Izveštaj sa XIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (09.06.2017.)

Trinaesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 09.06.2017. godine, sa početkom u 18,10 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.
Sednici je prisustvovalo 25 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Darko Valenćik, Boris Brklјač i Nemanja Pojužina.
Odbornici Jarmila Pucovski, Ana Huđanova, Miroslav Čeman i Srđan Ilijevski su opravdano izostali sa sednice, dok odbornik Jan Bohuš i Sopasoje Prodanov razloge svog izostanka nisu javili .
Sem odbornika XIII sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić (sa manjim opravdanim zakašnjenjem), sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Aleksandar Nakić, Predrag Bojanić, Radomir Zotović i Srđan Stojanović, pomoćnica predsednika Opštine Bački Petrovac - Jasna Šproh, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Jarmila Stojimirović, v.d. direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, v.d. direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, novinari: Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas lјudu“, Maria Lovreova iz TV Petrovec, Jan Černak iz Radija Bački Petrovac, Petar Dević predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada, Juraj Mučaji predstavnik Opštinskog udruženja penzionera i građani Igor Simić i Mihal Spevak.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da je na sednici prisutno 24 odbornika SO-e (za vreme sednice u rad Skupštine se uklјučio još jedan odbornik), što je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.
U nastavku, predsednik Skupštine je prezentirao predlog dnevnog reda. Isti je glasio:
- Usvajanje zapisnika sa XII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je
održana dana 25.04.2017. godine;
1. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2016. godini;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac za period 01.11.2016. – 15.03.2017. i dopune navedenog Izveštaja, od 04.05.2017. godine;
3. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac, na osnovu podnete ostavke (Karol Verle);
4. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP za KSP „Komunalac“ Maglić;
5. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju dva člana Školskog
odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, predstavnika lokalne samouprave (Vladan Prokopović – sukob interesa, Srđan Ilijevski – neaktivnost);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju dva nova člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić – predstavnika lokalne samouprave;
6. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima organa i Finansijskog izveštaja o poslovanju Mesne zajednice Kulpin u periodu 01.01. – 31.12.2016. godine;
b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2017. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2017. godinu;
7. Informacija o sprovedenom konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017. godini;
8. Odbornička pitanja.

Nakon toga sprovedeno je glasanje o predloženom dnevnom redu. Dnevni red je utvrđen sa 24 glasa „ZA“.
U nastavku sednice, odbornici su bez primedbi, usvojili zapisnik sa XII sednice SO-e, koja je održana 25.04.2017. godine.
Pre početka razmatranja pojedinih tačaka iz utvrđenog dnevnog reda, predsednik Skupštine je postavio pitanje, da li su odbornici koji su postavili svoja odbornička pitanja na XII sednici SO-e, zadovolјni sa dobijenim pisanim odgovorima. Dobio je potvrdan odgovor od strane odbornika Zdena Divjaka.
Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2016. godini je usvojen bez posebnog uvodnog obrazlaganja i bez rasprave, sa 22 glasa „ZA“. Takođe i Odluka o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu je doneta bez rasprave i sa identičnim brojem glasova.
U vezi 2. tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine je dao kratko obrazloženje te je pročitao obaveštenje-opravdanje o sprečenosti prisustvovanja sednici SO-e, koje je poslato 07.06.2017. godine od strane predsednice Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, Marije Đuriš. U raspravi koja je usledila učestvovali su odbornici: Pavel Marčok, Dragica Pejković, Ondrej Fekete i Zdeno Divjak. Izrečena je kritika da niko iz izvršne vlasti opštine (predsednik i zamenik predsednika opštine) a ni sama predsednica Komisije, nije prisutan na sednici SO-e, kada se raspravlјa o tako važnom pitanju kao što je komasacija u k.o. Bački Petrovac. Iz rasprave su proistekla tri predloga: - da se nastavi sa radom po narednim tačkama te da se nakon završetka XIII sednice odmah održi XIV sednica SO-e, do kada bi trebalo da na sednicu SO-e stigne predsednik Opštine Bački Petrovac; - da se o ovom pitanju raspravlјa i odlučuje na ovoj sednici SO-e; da se tačka skine sa dnevnog reda SO-e te da se o njoj raspravlјa na narednoj - XIV sednici SO-e. Sprovedeno je glasanje posebno o svakom predlogu – „ZA“ prvi predlog su bila tri odbornika; „ZA“ drugi predlog je bio jedan odbornik a sa 20 glasa „ZA“ usvojen je predlog da se ova tačka skine sa dnevnog reda SO-e te da se o njoj raspravlјa na narednoj - XIV sednici SO-e.
Povodom treće tačke dnevnog reda, bez dodatnog obrazlaganja i rasprave doneto je Rešenje o razrešenju člana Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac, na osnovu podnete ostavke (Karol Verle).
U vezi 4. tačke dnevnog reda nakon kraće rasprave u kojoj je učestvovao odbornik Pavel Marčok i predsednik SO-e te prezentacije člana 52. stav 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima (od strane sekretara SO-e), sa 24 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP za KSP „Komunalac“ Maglić – Duška Ilića, dipl. ekonomiste iz Maglića, na period od šest meseci od dana imenovanja a najduže do 16.11.2017. godine.
Pod 5. tačkom dnevnog reda, bez dodatnog obrazlaganja i rasprave u vezi podtačke a) doneta su Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, predstavnika lokalne samouprave - Vladana Prokopovića zbog sukoba interesa i Srđana Ilijevskog zbog neaktivnosti. Pod podtačkom b), takođe bez dodatnog obrazlaganja i rasprave, doneta su Rešenja o imenovanju Ivane Vezmar iz Maglića i Milane Đukić iz Maglića za dva nova člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić – predstavnici lokalne samouprave.
Na predlog odbornika Branislava Kelečevića sa 22 glasa „ZA“ i 1 „PROTIV“ 6. tačka je skinuta sa dnevnog reda SO-e a o istoj će se raspravlјati na narednoj - XIV sednici SO-e (zbog neprisustvovanja sednici SO-e odbornika Miroslava Čemana, ujedno predsednika Saveta MZ Kulpin).
Što se tiče 7. tačke dnevnog reda u raspravi koja je vođena povodom iste učestvovao je odbornik Pavel Marčok (kritički se izjasnio o sastavu Komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac; o visini dodelјenih sredstava za pojedine projekte; o načinu deobe sredstva iz budžeta opštine za ove namene) a bliže objašnjenje u vezi Informacije o sprovedenom konkursu za sufinansiranje u oblasti informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017. godini je dao rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin. Takođe i predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je izneo stav u vezi ovog pitanja.
Na kraju sednice, pod tačkom „Odbornička pitanja“, odbornik Pavel Marčok je upozorio nadležne iz opštine, da se zahteva od JP „Putevi Srbije“ da osim linija na kolovozu izvrši i horizontalno obeležavanje pešačkih prelaza u Bačkom Petrovcu, posebno ispred škola u Bačkom Petrovcu.
Ovim je XIII sednica SO-e zaklјučena u 19,04 časova.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика