glasova “ZA” usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu, za period januar – septembar 2016. godine.
Bez dodatnih obrazlaganja i rasprave, odbornici su doneli Odluku o drugim izmenama Odluke o osnivanju Biblioteke „Štefan Homola“ i Odluku o utvrđivanju smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Usledilo je Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac. Bez dodatnih obrazlaganja i rasprave doneta su sledeća Rešenja:
- o otuđenju dvosobnog stana br.9. u stambenoj zgradi u ul. 14. VUSB br. 7-9 u Bačkom
Petrovcu sticaocu Jasni Šproh iz Bačkog Petrovca, ul. JNA br. 13, za iznos od 15.500,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate;
- o otuđenju dvosobnog stana br.10. u stambenoj zgradi u ul. 14. VUSB br. 7-9 u Bačkom
Petrovcu sticaocu Jasni Šproh iz Bačkog Petrovca, ul. JNA br. 13, za iznos od 14.500,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate;
- o otuđenju jednosobnog stana br.4. u stambenoj zgradi u ul. 14.VUSB br. 3 u Bačkom
Petrovcu sticaocu Gabrieli Šimo iz Bačkog Petrovca, ul. Hmelјova br. 2/2, za iznos od 7.700,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate;
- o otuđenju dvosobnog stana br.6. u stambenoj zgradi u ul. 14.VUSB br. 3 u Bačkom Petrovcu
sticaocu Rastislavu Labatu iz Bačkog Petrovca, ul. Kvetna br.1, za iznos od 14.755,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate;
- o otuđenju etažnog dela poslovno-stambene zgrade u Kulpinu,ul. M. Tita br. 73 sticaocu Šimo
Andreju iz Kulpina, ul.Maršala Tita br.9, za iznos od 11.300,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate.
Izveštaj o radu i realizaciji Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac za školsku 2015/2016 godinu i Godišnji programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac za školsku 2016/2017 godinu su usvojeni bez dodatnog obrazlaganja odnosno rasprave.
Što se tiče 7. tačke dnevnog reda, uz kraću objedinjenu raspravu u vezi obe podtačke a u kojoj su učestvovali odbornici Zdeno Divjak i Ondrej Fekete, sa 20 glasova „ZA“, 3 „PROTIV“ i 1 „UZDRŽAN“ glas, doneto je Rešenje o razrešenju dr Jana Riboviča od funkcije direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac. Sa 20 glasova „ZA“, za v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac je imenovana dr Ana Boldocki-Ilić, na period od 6 meseci od dana imenovanja.
Usledilo je donošenje Rešenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Gložan i to uz kratko obrazloženje predsednika SO-e i bez učesnika u raspravi.
U vezi 9. tačke, uz amandmane podnete od strane Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose i predstavnika predlagača Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini i uz kraću raspravu u kojoj su učestvovali odbornici Ondrej Fekete i Dušan Ilić sa 18 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“, doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini, u sledećem sastavu: Milina Labat, Predrag Bojanić, Svetoslav Majera, Jan Mihalj, Andrej Spevak, Emil Fejzilahi i Andrej Varga.
Bez dodatnih obrazlaganja i rasprave doneto je Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u Opštini Bački Petrovac u sastavu: Ondrej Bovđiš, Milorad Jeličić, Miroslav Benjik, Pavel Palenkaš, Daniel Spevak, Ana Đemrovski i Juraj Galamboš.
Pod 11. tačkom a u vezi podtačke b, odbornik Pavel Žemberi je u vezi predloga Rešenja o izboru novog člana Saveta za mlade podneo amandman. U objedinjenoj raspravi u vezi obe podtačke učestvovali su odbornici Ondrej Fekete, Ana Huđanova i Duško Ilić. Na kraju rasprave (pošto je podneti amandman usvojen sa 18 glasova „ZA“ i 2 „PROTIV“) doneto je Rešenje o razrešenju Martina Pucovskog iz Kulpina od članstva u Savetu za mlade a za novog člana ovog posebnog radnog tela Skupštine je izabrana Ivana Murtinova iz Gložana.
Zaklјučak o ispravci Rešenja SO-e Bački Petrovac donetih na VI sednici Skupštine opštine, dana 29.09.2016. godine, pod brojevima: 011-132/2016-02 i 011-133/2016-02, donet je bez rasprave sa 26 glasova “ZA”.
Kratko uvodno obrazloženje, sa ispravkom predloga Rešenja, je u vezi 13. tačke dnevnog reda
dao predsednik opštine Srđan Simić. U raspravi koja je vođena povodom ove tačke dnevnog reda uzeli su učešće odbornici: Spasoje Prodanov i Dragica Pejković te Dušan Govorčin rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove a ujedno i sekretar Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac. Povodom ove tačke dnevnog reda sa 18 glasova „ZA“ na kraju je doneto Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, uz datu ispravku predloga Rešenja.
Pošto pod tačkom 14. – „Odbornička pitanja“ nije izneto ni jedno odborničko pitanje, VII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključena u 11,30 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика