Izveštaj sa XI sednice S.O. Bački Petrovac (26.04.2013.)

 Jedanaesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je na poziv predsednika Skupštine opštine Rajka Perića dana 26.04.2013. godine, sa početkom u 10,17 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine opštine, na početku sednice je prisustvovao 21 odbornik a u toku sednice u rad su se uključila još 4 odbornika Skupštine opštine. Svoj izostanak su opravdali odbornici: Marija Andrašik, Karol Werle, Ondrej Fekete i Slobodan Bošnjak, dok razloge svog nedolaska na sednicu nisu javili odbornici Jarmila Pucovski i Štefan Vindiš.
Osim odbornika sednici SO-e su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk, Ondrej Benka i Jaroslav Popović, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinci-građani opštine.
 Nakon pozdravnih reči, predsednik SO-e je prezentirao revidirani predlog dnevnog reda za ovu sednicu s tim, da je zamolio predsednika Opštine Bački Petrovac Pavela Marčoka, da u ime predlagača – Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, ukratko obrazloži potrebu da se u skladu sa članom 116. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac, po hitnom postupku u predlog dnevnog reda uvrsti tačka:
- Razmatranje predloga i donošenje Zaključka o predlogu Vladi Republike Srbije za izmene člana 3.predloga Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.
 Predsednik opštine je ukratko obrazložio potrebu da se predlog Zaključka razmatra i donese po hitnom postupku, naglasivši da su odbornici pre početka sednice SO-e u ruke dobili predlog navedenog Zaključka. Takođe je predložio da se ovo pitanje uvrsti u predlog dnevnog reda kao druga tačka.
 Pošto su odbornici sa 21 glasom „ZA“ prihvatili predlog da se ovo pitanje razmatra po hitnom postupku, predsednik SO-e je za sednicu predložio sledeći 

D N E V N I   R E D

- Usvajanje zapisnika sa X sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 27.03.2013. godine;
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac u 2012. godini;
2. Razmatranje predloga i donošenje Zaključka o predlogu Vladi Republike Srbije za izmene člana 3. predloga Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava;
3. a.) Razmatranje Izveštaja sa javne rasprave sprovedene u vezi nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić, za period od 01.08.2013. do 31.07.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu i utvrđivanje konačnog predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period od 01.08.2013. do 31.07.2018. godine i o obliku i načinu izjašnjavanja građana o samodoprinosu;
b.) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju referenduma za područje Mesne zajednice Maglić;
c.) Razmatrane predloga i donošenje Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje referenduma na području Mesne zajednice Maglić;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o rezultatima sprovedenog referenduma o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac za period od 01.06.2013. do 31.05.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu;
5. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;
6. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2012. godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji sastavnih delova finansijskih izveštaja za 2011. godinu Doma zdravlja „Bački Petrovac“ i Odazivnog izveštaja na Izveštaj o reviziji sastavnih delova finansijskih izveštaja za 2011. godinu Doma zdravlja „Bački Petrovac“;
 c.) Razmatranje Plana rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2013. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva za 2012. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu i Godišnjeg Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
10. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2012. godinu;
b.) Razmatranje Plana i programa rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2013. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
11. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Pregleda prihoda i rashoda za 2012. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje Godišnjeg plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
12. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o ostvarenom finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine;
b.) Razmatranje Plana i programa rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2013. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
13. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen sa 22 glasa „ZA“. 
Pre prelaska na razmatranje i odlučivanje o pojedinim tačkama utvrđenog dnevnog reda, bez primedbi i dopuna sa 22 glasa „ZA“ usvojen je zapisnik sa X sednice SO-e koja je održana 27.03.2013. godine. 
Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Iako je materijal za 1. tačku dnevnog reda bio dostavljen odbornicima uz poziv za sednicu Skupštine, dodatno obrazloženje Izveštaja o radu Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac u 2012. godini je dao predsednik opštine Pavel Marčok. U dužoj diskusiji povodom podnetog Izveštaja učestvovali su odbornici: Ivan Zabunov, Katarina Zornjanova, Jan Sabo, Jan Bohuš, Spasoje Prodanov i Rajko Perić. U vezi kritičkih primedbi na Izveštaj odgovore je dao predsednik Opštine Bački Petrovac. Nakon ove diskusije sa 18 glasova „ZA“ navedeni Izveštaj je usvojen.
 Dodatno obrazloženje predloga Zaključka o predlogu Vladi Republike Srbije za izmene člana 3. predloga Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava od strane odbornika nije traženo, pošto je to bilo urađeno pri obrazlaganju hitnosti razmatranja ovog pitanja na sednici Skupštine. Zbog toga je odmah otvorena rasprava po istom. U raspravi su uzeli učešće odbornik Jan Sabo i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, koji su izrazili nadu da će Vlada Republike Srbije kao predlagač navedenog zakonskog akta prihvatiti predlog za izmenu člana 3. istog, kako bi se ponovo osnovao Osnovni sud u Bačkom Petrovcu a za teritoriju Opštine Bački Petrovac. Nakon rasprave, odbornici su sa 22 glasa „ZA“ doneli predloženi Zaključak.
 U vezi 3. tačke dnevnog reda obrazloženje je dao predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac Rajko Perić. Pošto u raspravi povodom sve tri podtačke nije bilo učesnika, sa 22 glasa „ZA“ utvrđen je konačni predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić, za period od 01.08.2013. do 31.07.2018. godine i o obliku i načinu izjašnjavanja građana o samodoprinosu, doneta je Odluka o raspisivanju referenduma za područje Mesne zajednice Maglić i doneto je Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje referenduma na području Mesne zajednice Maglić.
 Povodom 4. tačke dnevnog reda odbornicima je dostavljen pisani Izveštaj o rezultatima sprovedenog referenduma o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac, za period od 01.06.2013. do 31.05.2018. godine i o obliku i načinu izjašnjavanja građana o samodoprinosu. Kraće obrazloženje u vezi istog je dao odbornik a ujedno i predsednik Saveta MZ Bački Petrovac Jan Brna. Imenovani se zahvalio svim građanima MZ Bački Petrovac koji su izašli na referendum, iako se vrlo mali broj izjasnilo za samodoprinos. Takođe, u obrazloženju je istaknuto, da će se Savet MZ Bački Petrovac morati pozabaviti pitanjem na koji način obezbediti potrebna sredstva za rad i za potrebe MZ (povećanje poreza na imovinu, možda jedini način da se nedostajuća sredstva obezbede). Na kraju ove tačke odbornici su sa 21 glasom „ZA“ usvojili navedeni Izveštaj.
 Obrazloženje povodom 5. tačke dnevnog reda je dao v.d. direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i stambeno-komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac Ondrej Bovđiš. Pošto u raspravi nije bilo učesnika Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta doneta je sa 24 glasa „ZA“.
Direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Dr Jan Ribovič je dao šira uvodna obrazloženja u vezi 6. tačke dnevnog reda. Posebno je dato obrazloženje u vezi Izveštaja o reviziji sastavnih delova finansijskih izveštaja za 2011. godinu Doma zdravnja „Bački Petrovac“ i Odazivnog izveštaja na Izveštaj o reviziji sastavnih delova finansijskih izveštaja za 2011. godinu Doma zdravlja „Bački Petrovac“. U kraćoj raspravi povodom sve tri podtačke, u kojoj je od strane odbornika Ondreja Koroša postavljeno pitanje prava korišćenja sanitetskih vozila Doma zdravlja od strane pacijenata, sa 22 glasa „ZA“ usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2012. godinu i Izveštaj o reviziji sastavnih delova finansijskih izveštaja za 2011. godinu Doma zdravnja „Bački Petrovac“ i Odazivni izveštaj na Izveštaj o reviziji sastavnih delova finansijskih izveštaja za 2011. godinu Doma zdravlja „Bački Petrovac“ i doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2013. godinu.
 U 11,50 časova usledila je pauza u radu Skupštine a rad je nastavljen u 12,23.
 Povodom 7, 8. i 9. tačke dnevnog reda, bez dodatnih obrazlaganja i rasprava, usvojen je Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu; Izveštaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva za 2012. godinu i Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu i godišnji Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.
 Nakon kratkog obrazloženja koje je dato u ime predlagača od strane Dušana Govorčina, rukovodioca Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove, u skladu sa članom 92. odnosno 107. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac, 10. tačka dnevnog reda je skinuta sa dnevnog reda i vraćena predlagaču na doradu.
 U nastavku sednice, bez dodatnog obrazloženja i rasprave, sa 25 glasova „ZA“ usvojen je Izveštaj o radu i Pregled prihoda i rashoda za 2012. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.
 Bez dodatnih obrazlaganja i rasprave usvojen je Izveštaj o radu i Izveštaj o ostvarenom finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine i doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2013. godinu.
 Na kraju sednice postavljena su od strane Miroslava Pucovskog, Miloša Jojića, Ondreja Koroša, Ane Boldocki-Ilić, Ivana Zabunova, Jana Sabe i Jana Brne odbornička pitanja a takođe dati su i pojedini predlozi. 
 Sednica Skupštine opštine je zaključena u 13,18 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика