Izveštaj sa XVII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 17.12.2021. godine održana je XVII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Jan Šulјan, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Jan Jovankovič, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Ondrej Fekete, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Miroslav Stupavski, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina i Želјko Bosančić.


Odsutni: Veroslava Slјuka Cerovski i Jarmila Balažova.
Osim odbornika Skupštine opštine sednici su prisustvovali: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Mihal Hatalјa i Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Predrag Bojanić, službenik za poslove iz oblasti odbrane, vanrednih situacija i bezbednosti i zdravlјa na radu Ondrej Jovankovič, direktorka PU „Včielka“ Ana Laćarak, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojša Marušić, v.d. direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, v.d. direktora JKP „Komunalac“ Duško Ilić, direktorka OŠ „J.A.Komenski“ Milina Grnja, direktor OŠ „J.M.Dragutin“ Miloš Krstovski. Prisutni novinari: Maria Dankova iz TV Petrovac, Miroslav Babjak iz radija „Nový radio Petrovec“ i Ana Horvatova iz nedelјnika „Hlas ľudu“.

Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I R E D

 

Usvajanje zapisnika sa XVI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 06.12.2021. godine;

1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2021. – 30.09.2021. godine;

3. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Opštine Bački Petrovac broj: 011-36/2019-02 od 19.06.2019. godine.

4. Razmatranje Godišnjeg programa poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za 2022. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2022-2024. godine, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

6. a) Razmatranje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2020/2021 godinu;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2021/2022 godinu;

7. a) Razmatranje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2020/2021 godinu;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2021/2022 godinu;

8. Odbornička pitanja.

 

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XVI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 06.12.2021. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2021. – 30.09.2021. godine;
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Opštine Bački Petrovac broj: 011-36/2019-02 od 19.06.2019. godine.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za 2022. godinu i trogodišnji program poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2022-2024. godine;
Povodom 5. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
Povodom 6. tačke dnevnog reda, usvojeni su Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2020/2021. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2021/2022. godinu OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
Povodom 7. tačke dnevnog reda, usvojeni su Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2020/2021. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2021/2022. godinu OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;
Povodom 8. tačke dnevnog reda, odbornička pitanja je postavio Miroslav Čeman.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 11,30 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика