Izveštaj sa XI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac 13.03.2017

grb opstine vestiJedanaesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 13.03.2017. godine, sa početkom u 17,04 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šuljana. Sednici je prisustvovalo 29 odbornika Skupštine, i to:

 Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Sljuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan ŠuLjan, Vlastislav Urbanček, Jan Bohuš, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brkljač i Srđan Ilijevski.
Odbornik Miroslav Čeman je opravdao svoj izostanak sa sednice, dok odbornik Nemanja Pojužina svoj izostanak nije opravdao.
 Sem odbornika XI sednici Skupštine opštine su prisustvovali: poslanica Skupštine AP Vojvodine Tatiana Vujačić, predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat, rukovodilac OdeLjenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Aleksandar Nakić, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac - Jasna Šproh i Srđan Stojanović, Nebojša Stojisavljević, saobraćajni inspektor Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, direktorka PU „Včielka“ Zuzana Pašić, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Jarmila Stojimirović, v.d. direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, v.d. direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, v.d. direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, v.d. direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Biljana Drakulić, v.d. direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, novinari: Katarina Gažova, iz slovačkog nedeLjnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV Petrovec, Jan Černak iz Radija Bački Petrovac, Miroslav Hemela iz Radija Novi Sad - slovačka redakcija, Petar Dević predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada, Juraj Mučaji predstavnik Opštinskog udruženja penzionera i građani Miroslav Bekić, Jan Brtka, Martina Martinko-Sabolčki, Vlasto Šproh i Samuel Šuljan.
 Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da je na sednici prisutno 29 odbornika SO-e, što je bio dovoljan broj za punovažno odlučivanje.
Nakon toga je upoznao odbornike SO-e sa dodeljenim akreditacijama predstavnicima javnih glasila, koji će pratiti rad Skupštine opštine Bački Petrovac i njenih radnih tela u 2017. godini (Televizija „Petrovec“; Radio-televizija Vojvodine; Javna medijska ustanova RTV Vojvodine, Treći program radija, Redakcija programa na slovačkom jeziku; NVU „Hlas ľudu“ i Radio „Petrovec“).
U nastavku, predsednik Skupštine je prezentirao delimično izmenjen predlog dnevnog reda, koji je predložen u pozivu za ovu sednicu Skupštine. Predlog dnevnog reda je glasio:
 - Usvajanje zapisnika sa X sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana 30.01.2017. godine;
1. Razmatranje predloga te donošenje Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i sufinansiranju projekata u oblasti informisanja u 2016. godini;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za rodnu ravnopravnost za 2016. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2016. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2016. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju PU „Včielka“ Bački Petrovac za 2016. godinu;
9. Informacija o radu i stanju bezbednosti na području PS Bački Petrovac za 2016. godinu;
10. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
11. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o komunalnim delatnostima;
12. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za period oktobar - decembar 2016. godine;
      b.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
      c.) Razmatranje Plana rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
      d.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
13. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju plana i programa rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2016. godinu;
      b.) Razmatranje Plana i programa rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2017. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
      c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2017. godinu;
14. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
      b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, po raspisanom javnom konkursu.
15. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2016. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
      b.) Razmatranje i usvajanje Pregleda prihoda i rashoda Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za period 01.01.–31.12.2016. godine;
      c.) Razmatranje Godišnjeg plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
      d.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
16. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o određivanju prostora na kojima nije dozvoLjeno javno okupLjanje na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
17. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uređenju javnih površina opštine;
18. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Gložan;
19. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je dat na glasanje i isti je utvrđen sa 28 glasova „ZA“.
U nastavku, odbornici su bezi primedbi, usvojili zapisnik sa X sednice SO-e, koja je održana 30.01.2017. godine.
Pre prelaska na pojedine tačke iz utvrđenog dnevnog reda, odbornici SO-e su sa 21 glasom „ZA“ usvojili predlog predsednika SO-e da kako ne bi dolazilo do kršenja i zloupotrebe odredbi Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac (s obzirom na raspisane izbore za predsednika Republike Srbije):
- rasprava po pojedinim pitanjima na sednici Skupštine se ograniči po učesniku na 5 minuta;
- da učesnik može po istom pitanju raspravljati samo jednom;
- da u slučaju prekoračenja dozvoljenog vremena ili usled nepridržavanja tačke o kojoj se vodi rasprava, sledi učesniku u raspravi opomena;
- da ako učesnik u toku narednog minuta ne završi govor ili i dalje nastavlja da zloupotrebljava govornicu i ne raspravlja o pitanju koje je na dnevnom redu, sledi oduzimanje reči.

Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu su uz kratke napomene predsednika SO-e i bez rasprave usvojeni sa 27 odnosno 28 glasova „ZA“.
Nakon kraćeg uvodnog obrazlaganja pravobranioca Opštine Bački Petrovac i rasprave u kojoj su uzeli učešće odbornici Pavel Marčok i Spasoje Prodanov te predsednik Opštine Bački Petrovac i pravobranilac Opštine Bački Petrovac , koji su dali odgovore na pojedina pitanja vezana za podneti Izveštaj, odbornici SO-e su sa 21 glasom „ZA“ i 1 glas „UZDRŽAN“ usvojili Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu.
Izveštaj o radu i sufinansiranju projekata u oblasti informisanja u 2016. godini, Izveštaj o radu Saveta za rodnu ravnopravnost za 2016. godinu i Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2016. godinu, odbornici su usvojili bez dodatnih obrazlaganja i rasprava.
Što se tiče Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2016. godinu, isti je usvojen nakon kratke rasprave, u kojoj su uzeli učešće odbornici Pavel Marčok i Spasoje Prodanov.
Izveštaj o finansijskom poslovanju PU „Včielka“ Bački Petrovac za 2016. godinu, Informacija o radu i stanju bezbednosti na području PS Bački Petrovac za 2016. godinu, Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnim delatnostima su usvojeni odnosno primljeni k znanju, bez dodatnih obrazlaganja i rasprava.
 Nakon kraće rasprave, u kojoj je učestvovao odbornik Spasoje Prodanov a odgovore na pojedina njegova pitanja je dao v.d. direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, odbornici su usvojili: Izveštaj o radu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za period oktobar - decembar 2016. godine, njen Finansijski izveštaj za 2016. godinu i Finansijski plan za 2017. godinu i doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.
Bez dodatnih obrazlaganja i rasprave usvojen je Izveštaj o izvršenju plana i programa rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2016. godinu i Finansijski plan Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2017. godinu te doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2017. godinu.
 Pod četrnaestom tačkom dnevnog reda a uz kratka obrazloženja koje je dao predsednik SO-e, bez rasprave je sa 23 glasa „ZA“ doneto Rešenje o razrešenju v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac a nakon toga, pod podtačkom b. – sa 22 glasa „ZA“ je doneto Rešenje o imenovanju dr Ane Boldocki-Ilić za direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, po raspisanom javnom konkursu, na period od 4 godine od dana imenovanja.
 Usledila je kratka pauza u radu Skupštine i to u periodu od 18,20 do 18,36 časova.
 U nastavku sednice, uz kraću raspravu u kojoj je učestvovao odbornik Pavel Marčok i v.d. direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, koja je dala odgovor na postavljeno pitanje odbornika Marčoka, usvojen je Izveštaj o radu za 2016. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Pregled prihoda i rashoda Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za period 01.01.–31.12.2016. godine i Finansijski plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.
 Nakon kratke rasprave odbornika Pavela Marčoka i odgovora na postavljeno pitanje (motiv za donošenje Odluke) koji je dat od strane predsednika SO-e Bački Petrovac, odbornici SO-e su sa 20 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 1 „UZDRŽAN“, doneli Odluku o određivanju prostora na kojima nije dozvoljeno javno okupljanje na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
 Pod sedamnaestom tačkom odbornici SO-e su uz kratko obrazlaganje predsednika SO-e i bez rasprave doneli Odluku o izmenama i dopunama Odluke o uređenju javnih površina opštine.
 U vezi osamnaeste tačke dnevnog reda, predsednik SO-e Bački Petrovac je najpre obavestio prisutne o tome da je 13.03.2017. godine doneo Odluku o ponovnom raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan (21.05.2017. godine) a onda je usledila najduža rasprava na ovoj sednici SO-e. U raspravi su učestvovali odbornici: Ondrej Fekete, Jan Bohuš, Spasoje Prodanov i Jan Šuljan. U raspravi je učestvovao i predsednik Opštine Bački Petrovac, koji je odgovorio na iznete primedbe i postavljena pitanja. U vezi ove tačke, odbornici su se negativno izjasnili o podnetom amandmanu odbornika Jana Bohuša (10 glasova „ZA“, 17 „PROTIV“ i 2 „UZDRŽANI“) a nakon toga su sa 17 glasova „ZA“, 4 „PROTIV“ i 4 „UZDRŽANI“ doneli Rešenje o imenovanju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Gložan.


 Na kraju sednice Skupštine, usledila su odbornička pitanja, postavljena od strane odbornika Spasoje Prodanova i Zdena Đivjaka.


Ovim je XI sednica SO-e zaključena u 19,45 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика