Izveštaj sa X sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (30.01.2017.)

grb opstine vestiDeseta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 30.01.2017. godine, sa početkom u 18,03 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šuljana.
Sednici je prisustvovalo 30 odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Sljuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Jan Bohuš, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brkljač i Srđan Ilijevski.
Odbornik Nemanja Pojužina je opravdao svoj izostanak sa sednice.
Sem odbornika X sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Aleksandar Nakić, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Milan Anušjak, pomoćnica predsednika Opštine Bački Petrovac - Jasna Šproh, Duško Lukač, komunalni inspektor Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, direktorka PU „Včielka“ Zuzana Pašić, v.d. direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, v.d. direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, v.d. direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, v.d. direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Biljana Drakulić, novinari: Jaroslav Čiep iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV Petrovec, Jan Černak iz Radija Bački Petrovac, Miroslav Hemela iz Radija Novi Sad - slovačka redakcija, Petar Dević predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada, Juraj Mučaji predstavnik Opštinskog udruženja penzionera i građani Jan Brtka i Martina Martinko-Sabolčki.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da je na sednici prisutno 30 odbornika SO-e, što je bio dovoljan broj za punovažno odlučivanje.
Nakon toga predsednik Skupštine je prezentirao sledeći predlog dnevnog reda:

- Usvajanje zapisnika sa IX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana
28.12.2016. godine;
1. a.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac (Darko Valenćik);
b.) Davanje svečane izjave novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac, za period od 01.01.2016. do 01.12.2016. godine;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“, Bački Petrovac – u likvidaciji;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naselјima Opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama odluka kojima su propisane novčane kazne za prekršaje;
7. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
8. Odbornička pitanja.

U nastavku sednice, odbornik Ondrej Fekete je dao primedbu na predlog dnevnog reda te je predložio, da se kao 7. tačka dnevnog reda razmatra pitanje o kome se nije raspravljalo a ni odlučivalo na X – nerealizovanoj sednici SO-e Bački Petrovac sazvanoj po hitnom postupku, na zahtev 12 odbornika SO-e Bački Petrovac, 18.01.2017. godine:
- Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju članova
Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Gložan.

Takođe, predsednik Opštine Bački Petrovac je dao predlog, da se tačka 4. predloženog dnevnog reda po hitnom postupku dopuni sa podtačkom b. te da se pod istom razmatra pitanje:
b.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.
Povodom ovog predloga, odbornicima SO-e je pre početka sednice podeljen Zaključak Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac te predlog navedene Odluke.
U vezi ovih predloga, sprovedeno je glasanje.
Za predlog odbornika Fekete Ondreja „ZA“ je glasalo 9 odbornika, 16 odbornika je bilo „PROTIV“ a 1 je bio „UZDRŽAN“. Na osnovu rezultata glasanja je konstatovano da predlog imenovanog odbornika nije usvojen.
„ZA“ predlog predsednika Opštine Bački Petrovac su glasala 23 odbornika, te je konstatovano, da se predlog dnevnog reda a što se tiče tačke 4. dopunjuje sa podtačkom b, te je 4. tačka dnevnog reda glasila:
4. a.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac (stanovi u javnoj svojini);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac (građevinsko zemljište u državnoj svojini).

Ovako dopunjeni predlog dnevnog reda je utvrđen sa 23 glasa „ZA“.

Zapisnik sa IX sednice SO-e Bački Petrovac je usvojen bez primedbi, takođe sa 24 glasa “ZA”.

Pod 1. tačkom dnevnog reda – podtačka a. - odbornici su bez rasprave sa 30 glasova “ZA” doneli Rešenje o potvrđivanju odborničkog mandata novo izabranom odborniku Skupštine – Darku Valenćiku, ing. poljoprivrede iz Kulpina. Pod podtačkom b. novi odbornik SO-e je dao i potpisao svečanu izjavu. Ujedno je dao izjavu da će ubuduće nastupati kao nezavisni odbornik.
U vezi 2. i 3. tačke dnevnog reda, odbornici su bez dodatnih obrazlaganja i rasprava usvojili Izveštaj o radu i finansijski izveštaj JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac, za period od 01.01.2016. do 01.12.2016. godine i doneli su Odluku o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“, Bački Petrovac – u likvidaciji.
Povodom 4.a. podtačke, bez dodatnog obrazlaganja i rasprave sa 25 glasa „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „UZDRŽAN“ glas, doneta je Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac (stanovi u javnoj svojini).
Što se tiče 4.b. podtačke, uvodno obrazloženje je dao pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. U dužoj raspravi koja je nakon toga vođena učestvovali su odbornici: Spasoje Prodanov, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Miroslav Čeman i Jan Bohuš. Takođe, u raspravi su učestvovali i član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Radomir Zotović i predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. Na kraju rasprave, sa 30 glasova „ZA“, doneta je Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac (građevinsko zemljište u državnoj svojini).
Uvodno obrazloženje u vezi 5. tačke dnevnog reda je dao Duško Lukač, komunalni inspektor Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. U kratkoj raspravi povodom ovog pitanja je učestvovao odbornik Pavel Marčok a dopunu uvodnog obrazloženja predloga Odluke je dao predsednik opštine Srđan Simić. Odluka o izmeni Odluke o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naselјima Opštine Bački Petrovac je na kraju doneta sa 24 glasa „ZA“ i 4 glasa „UZDRŽANI“.
Pošto dodatno obrazloženje u vezi 6. tačke dnevnog reda nije traženo, otvorena je rasprava u vezi iste. U raspravi nije bilo učesnika te je na osnovu javnog glasanja konstatovano da je sa 20 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 3 „UZDRŽANI“ doneta Odluka o izmenama odluka kojima su propisane novčane kazne za prekršaje.
Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac je prezentiran od strane predsednika SO-e Bački Petrovac. Pošto pitanja a ni rasprave u vezi istog nije bilo, sprovedeno je javno glasanje te je sa 25 glasova „ZA“ isto doneto.
Na kraju sednice SO-e, pod 8. tačkom dnevnog reda, odbornici Jan Bohuš, Spasoje Prodanov, Ondrej Fekete i Ana Huđanova su postavili odbornička pitanja a na pojedina postavljena pitanja odgovore su dali predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić i predsednik SO-e Bački Petrovac Jan Šuljan.

Ovim je IX sednica SO-e zaključena u 20,08 časova.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика