Izveštaj sa XII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 18.06.2021. godine održana je XII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jan Jovankovič, dr Jan Šulјan, Dragica Pejković, dr Tatiana Vujačić, Veroslava Slјuka Cerovski, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Jan Čanji, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Jarmila Balažova, Želјko Bosančić, Momčilo Gagić, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina, dr Rajko Perić, Karolina Chalupka, Martina Martinko Sabolčki i Tatiana Nosalј, Ondrej Fekete i Miroslav Stupavski.

Osim odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac sednici su prisustvovali i zamenik predsednice Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Srđan Stojanović i Gavra Govorčin, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojša Marušić, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, direktorka PU „Včielka“ Bački Petrovac Ana Laćarak, radnici Službe Skupštine Opštine Bački Petrovac i predstavnici medija.
Predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu, nakon čega je usvojen sledeći dopunjen

 

D N E V N I  R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa XI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 26.05.2021. godine;
1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o konsolidovanom završnom računu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;
3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otkupu posebnih delova zgrade na katastarskoj parceli broj 569/4 K.O. Kulpin;
4. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac;
5. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
6. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (predstavnika lokalne samouprave);
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (predstavnika lokalne samouprave);
v) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (predstavnika zaposlenih u ustanovi);
g) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (predstavnika zaposlenih u ustanovi);
7. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga, te donošenje Zaklјučka o predlogu za izmenu Rešenja Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojim je obrazovana Komisija za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemlјišta;
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu predsednika Opštine Bački Petrovac za period 01.01. – 31.12.2020. godine;
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
11. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, Nebojše Marušića iz Maglića, ul. Maršala Tita br. 63;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, Nebojše Marušića iz Maglića, ul. Maršala Tita br. 63;
12. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, Marine Kriškove iz Gložana, ul. Velјka Vlahovića br. 11;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, Vesne Zahorec iz Gložana, ul. Mihala Pagača br. 47;
13. Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen zapisnik sa XI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 26.05.2021. godine.
Povodom 1. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o konsolidovanom završnom računu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o otkupu posebnih delova zgrade na katastarskoj parceli broj 569/4 K.O. Kulpin.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneta su Rešenje o razrešenju i Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda doneta su Rešenje o razrešenju i Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda doneta su Rešenje o razrešenju i Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (predstavnika lokalne samouprave), kao i Rešenje o razrešenju i Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (predstavnika zaposlenih u ustanovi).
Povodom 7. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak o predlogu za izmenu Rešenja Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojim je obrazovana Komisija za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemlјišta.
Povodom 9. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu predsednika Opštine Bački Petrovac za period 01.01. – 31.12.2020. godine;
Povodom 10. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.
Povodom 11. tačke dnevnog reda doneta su Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti i Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.
Povodom 12. tačke dnevnog reda doneta su Rešenje o razrešenju i Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan.
Povodom 13. tačke dnevnog reda odborničko pitanje je postavio dr Rajko Perić.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 18,40 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика