Izveštaj sa XIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 08.09.2021. godine održana je XIII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jan Jovankovič, dr Jan Šuljan, dr Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Sljuka Cerovski, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Jan Čanji, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Jarmila Balažova, Željko Bosančić, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Nemanja Pojužina, dr Rajko Perić, Karolina Chalupka, Martina Martinko Sabolčki i Tatiana Nosalj.

Osim odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac sednici su prisustvovali i predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, direktor JKP „Komunalac“ Bački Petrovac, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Biljana Drakulić, koordinator za romska pitanja Opštine Bački Petrovac Daniela Bogdanović, radnici Službe Skupštine Opštine Bački Petrovac i predstavnici medija.
Predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa XII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 18.06.2021. godine;
1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o raspuštanju Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o raspuštanju Saveta Mesne zajednice Maglić;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Maglić;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za 2020 godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o realizaciji Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma 2018-2020 Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje Programa rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2022. godinu, te donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
8. Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen zapisnik sa XII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 18.06.2021. godine.
Povodom 1. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o raspuštanju Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o raspuštanju Saveta Mesne zajednice Maglić.
Povodom 3. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac.
Povodom 4. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Maglić.
Povodom 5. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za 2020 godinu.
Povodom 6. tačke dnevnog reda usvojen je Godišnji izveštaj o realizaciji Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma 2018-2020 Opštine Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2022. godinu.
Povodom 8. tačke dnevnog reda nije postavljeno ni jedno odborničko pitanje.

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaključio sednicu u 17,18 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavljuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика