Izveštaj sa XII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (27.06.2013.)

Dana 27.06.2013. godine održana je XII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac, na poziv predsednika Skupštine opštine Rajka Perića, sa početkom u 10,15 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine opštine na početku sednice je prisustvovalo 25 odbornika a u toku sednice u rad su se uključila još 2 odbornika. Svoj izostanak su opravdali odbornici: Drahotina Dorča, Ana Medovarski i Katarina Zornjanova. Izostanak sa sednice Skupštine nije opravdao odbornik Štefan Vindiš.
Osim odbornika sednici SO-e su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk, Ondrej Benka i Jaroslav Popović, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinci-građani opštine.
 Na početku sednice predsednik SO-e je pozdravio prisutne i konstatovao da sednici Skupštine prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. Ujedno je prezentirao predlog dnevnog reda za ovu sednicu. Pošto na predloženi dnevni red nije bilo primedbi a niti dopuna, isti je stavljen na glasanje i odbornici su sa 24 glasa „ZA“ utvrdili sledeći

D N E V N I R E D

- Usvajanje zapisnika sa XI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 26.04.
2013. godine;
1. a.) Razmatranje inicijativnog predloga odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i utvrđivanje nacrta predloga teksta Odluke o trećim izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac;
 b.) Donošenje Odluke o pristupanju izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac;
2. a.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu;
 b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac u 2012. godini; 
3. Izveštaj o stanju izgrađenosti kanalizacija po mesnim zajednicama Opštine Bački Petrovac, uz finansijski izveštaj o dugovanjima prema izvođačima radova;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje primene Kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
 6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Saveta za ravnopravnost polova za 2012. godinu sa Izveštajem o stanju rodne ravnopravnosti u organima lokalne samouprave i mesnih samouprava u opštini Bački Petrovac;
 8. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2012. godinu;
 b.) Razmatranje Plana i programa rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2013. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 9. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine;
 b.) Razmatranje Plana rada Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2013. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 10. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu Slovačkog vojvođanskog pozorište u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine;
 b.) Razmatranje Plana i programa Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2013. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti; 
11. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za period od 01.01. – 30.09.2012. godine Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja 01.01. – 31.12.2012. godine Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
 c.) Razmatranje Plana rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
12. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
 13. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
14. a.) Razmatanje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima organa i Pregleda Finansijskog poslovanja Mesne zajednice Bački Petrovac u 2012. godini;
 b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2013. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana sredstava Mesne zajednice Bački Petrovac za 2013. godinu;
 15. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o aktivnostima i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan za 2012. godinu;
 b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Gložan za 2013. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za 2013. godinu;
 16. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima organa i Izveštaja o poslovanju Mesne zajednice Kulpin u periodu 01.01. – 31.12.2012.;
 b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2013. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2013. godinu;
 17. a.) Razmatranje i usvajanje Informacije o radu i Pregleda prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić u 2012. godini;
 b.) Razmatranje Programa rada Mesne zajednice Maglić za 2013. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2013. godinu;
 18. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o obrazovanju Komisije za imenovanja Skupštine opštine Bački Petrovac;
19. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić;
20. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac;
21. Razmatranje inicijative odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i donošenje Odluke o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Gložan za period od 01.10.2013. do 30.09.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu;
 22. Izveštaj o radu Policijske stanice u Bačkom Petrovcu za 2012. godinu;
23. Odbornička pitanja.

 Pre prelaska na utvrđeni dnevni red, odbornici su bez primedbi i dopuna usvojili Zapisnik sa XI sednice Skupštine, koja je održana 26.04.2013. godine.
 Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
 Pod prvom tačkom dnevnog reda a nakon prezentacije mišljenja i predloga Komisije za propise koje je dato u vezi ovog pitanja, vođena je kraća diskusija, u kojoj su uzeli učešće odbornici Jan Sabo a Jan Bohuš. Nakon rasprave sa 25 glasova „ZA“ prihvaćena je inicijativa odbornika odborničkih grupa formiranih pri Skupštini opštine za utvrđivanje nacrta predloga teksta Odluke o trećim izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac, uz predloge Komisije za propise koji su se ticali člana 26. i 27. nacrta predloga teksta Odluke. Takođe, sa 25 glasova „ZA“ (većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine) odbornici su doneli Odluku o pristupanju izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac.
 Povodom 2. tačke dnevnog reda pre početka sednice Skupštine odbornicima je podeljen i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Opštine Bački Petrovac za period 01.01. – 31.12.2012. godine, koji je sačinjen od strane „EuroAudit-a“, Preduzeća za reviziju, računovodstveni i finansijski konsalting iz Beograda. Kratko uvodno obrazloženje u vezi obe podtačke je dato od strane Boška Bogunovića, rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave. U objedinjenoj raspravi, koja je nakon toga vođena, učestvovali su odbornici: Karol Werle, Jan Sabo, Jan Bohuš i Rajko Perić. Odgovore na postavljena pitanja u toku rasprave je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. Na kraju ove rasprave odbornici su sa 20 glasova „ZA“ doneli Odluku o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu a sa istim brojem glasova usvajen je i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac u 2012. godini.
 Naredna, treća tačka je donela najveću raspravu od svih tačaka, koje su se našle na dnevnom redu ove sednice Skupštine. Nakon uvodnih obrazloženja, koje je dao Jaroslav Spevak, koordinator za izgradnju kanalizacione mreže iz JKP „Progres“ Bački Petrovac i Rajko Perić, kao predsednik Saveta MZ Maglić (nosilac investicije), usledila je rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici: Spasoje Prodanov, Karol Werle, Jan Sabo, Miroslav Pucovski, Ondrej Koroš, Rastislav Kralik, Pavel Zima i Ana Boldocki-Ilić. Na kraju rasprave sa 15 glasova „ZA“ i 1glasom „PROTIV“ usvojen je Izveštaj o stanju izgrađenosti kanalizacija po mesnim zajednicama Opštine Bački Petrovac, uz finansijski izveštaj o dugovanjima prema izvođačima radova.
 U 13,27 časova data je pauza u radu Skupštine. Sednica je nastavljena u 14,00 časova.
 Usledilo je razmatranje i donošenje (bez uvodnih obrazloženja i rasprava): 
- Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje primene Kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petrovac;
- Odluke o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
 - Odluke o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu.
Izveštaj Saveta za ravnopravnost polova za 2012. godinu sa Izveštajem o stanju rodne ravnopravnosti u organima lokalne samouprave i mesnih samouprava u Opštini Bački Petrovac je usvojen takođe bez rasprave, sa 21 glasom „ZA“.
 U nastavku sednice Skupštine usvojeni su: Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2012. godinu; Izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine; Izveštaj o radu i Izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine; Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za period 01.01. – 30.09.2012. godine Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac i Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj 01.01. – 31.12.2012. godine Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac. Za sve navedene ustanove doneto je i Rešenje o davanju saglasnosti na njihove planove i programe rada u 2013. godini.
Pod 12. tačkom dnevnog reda najpre je bez rasprave doneto Rešenje o razrešenju Jana Černaka iz Bačkog Petrovca od funkcije v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac (pošto mu je istekao rok od 6 meseci na koji je izabran na ovu funkciju) a nakon toga je doneto Rešenje o imenovanju iste osobe za v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac na period od 6 meseci.
I 13. tačka se ticala rukovodećeg radnog mesta i to u Muzeju vojvođanskih Slovaka. Mr. Pavel Čanji, profesor likovne umetnosti iz Kulpina, je najpre razrešen od funkcije v.d. direktora ove ustanove a nakon toga je sa 20 glasova „ZA“ doneto Rešenje o imenovanju iste osobe za direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka, na period od 4 godine (po raspisanom javnom konkursu a na predlog Upravnog odbora ove ustanove).
Tačke od 14. do 17. odnosile su se na izveštaje o radu i finansijske izveštaje za 2012. godinu, programe rada i finansijke planove za 2013. godinu mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac. I izveštaji o radu i finansijski izveštaju su usvojeni od strane odbornika bez rasprava a takođe, doneta su rešenja o davanju saglasnosti na planove rada za 2013. godinu svih mesnih zajednica.
Odluka o obrazovanju Komisije za imenovanja Skupštine opštine Bački Petrovac je bez dodatnih obrazloženja i bez rasprave doneta sa 20 glasova „ZA“. 
I u vezi Odluke o izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić i Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac nisu tražena dodatna obrazloženja i iste su donete sa 20 odnosno 21 glasom „ZA“.
Povodom 21. tačke dnevnog reda odbornicima je dostavljen Zaključak Saveta MZ Gložan od 15.06.2013. godine, inicijativa 3 odbornika Skupštine iz Gložana, nacrt predloga Programa izvora, namene i načina obezbeđivanja sredstava samodoprinosa koji se uvodi za područje Mesne zajednice Gložan za period od 01.10.2013. do 30.09.2018. godine i predlog Odluke o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprionosa za područje Mesne zajednice Gložan, za period od 01.10.2013. do 30.09.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu, koji je predložen od strane Komisije za propise Skupštine opštine. Pošto dodatna obrazloženja u vezi dobijenih materijala nisu tražena, odbornici su sa 20 glasova „ZA“ doneli Odluku o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprionosa za područje Mesne zajednice Gložan za period od 01.10.2013. do 30.09.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu.
Što se tiče Izveštaja o radu Policijske stanice u Bačkom Petrovcu za 2012. godinu, isti je usvojen uz kraću diskusiju odbornika Miloša Jojića.
Na kraju sednice Skupštine, svoja odbornička pitanja su postavili odbornici: Miloš Jojić, Jan Meleg, Marija Andrašik, Spasoje Prodanov i Rajko Perić.
Dvanesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključena u 14,58 časova.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика