Izveštaj sa XVII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac 14.02.2014.

XVI sednica Skupštine opštine Bački Petrovac sazvana je i realizovana dana 14.02.2014. godine, sa početkom u 10,12 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine opštine, sednici je prisustvovalo 29. Razloge svog izostanka sa sednice nisu javili odbornici Rastislav Đenđur i Ondrej Koroš.
Osim odbornika sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Samuel Valo, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinci-građani opštine.
 Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. Nakon toga, prezentirao je predlog dnevnog reda u malo izmenjenom obliku od onog, koji je dostavljen odbornicima SO-e uz poziv sa materijalom za ovu sednicu, i to u sledećem smislu:
- da se 8. tačka iz predloženog dnevnog reda razmatra kao 1. tačka;
- da se 10. tačka iz predloženog dnevnog reda razmatra kao 2. tačka;
- da ostale tačke predloženog dnevnog reda idu redosledom kako je to predloženo.
Predsednik SO-e je obrazložio ovu izmenu činjenicom, da je predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel
Marčok bolestan, te da bi nakon obrazlaganja prve dve tačke morao otići na kućno lečenje. 

 U nastavku, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Jan Jovankovič je dao predlog u ime predlagača – Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, da se u skladu sa članom 116. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac po hitnom postupku u predlog dnevnog reda uvrsti kao 3. tačka pitanje:
“Razmatranje predloga te donošenje Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.”

Predsednik SO-e je napomenuo, da je materijal za ovu tačku odbornicima SO-e dostavljen pre samog početka sednice, u skladu sa članom 118. stav 4. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac.
O navedenom predlogu je sprovedeno glasanje, te pošto je „ZA“ predlog glasalo 23 odbornika, ova tačka je ušla u predlog dnevnog reda kao 3. po redosledu.

Nakon toga odbornici su se izjasnili o izmenjenom i dopunjenom predlogu dnevnog reda. Sa 24 glasa „ZА“ utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

- Usvajanje zapisnika sa XVI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 30.12.2013. godine;

1. Razmatranje predloga te donošenje Programa za podsticanje razvoja poljoprivrede Opštine Bački Petrovac;
2. Informacija o usvojenom Akcionom planu za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;
4. Razmatranje predloga te donošenje Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prvim izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac;
6. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac; 
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za školsku 2012/2013 godinu i Plana rada za 2013/2014 godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za rodnu ravnopravnost za 2013. godinu;
10. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Maglić; 
11. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
 12. Odbornička pitanja.

Pošto je sa 25 glasova „ZA“ bez primedbi usvojen zapisnik sa XVI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, prešlo se na razmatranje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.

Obrazloženje predloga Programa za podsticanje razvoja poljoprivrede Opštine Bački Petrovac su dali Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove i Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac. Pošto od odbornika u raspravi nije niko uzeo učešće, sa 28 „ZA“ navedeni Program je usvojen.
Što se tiče 2. tačke dnevnog reda, obrazloženje Informacije o usvojenom Akcionom planu za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu je dao predsednik opštine. Usledila je rasprava u kojoj su uzeli učešpće odbornici Jan Bohuš, Radomir Zotović i Rajko Perić, dok je odgovore na pojedina pitanja postavljena u raspravi dao predsednik opštine.
Povodom 3. tačke dnvenog reda uvodna obrazloženja predloga Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta je dao predsednik Nadzornog odbora Direkcije za izgradnju Opštine Bački Petrovac Jan Bohuš. Pošto pitanja u vezi prezentiranog nije bilo, odbornici SO-e su bez rasprave sa 21 glasom „ZA“ doneli navedenu Odluku.
Kratka uvodna obrazloženja povodom 4. tačke dnevnog reda je dao predsednik SO-e, nakon čega je otvorena rasprava. U raspravi su uzeli učešće odbornici: Karol Werle, Miloš Jojić, Radomir Zotović i Rajko Perić. Iz rasprave odbornika Werlea su proistekli sledeći predlozi:
- da se u Program rada SO-e Bački Petrovac za 2014. godinu na kraju II kvartala unese pitanje: 
„Razmatranje Izveštaja o upisu javne svojine Opštine Bački Petrovac u javne knjige o nepokretnostima i pravima nad njima po odredbama Zakona o javnoj svojini“;
- da se u Program rada SO-e Bački Petrovac za 2014. godinu na kraju III kvartala unese pitanje:
- „Razmatranje Izveštaja o realizaciji pitanja vezanih za odredbe Zakona o javnoj svojini.“
Predlog Radomira Zotovića da se sva pitanja koja nisu realizovana u 2013. godini razmatraju u I kvarta-
lu 2014. godine odbornici nisu usvojili, dok je predlog imenovanog da se Izveštaj o radu SO-e Bački Petrovac podnosi dva puta godišnje usvojen. Na kraju rasprave Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2014. godinu je donet sa 26 glasova „ZA“.
Nakon uvodnih reči predsednika SO-e o načinu javne rasprave koja se vodila oko predloga Odluke o prvim izmenama i dopunama Poslovnika SO-e Bački Petrovac, odbornici SO-e su bez rasprave doneli navedenu Odluku sa 26 glasova „ZA“.
Povodom 6. tačke – podtačka a. i podtačka b., data su kratka obrazloženja od strane predsednika SO-e. Pošto je otvorena objedinjena rasprava u vezi obe podtačke u kojoj nije bilo učesnika, doneto je Rešenje o razrešenju dosadašnje Izborne komisije Opštine Bački Petrovac i Rešenje o imenovanju nove Izborne komisije Opštine Bački Petrovac, koja odgovara strukturi sadašnjeg saziva Skupštine opštine Bački Petrovac.
Usledila je pauza u radu Skupštine i to u periodu od 11,35 do 12,08 časova.
U nastavku sednice, nakon uvodnog obrazloženja koje je dato od strane direktora Direkcije za izgradnju Opštine Bački Petrovac, Ondreja Bovdiša i nakon kratke rasprave u kojoj je uzeo učešće odbornik Radomir Zotović, usvojen je Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.
Takođe, bez rasprave je usvojen i Izveštaj o radu za školsku 2012/2013 godinu i Plan rada za 2013/2014 godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić.
Kratko uvodno obrazloženje Izveštaja o radu Saveta za rodnu ravnopravnost za 2013. godinu je dala odbornica SO-e a ujedno i predsednica Saveta, Katarina Zornjanova. Nakon krarke rasprave u kojoj su uzeli učešće odbornici Ondrej Fekete i Ana Boldocki-Ilić, navedeni Izveštaj Saveta je usvojen uz Zaključak Saveta za rodnu ravnopravnost br. 06-2/2014-02, od 03.02.2014. godine.
Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Maglić je dato od strane Jana Jovankoviča, rukovodioca Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove. Pošto u javnoj raspravi nije bilo učesnika, predlog Odluke je donet sa 28 glasova „ZA“.
Pod 11. tačkom dnevnog reda bez rasprave je najpre doneto Rešenje o razrešenju v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, zbog isteka mandata od 6 meseci na koje je imenovan. Pod podtačkom b. je sa 27 glasova „ZA“ doneto Rešenje o imenovanju Jana Černaka, profesora slovačkog jezika i književnosti iz Bačkog Petrovca za direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, po raspisanom javnom konkursu, na period od 4 godine.
Pošto pod tačkom 12. – Odbornička pitanja - nisu izneta nikakva pitanja, predsednik SO-e je XVII sednicu SO-e Bački Petrovac zaključio u 12,32 časova. 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика