Izveštaj sa XIX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 11. februara 2022. godine održana je XIX sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.

Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine:  Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Jovankovič, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Ondrej Fekete, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Jarmila Balažova, Miroslav Stupavski, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Srđan Ilijevski,  Nemanja Pojužina i Želјko Bosančić.

Odsutni: Miroslav Čeman i Jan Šulјan i Rajko Perić koji su opravdali svoj izostanak.

Sem odbornika XIX sednici Skupštine opštine Bački Petrovac prisustvovali su: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Srđan Simić, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac: Mihal Hatalјa i Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Predrag Bojanić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojša Marušić. Prisutni novinari: Maria Lovreova iz TV Petrovac, Miroslav Babijak iz radija „Nový radio Petrovec“ i Katarina Gažova iz nedelјnika „Hlas ľudu“.

 

Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći 

 

D N E V N I   R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa XVIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 29.12.2021. godine;

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara izborne komisije Opštine Bački Petrovac;

2. Odbornička pitanja.

 

 

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XVIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 29.12.2021. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o imenovanju predsednika, članova i sekretara izborne komisije Opštine Bački Petrovac;

Povodom 2. tačke dnevnog reda, niko od odbornika nije zatražio reč. 

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 10,15 časova.

 

NAPOMENE:

 

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика