Izveštaj sa X sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (27.03.2013. god.)

 Dana 27.03.2013. godine, sa početkom u 10,13 časova, održana je deseta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac.
 Na početku, od ukupno 31 odbornika, sednici je prisustvovalo 23 a u toku sednice u rad su se uključila još 3 odbornika Skupštine opštine. Svoj izostanak su opravdali odbornici Ivan Zabunov, Pavel Zima i Slobodan Bošnjak, dok razloge svog nedolaska nisu javili odbornici Ondrej Koroš i Štefan Vindiš.
Osim odbornika sednici SO-e su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman,  načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič i Dušan Govorčin, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinci-građani opštine.
 Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je informisao odbornike da će revidirati predloženi dnevni red za ovu sednicu. Ujedno je zatražio od Jana Jovankoviča, rukovodioca Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, da u ime predlagača – Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac ukratko obrazloži potrebu da se u skladu sa članom 116. Poslovnika Skupštine opštine po hitnom postupku u predlog dnevnog reda uvrsti tačka:
- Razmatranje i donošenje Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – Akva park.
 Imenovani je ukratko obrazložio potrebu da se predlog Odluke razmatra i donese po hitnom postupku, naglasivši da su odbornici pre početka sednice SO-e u ruke dobili predlog navedene Odluke. Takođe je predložio da se ovo pitanje uvrsti u predlog dnevnog reda kao pretposlednja tačka.
 Pošto su odbornici SO-e sa 21 glasom „ZA“ prihvatili predlog da se ovo pitanje razmatra po hitnom postupku, predsednik SO-e je za ovu sednicu predložio sledeći 

DNEVNI  RED

- Usvajanje zapisnika sa IX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja  je održana 01.03.2013. godine;
1. Razmatranje inicijative odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i donošenje Odluke o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić  za period od 01.08.2013. do 31.07.2017. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu;
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2012. godinu;
3. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2012. godinu;
   b.) Razmatranje Programa poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2013. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
4. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2012. godinu;
      b.) Razmatranje Plana rada d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2013. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
5. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP za komunalno-stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac za 2012. godinu;
     b.) Razmatranje Programa poslovanja JP za komunalno-stambene poslove „Progres“ Bački
Petrovac za 2013. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
6. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac;
7. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
           b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
8. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju Marine Bohuš iz Bačkog Petrovca od dužnosti člana Saveta za mlade;
     b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izboru novog člana Saveta za mlade;
9. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – Akva park;
10. Odbornička pitanja.

Pošto je sa 21 glasom „ZA“ utvrđen dnevni red, pre prelaska na razmatranje i odlučivanje o pojedinim tačkama dnevnog reda, bez primedbi i dopuna, sa 21 glasom „ZA“, usvojen je zapisnik sa IX sednice SO-e koja je održana 01.03.2013. godine. Nakon toga prešlo se na razmatranje tačaka dnevnog reda.
U vezi 1. tačke dnevnog reda uvodno obrazloženje je dao predsednik SO-e a ujedno i predsednik Saveta
MZ Maglić Rajko Perić. Nakon toga je bez rasprave sa 23 odbornička glasa „ZA“ doneta Odluka o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić  za period od 01.08.2013. do 31.07.2017. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu.
Bez dodatnih obrazlaganja i rasprave odbornici SO-e su sa 24 glasa „ZA“ usvojili Finansijski izveštaj Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2012. godinu.
Pod 3. tačkom dnevnog reda predsednik SO-e je prezentirao materijale koji su dostavljeni odbornicima u vezi ove tačke dnevnog reda. Posebno je prezentirao Mišljenje i predlog Komisije za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine a koji se odnosio na Program poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2013. godinu. Pošto odbornici nisu tražili dodatna obrazloženja, bez rasprave su usvojeni sa 24 glasa „ZA“ Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2012. godinu i doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2013. godinu, uz mišljenje i predlog Komisije za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine.
U nastavku sednice SO-e bez dodatnih obrazlaganja i rasprave usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2012. godinu a takođe doneto je i Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2013. godinu.
 Peta tačka je nakon uvodnog rezimiranja dostavljenog materijala od strane predsednika SO-e, uz posebno čitanje mišljenja i predloga Komisije za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine povodom ovog pitanja donela dužu raspravu, u kojoj su učestvovali odbornici: Karol Werle, Ana Boldocki-Ilić, Miroslav Pucovski, Jan Bohuš, Jaroslav Andrašik, Jan Brna, Jan Sabo, Rajko Perić i Spasoje Prodanov. Odgovore na pojedina pitanja odbornika u vezi Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP za komunalno-stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac za 2012. godinu i Programa poslovanja JP za komunalno-stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac za 2013. godinu je dao v.d. direktora ovog JP  Vladimir Turan i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. Na kraju rasprave sa 21 glasom „ZA“ i sa 1 glasom „PROTIV“, usvojeni su Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj JP za komunalno-stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac za 2012. godinu i sa 21 glasom „ZA“ doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za komunalno-stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac za 2013. godinu uz mišljenje i predlog Komisije za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine.
 Nakon pauze, koja je trajala od 12,43 do 13,12 časova, rad Skupštine opštine je nastavljen sa razmatranjem 6. tačke dnevnog reda. 
Pošto je predsednik opštine ukratko dao obrazloženje u vezi ove tačke dnevnog reda, bez rasprave je doneto Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac. U navedeni Savet su izabrani: Pavel Marčok, Rajko Perić, Milovan Petrović, Zuzana Tarnoci, Jan Vozar, Jan Ribovič, Aleksandra Arsenin, Tatjana Cerovski, Maria Lovreova, Jan Brna, Jan Bohuš i Miroslav Čeman.
Pod 7. tačkom - podtačka a) najpre je doneto bez rasprave Rešenje o razrešenju Pavela Čanjija, profesora likovne umetnosti iz Kulpina, od dužnosti v.d. direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka. U nastavku, pod podtačkom b) prezentiran je amandman Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose na predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka, koji je ponuđen od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pošto se predsednik Opštine Bački Petrovac u ime predlagača nije hteo izjasniti o datom amandmanu, odbornici SO-e su sa 23 glasa „ZA“ najpre usvojili podneti amandman te je nakon toga doneto Rešenje o imenovanju Pavela Čanjija, profesora likovne umetnosti iz Kulpina za v.d. direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka, do izbora direktora ove ustanove po raspisanom javnom konkursu (rok za raspisivanje i sprovođenje javnog konkursa radi imenovanja direktora – 30 dana od dana imenovanja v.d. direktora ustanove).
Sledila je 8. tačka dnevnog reda i donošenje Rešenja o razrešenju Marine Bohuš iz Bačkog Petrovca od dužnosti člana Saveta za mlade i Rešenja o izboru Anđelke Nišić iz Maglića za novog člana ovog posebnog radnog tela Skupštine opštine Bački Petrovac.
Uvodno obrazloženje predloga Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – Akva park je dao Jan Jovankovič, rukovodioc Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove. Nakon kraće rasprave u kojoj je učestvovao odbornik Jan Sabo, sa 18 glasa „ZA“ doneta je Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – Akva park.
Na kraju sednice SO-e svoja odbornička pitanja su postavili: Miloš Jojić i Miroslav Pucovski.
 Deseta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključena u 13,40 časova.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика