Izveštaj sa XV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac

XV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac realizovana je dana 29.11.2013. godine, sa početkom u 10,10 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine opštine, sednici je prisustvovalo 28. Svoj izostanak je opravdao odbornik Srđan Ilijevski, dok razloge svog izostanka sa sednice nisu javili odbornici Ondrej Fekete i Štefan Vindiš.
Osim odbornika sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk i Ondrej Benka, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, predsednik Komisije za komasaciju u k.o. Bački Petrovac Marko Govorčin, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinci-građani opštine.
 Na početku sednice predsednik SO-e je pozdravio sve prisutne te je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. Nakon toga, prezentirao je predlog dnevnog reda. Pošto primedbi na isti nije bilo, odbornici su sa 22 glasa „Za“ i 1 glasom „Uzdržan“ utvrdili sledeći

DNEVNI RED

- Usvajanje zapisnika sa XIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
27.09.2013. godine;
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu za period januar – septembar 2013. godine;
2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Pe-
trovac za 2013. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o komasacijama u Opštini Bački Petrovac;
 4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o načelima komasacije katastarske opštine Bački Petrovac;
 5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
 6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o visini stope poreza na imovinu u Opštini Bački Petrovac;
 7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu;
 8. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
9. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o trećim izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac;
10. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za školsku 2012/2013 godinu i planova rada za 2013/2014 godinu škola:
- Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac;
- Osnovne škole „Jozef Marčok - Dragutin“ Gložan;
- Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
- Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;
 12. Razmatranje Mišljenja i predloga Saveta za ravnopravnost polova br. 06-44/2013-02 te donošenje zaključka u vezi istog;
 13. Razmatranje predloga Komisije za propise br. 06-46/2013-02 te donošenje Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu;

 14. Razmatranje predloga Komisije za propise br. 06-46/2013-02 te donošenje Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
 15. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
 16. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – Akva park;
17. Razmatranje predloga Nadzornog odbora JP za komunalne i stambene poslove „PROGRES“ Bački Petrovac za dopunu delatnosti ovog JP te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti; 
 18. Razmatranje Statuta JP za komunalne i stambene poslove „PROGRES“ Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
19. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Komisije za sprovo-
đenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini zbog isteka mandata na koji su izabrani;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje
postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
20. Odbornička pitanja.
 
 Zapisnik sa XIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac održane 27.09.2013. godine usvojen je bez ikakvih primedbi odnosno dopuna.
 Nakon toga se prešlo na razmatranje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
 Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu za period januar – septembar 2013. godine je usvojen nakon kratkog uvodnog obrazlaganja Boška Bogunovića, rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju te kraće rasprave o ovom Izveštaju, u kojoj su učestvovali odbornik Karol Werle i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, koji je odgovorio na postavljena pitanja odbornika.
Uvodno obrazloženje predloga Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013.
godinu takođe je dao Boško Bogunović, koji je u ime predlagača dopunio predlog Odluke – prihodna strana budžeta (Tekući namenski transferi Republike) je povećana sa 86.000,00 na 12.186.000,00 dinara a rashodna strana – Opštinska uprava – Naknada štete nastala usled elementarnih nepogoda (grad) – otvorena je nova aproprijacija sa iznosom od 12.100.000,00 dinara. Usledila je duža rasprava povodom ove tačke dnevnog reda, u kojoj su učestvovali odbornici: Karol Werle, Radomir Zotović, Rajko Perić, Jan Bohuš i Miloš Jojić. Bliža obrazloženja i objašnjanja te odgovore na postavljena pitanja odbornika je dao predsednik Opštine Bački Petrovac. Na kraju rasprave sa 21 glasom „Za“ i 3 „Uzdržana“ glasa doneta je Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.
 Usledila je pauza u radu Skupštine, koja je trajala od 12,05 do 12,37 časova.
 U nastavku sednice obrazloženje Izveštaja o komasacijama u Opštini Bački Petrovac je dao Dušan Govorčin, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove. Izveštaj je bez rasprave usvojen od strane odbornika.
 Takođe, i u narednoj tački dnevnog reda, uvodno obrazloženje predloga Odluke o načelima komasacije katastarske opštine Bački Petrovac je dao Dušan Govorčin. Pošto ni povodom ovog predloga u raspravi nije učestvovao ni jedan odbornik SO-e, navedena Odluka je usvojena sa 23 glasa „Za“.
 Povodom naredne četiri tačke iz utvrđenog dnevnog reda obrazloženje je dato od strane Boška Bogunovića. Otvorena je objedinjena rasprava o ovim tačkama dnevnog reda. Pošto u raspravi nije učestvovao niko od odbornika SO-e, sa 23 glasa „Za“ doneta je Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Opštine Bački Petrovac, Odluka o visini stope poreza na imovinu u Opštini Bački Petrovac i Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu. Odluka o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji Opštine Bački Petrovac je doneta sa 24 glasa „Za“.
 Što se tiče Odluke o trećim izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac, nakon obrazloženja koje je pročitao predsednik SO-e Bački Petrovac, ista je doneta bez rasprave, sa 22 glasa „Za“.
Pod 10. tačkom dnevnog reda, bez uvodnih obrazloženja i rasprave, je doneto Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac i Rešenje o imenovanju Daria Adamovića, dipl. ecc. menadžera u bankarstvu iz Maglića, za direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, na mandatni period od četiri godine od dana imenovanja.
Pošto pod 11. tačkom uvodno obrazloženje nije traženo, otvorena je rasprava u vezi Izveštaja o radu škola za školsku 2012/2013 i u vezi Planova rada istih za školsku 2013/2014 godinu. U kraćoj raspravi povodom ove tačke su učestvovali odbornici Miloš Jojić, Jan Brna i Ondrej Koroš, dok je predsednik Opštine Bački Petrovac izneo svoj stav u vezi nužne potrebe za reformom školstva te u vezi iznetih paušalnih ocena rada nastavnika u ovim školama. Na kraju rasprave su sa 23 glasa „Za“ i 2 „Uzdržana“ navedeni Izveštaji i Planovi rada škola usvojeni.
 Mišljenje i predlozi Saveta za ravnopravnost polova, br. 06-44/2013-02, od 30.10.2013. godine usvojeni su bez rasprave sa 24 glasa „Za“.
 Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu je doneta nakon kratke rasprave u kojoj je učestvovao odbornik Miloš Jojić a Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac je doneta bez rasprave.
 U vezi 15. tačke dnevnog reda odbornik Rastislav Đenđur je u ime Kluba privrednika Opštine Bački Petrovac podneo amandman. Predsednik Skupštine je u vezi istog izneo, da je isti pravno nemoguć, pošto se ne odnosi na utvrđenu tačku dnevnog reda. Nakon kratke rasprave u kojoj je učestvovao odbornik Radomir Zotović, Odluka o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac je doneta sa 20 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ i sa 1 glasom „Uzdržan“.
 U nastavku sednice kratko uvodno obrazloženje predloga Odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – Akva park je dao Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove. Navedena Odluka je doneta bez rasprave sa 21 glasom „Za“.
 Usledila su razmatranja 17. i 18. tačke dnevnog reda. Rasprave povodom istih nisu vođene te su doneta Rešenja o davanju saglasnosti o dopuni delatnosti JP za komunalne i stambene poslove „PROGRES“ Bački Petrovac i Rešenja o davanju saglasnosti na novi Statut JP za komunalne i stambene poslove „PROGRES“ Bački Petrovac, usaglašen sa osnivačkim aktom ovog JP.
Pošto je istekao četvorogodišnji mandat članovima Komisije za sprovođenje postupka javnog nadme-
tanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, doneto je Rešenje o razrešenju istih. Na predlog Rešenja o obrazovanju nove Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose je podnela amandman (umesto predloženog Ondreja Benke, ing. mašinstva, pomoćnika predsednika Opštine Bački Petrovac, predložen je Svetoslav Majera, dipl. pravnik, sekretar SO-e Bački Petrovac). Pošto je amandman Komisije usvojen, sa 24 glasa „Za“ doneto je Rešenje o obrazovanju nove Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u sastavu: Dušan Govorčin – predsednik i članovi – Vladislav Tarnoci, Svetoslav Majera, Miroslav Častven, Miroslava Hamadeh, Juraj Galamboš i Andrej Varga, na mandatni period od četiri godine.
 Na kraju sednice Skupštine svoje odborničko pitanje je postavio odbornik Miloš Jojić, dok je odbornik Radomir Zotović uputio poziv građanima MZ Bački Petrovac i MZ Maglić da iziđu na izbore raspisane za 08. i 22.12.2013. godine a za članove Saveta ovih Mesnih zajednica.
 Ovim je XV sednica SO-e Bački Petrovac zaključena u 14,00 časova.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика