Izveštaj sa VII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (28.12.2012. godine)

 Sedma sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 28.12.2012. godine sa početkom u 9,15 časova. Istu je sazvao predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac Rajko Perić.
 Od ukupno 31 odbornika, na početku sednice je bilo prisutno 27 a u toku iste u rad su se uključili i preostali odbornici Skupštine opštine.
Osim odbornika sednici SO-e su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Boško Bogunović, Jan Jovankovič i Dušan Govorčin, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, pomoćnici predsednika opštine Siniša Stanivuk i Jaroslav Popović, član Opštinskog veća Branislav Kevenski, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila te predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac.
 Nakon pozdravnih reči predsednik SO-e je za ovu sednicu SO-e predložio sledeći

D N E V N I  R E D

- Usvajanje zapisnika sa VI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
29.11.2012. godine;

1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga;
6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o komunalnim delatnostima;
7. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o rezultatima sprovedenog referenduma o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period od 01.01.2013. do 31.12.2017. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu;
9. Razmatranje mišljenja i predloga Komisije za predstavke i pritužbe, br. 06-30/2012-02, od 22.11.2012. godine te zauzimanje adekvatnog stava u vezi istih;
10. Razmatranje i usvajanje Informacije o stanju i zbivanjima u oblasti kulture, manifestacijama održanim na teritoriji Opštine Bački Petrovac te o radu organizacija i društava u oblasti kulture u 2011. godini;
11. Razmatranje i usvajanje Informacije o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2011. godini;
12. Odbornička pitanja.

Pošto primedbi a ni dopuna na predloženi dnevni red nije bilo, odbornici SO-e su sa 27 glasova „ZA“
utvrdili dnevni red ove sednice.
 Pre prelaska na dnevni red, bez primedbi i dopuna je usvojen sa 27 glasova „ZA“ zapisnik sa VI sednice SO-e, koja je održana 29.11.2012. godine.
 Usledilo je razmatranje i odlučivanje po pojedinim tačkama dnevnog reda.

 Predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu detaljno je obrazložio predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok.
 Usledile su kraće napomene i obrazloženja predloga Odluke od strane Boška Bogunovića, rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
 U dužoj raspravi povodom ove tačke dnevnog reda učestvovali su odbornici: Karol Werle, Ondrej Koroš, Jan Sabo, Jan Bohuš, Rajko Perić i Ondrej Fekete a na pitanja, koja su u raspravi postavljena odgovore je dao predsednik Opštine Bački Petrovac.
 Pošto je utvrđen kvorum (koji su u tom trenutku sačinjavali 30 odbornika SO-e), u skladu sa članom 100. stav 2. alineja 2. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac, sa 23 glasa „ZA“, 4 „PROTIV“ i 3 „UZDRŽANA“ doneta je Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.

 Usledila je pauza u radu Skupštine i to u vremenskom periodu od 11,31 do 12,22 časova.

 Nakon iste, pošto nisu tražena dodatna obrazloženja, bez rasprave su donete: Odluka o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava, Odluka o lokalnim komunalnim taksama i Odluka o utvrđivanju visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.
 Uz kraća uvodna obrazloženja rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Boška Bogunovića i rukovodioca Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Jana Jovankoviča, bez rasprave su donete sledeće odluke: Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga i Odluka o komunalnim delatnostima.
 U vezi 7. tačke – podtačka a.) od dužnosti v.d. direktora ove Ustanove razrešena je Katarina Melegova-Melihova iz Bačkog Petrovca, koja se nakon toga kratkim obraćanjem i apelom prisutnim na sednici SO-e zahvalila na saradnji i upozorila na kadrovske probleme sa kojima se ova Ustanova suočava.
 Što se tiče podtačke b.), detaljno obrazloženje je dao rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Dušan Govorčin i odbornik Ondrej Koroš, kao predsednik Upravnog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“, Bački Petrovac. Predlog Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose pri Skupštini opštine je obrazložio njen predsednik Rajko Perić. U raspravi koja je usledila, učestvovali su odbornici: Karol Werle, Miroslav Pucovski, Jan Sabo i Miloš Jojić. Pri glasanju povodom ove podtačke, odbornici SO-e su se najpre negativno izjasnili o predlogu odbornika Miroslava Pucovskog – da se glasa o predlogu Upravnog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“, Bački Petrovac. Nakon toga se glasalo o predlogu Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose – da se za v.d. direktora ove Ustanove imenuje Jan Černak iz Bačkog Petrovca. „ZA“ ovaj predlog je glasalo 16 odbornika, 2 su bila „PROTIV“, dok 5 odbornika je bilo „UZDRŽANIH“.
 Pisani Izveštaj o rezultatima sprovedenog referenduma o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period od 01.01.2013. do 31.12.2017. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu je obrazložio Rajko Perić, predsednik Komisije za sprovođenje referenduma. Uz konstataciju da referendumom o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period od 01.01.2013. do 31.12.2017. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu nije doneta odluka o samodoprinosu, Izveštaj je usvojen bez rasprave.
 Što se tiče Mišljenja i predloga Komisije za predstavke i pritužbe, odbornici su sa 18 glasova „ZA“ prihvatili mišljenje i predloge iste a povodom predstavke Jana Hrčeka, advokata iz Bačkog Petrovca, ul. Lenjinova br. 86 i molbe – predstavke Mirjane Pisarev iz Bačkog Petrovca, ul. Masarikova br. 12.
 Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulture, manifestacijama održanim na teritoriji Opštine Bački Petrovac te o radu organizacija i društava u oblasti kulture u 2011. godini i Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2011. godini usvojene su sa 17 odnosno 19 glasova „ZA“.
 Na kraju sednice, svoja odbornička pitanja su postavili odbornici: Jan Sabo, Miroslav Pucovski i Miloš Jojić.
 Sedma sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključena u 13,32 časova, uz novogodišnje čestitke koje je predsednik Skupštine uputio svim prisutnim na sednici te građanima Opštine Bački Petrovac.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика